Lista aktiivisista käytänteistä

Nimi Tyyppi Suostumus vaaditaan
Käyttöehdot Sivuston käyttöehdot Kaikilta käyttäjiltä
Tietosuojaseloste Privacy policy Kaikilta käyttäjiltä

Yhteenveto

Käyttöehdot

Käytänne kokonaisuudessaan

Lue huolellisesti seuraavat käyttöehdot ennen rekisteröitymistä DIGMA-oppimisympäristöön!

Tekijänoikeudet ja aineiston käyttö -osio (Kohta 2) koskee myös rekisteröitymättömiä käyttäjiä

1. Yleistä

Nämä käyttöehdot koskevat DIGMA-oppimisympäristön käyttöä ja käyttäjän oikeutta käyttää DIGMA-aineistoja. DIGMAn eri aihealueilla (= Moodlen kurssikategoria) ja kursseilla näitä käyttöehtoja voidaan rajoittaa ja täsmentää

Voit käyttää DIGMAn aineistoja:
1. rekisteröitymättä järjestelmään
2. rekisteröityneenä käyttäjänä, opettajan tai opiskelijan roolissa 

Myös suoraan HAKA-palvelulla kirjautuneet ovat rekisteröityneitä käyttäjiä.

Kun rekisteröidyt tai kirjaudut järjestelmään, sitoudut antamaan oikeat henkilötietosi ja hyväksyt rekisteriselosteen ja käyttöehdot. Sitoudut noudattamaan käyttöehtoja DIGMA-oppimisympäristöä käyttäessäsi. Näiden käyttöehtojen lisäksi koulutuksessa noudatetaan järjestävän organisaation sääntöjä. Järjestetyssä koulutuksessa opettaja voi lisäksi rajoittaa omien aineistojensa käyttöoikeuksia.

2. DIGMAn tekijänoikeudet ja aineiston käyttö muissa julkaisuissa

DIGMAn käyttäjä sitoutuu kunnioittamaan hänen käyttöönsä tarjotun materiaalin tekijöiden oikeuksia koulutuksen aikana ja myös sen päätyttyä. Aineistojen oikeudet on määritelty aihealuettain (aihealue = Moodle kurssikategoria), kursseittain tai kurssien sisällä. 

Kansainvälinen tekijänoikeussuoja koskee DIGMAssa julkaistuja kuvia. Jollei toisin mainita, kaikki oikeudet kuviin pidätetään ja seuraavat käyttöehdot ovat voimassa:

  1. Saat katsoa kuvia web-selaimella vapaasti ja tulostaa niitä omaan käyttöön.
  2. Kuvia ei saa tallentaa, muuttaa, jakaa tai julkaista ilman kirjallista lupaa tekijänoikeuden haltijalta.
  3. Kaupallinen käyttö on kielletty.

Restrictions on the usage of photos

All photos on this site are protected by international copyright laws.  Unless otherwise mentioned, all rights are reserved and the following rules apply:

  1. You have rights to personally view the images with your web browser and print them for your own use
  2. The photos may not be explicitly downloaded, altered, distributed, or republished without the written permission of the copyright holder. 
  3. No commercial use of these photos is allowed in any way.
Sisällöntuottajan oikeudet ja velvollisuudet

DIGMAan saa tallentaa sellaista materiaalia, johon tallentajalla on tekijänoikeus tai joka on hankittu lähteestä, joka sallii sen julkaisun DIGMAssa. Jos on käyttänyt ulkopuolista Creative Commons-lisenssillä julkaistua materiaalia, on ilmoitettava alkuperäinen lähde ja annettava linkki alkuperäiskopion verkko-osoitteeseen. Sisällöntuottajat vastaavat omalta osaltaan siitä, etteivät käytä tekijänoikeuden alaista materiaalia (tekstiä, kuvaa tai ääntä) ilman lupaa.

Tekijällä on oikeus käyttää DIGMAssa julkaistua omaa materiaaliaan vapaasti muualla.

Tekstin havainnollistamiseen tai siteerattujen ajatusten kommentointiin voi käyttää lainattua tekstiä. Tekstiä lainattaessa tulee mainita alkuperäinen tekijä ja lainauksen lähde. Tekijänoikeuslaki suojelee ajatusten luovaa ilmaisua, ei itse tietoa tai ajatuksia.

Lisätietoja tekijänoikeuslaista http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1961/19610404.

Jos DIGMAsta löytyy tekijänoikeutta rikkovaa materiaalia on asiasta ilmoitettava ylläpitäjälle.

3. Opiskelijan tuottaman aineiston käyttö

DIGMA-ympäristössä opiskelijana oleva käyttäjä luovuttaa koulutuksen järjestäjälle oikeuden käyttää opiskelijan tuottamaa aineistoa sen koulutuksen yhteydessä, jolle opiskelija osallistuu. Oppilaitos saa valmistaa opiskelijan tuottamasta aineistosta kopioita, joita voidaan jakaa kyseiseen koulutukseen osallistuville opiskelijoille. Koulutuksen järjestäjän käyttöoikeus koskee vain sitä aikaa, jonka opiskelija opiskelee kyseisessä koulutuksessa.

Mikäli koulutuksen järjestäjä haluaa käyttää opiskelijan aineistoa muussa yhteydessä tai muulla tavalla, siitä tulee sopia opiskelijan kanssa erikseen kirjallisesti. Koulutuksen järjestäjä saa kuitenkin säilyttää opiskelijan aineistoa opintosuoritusten arvioimista varten. Järjestelmä voi ottaa opiskelijan aineistosta myös teknisiä varmuuskopioita.

4. Vastuu DIGMAn käytöstä

DIGMAn käyttäjän tulee säilyttää saamaansa käyttäjätunnusta ja salasanaa huolellisesti ja huolehtia siitä, etteivät ne joudu kolmannen osapuolen haltuun. Käyttäjä vastaa tunnuksellaan ja salasanallaan tapahtuvasta DIGMAn käytöstä.

DIGMAn käyttäjä vastaa siitä, että hänen tuottamansa aineisto ei loukkaa kolmansien osapuolten immateriaalioikeuksia tai muita oikeuksia, eikä ole yksityisyydensuojan, hyvän tavan tai lain vastaista.

Ylläpitäjä voi poistaa käyttöehtojen vastaisen aineiston ilmoittamatta. Ylläpitäjä voi estää käyttäjän pääsyn järjestelmään ja poistaa käyttäjän käyttäjätilin, jos tämä rikkoo käyttöehtoja.

Käyttäjä vastaa käyttöehtojen vastaisen toiminnan aiheuttamista vahingoista.

5. Sovellettava laki

Näihin käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia. Mahdolliset erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti neuvotteluteitse.

6. Käyttöehtojen voimaantulo ja muutokset

Nämä käyttöehdot tulevat voimaan 27.2.2013 ja ovat voimassa toistaiseksi. DIGMA ilmoittaa käyttäjälle näiden käyttöehtojen muutoksista palvelun yhteydessä. Olennaisista muutoksista voidaan lähettää tietoa myös käyttäjän antamaan sähköpostiosoitteeseen. Käyttäjällä on oikeus lopettaa DIGMAn käyttö, mikäli hän ei hyväksy muuttuneita käyttöehtoja.Yhteenveto

Tietosuojaseloste

Käytänne kokonaisuudessaan

Henkilötietolaki (523/99) 10 § 
EU:n yleinen tietosuoja-asetus (EU) 2016/679

Päivitetty: 21.2.2019

Rekisterin nimi

DIGMA-oppimisympäristön käyttäjätietorekisteri

Rekisterinpitäjä

Tampereen ammattikorkeakoulu (TAMK)
Teija Lehto
Kuntokatu 3
33520 TAMPERE

Rekisteriasioihin liittyvät pyynnöt

Rekisteriasioihin liittyvät pyynnöt tulee osoittaa DIGMA-oppimisympäristön Helpdeskiin:

Puhelinnumero: 050 5936 492
Sähköpostiosoite: digma.tamk@tuni.fi

Rekisterin tekninen ylläpitäjä

Tampereen ammattikorkeakoulu
Kuntokatu 3
33520 Tampere
Puhelinvaihde: 0294 5222
Verkkosivut: https://www.tuni.fi

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisteritietoja käytetään TAMKin avoimessa Moodle-pohjaisessa oppimisympäristössä. Henkilötietoja käytetään asiakassuhteen hoitamiseen: käyttäjien yksilöimiseen  (autentikointi) ja käyttäjien käyttöoikeuksien varmentamiseen  (autorisointi). Tietoja voidaan käyttää myös väärinkäytösten selvittämiseen ja niiltä suojautumiseen.

Rekisterin tietosisältö

Käyttäjä voi rekisteröityä järjestelmään joko oman korkeakoulunsa käyttäjätunnuksella (HAKA-kirjautuminen) tai itse rekisteröimällään tunnuksella. Muita kirjautumistapoja voidaan myös ottaa käyttöön tarpeen mukaan.

Suoraan ympäristöön rekisteröityneistä käyttäjistä tallennetaan etunimi, sukunimi, käyttäjätunnus, sähköpostiosoite, asuinpaikkakunta ja -maa. Kirjautumistavasta riippuen järjestelmään voidaan tallentaa myös salasanaan liittyvää tietoa. HAKAlla kirjautuvista tallennetaan automaattisesti käyttäjätunnus (EPPN), nimitiedot, sähköpostiosoite, kotiorganisaatio ja kotiorganisaation tyyppi.    

Käyttäjä voi halutessaan itse tallentaa järjestelmään muita yhteystietojaan (puhelinnumero, osoite, verkkosivun osoite, eri viestipalveluiden tunnisteet).

Käyttäjä voi ympäristössä opiskellessaan tai opettaessaan tallentaa järjestelmään muita itseensä liittyviä tietoja sekä julkistaa tällaisia tietoja muille käyttäjille. Rekisterinpitäjä ei vastaa sellaisista käyttäjään liittyvistä henkilötiedoista, jotka käyttäjä omatoimisesti laittaa muiden henkilöiden saataville.

Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaan suostumuksellaan antamat tiedot sekä suomalaisten yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen opiskelijatietojärjestelmät, joiden tiedot tulevat HAKA-luottamusverkoston palveluiden kautta.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja käytetään vain TAMKin ja sen hankkeiden ja asiakkaiden toimintaan, eikä niitä luovuteta muille osapuolille.

Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään palvelussa 12 kk käyttäjän viimeisen kirjautumisen jälkeen, minkä jälkeen käyttäjän tiedot poistetaan.

Henkilötietojen suojauksen periaatteet

Tiedot on tallennettu tietojärjestelmään. Tiedot on suojattu teknisesti siten, että ainoastaan järjestelmän ylläpitäjillä on niihin pääsy. Tallentamiseen käytettävät atk-järjestelmät ovat jatkuvan ylläpidon alaisia järjestelmän tietoturvan varmistamiseksi. Palvelimet ja verkkolaitteet sijaitsevat valvotuissa tiloissa. Internetissä siirrettäessä tiedot on suojattu SSL-tekniikalla.

Rekisteröinnin tarkastusoikeus

Jokaisella on oikeus tietää, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on tallennettu. Käyttäjä voi tarkistaa omat tietonsa kirjautumisen jälkeen omien tietojen sivulta. Käyttäjällä on myös mahdollisuus pyytää itseään koskeva tieto paperiversiona.

Tietojen korjaaminen ja poistaminen

Käyttäjä voi itse korjata omat tietonsa kirjautumisen jälkeen omien tietojen sivulta. HAKAlla kirjautuneen käyttäjän tiedot tulevat omasta kotiorganisaatiosta, joten niiden osalta muutospyynnöt tulee osoittaa sinne.

Käyttäjän tiedot voidaan myös poistaa maksutta käyttäjän pyynnöstä. Pyynnön yhteydessä tulee toimittaa riittävät tiedot, joiden avulla voidaan varmistua käyttäjän henkilöllisyydestä vertaamalla niitä rekisterissä oleviin tietoihin.

Kielto-oikeus

Henkilötietoja ei käytetä sellaisiin tarkoituksiin, joihin käyttäjän kielto-oikeus on perusteltu.