Kestävät energiaratkaisut

Kestävät energiaratkaisut -koulutus edistää tavoitteita, jotka liittyvät vähähiiliseen talouteen, uusiutuvan energian tuotantoon, jakeluun ja käyttöön sekä energia- ja materiaalitehokkuuteen. Verkko-opintojen teemoja ovat aurinkoenergia, bioenergia, lämpöpumput ja tuulivoima. Kurssisisällöt on räätälöity LAMKin, Centrian, SAMKin ja Arcadan tutkinto-opetuksen pohjalta.

Avoimet ja ilmaiset MOOC-tyyppiset verkko-kurssit suunnattiin hankkeen aikana ensisijaisesti rakennus- ja energia-alan ammattilaisille. Opinnot suoritettiin halutussa laajuudessa omien tarpeiden ja kiinnostuksen mukaan. Pilottikursseista pyritään julkaisemaan vuoden 2019 aikana kokonaan avoimet versiot.

Kestävät energiaratkaisut MOOC-pilotti toteutettiin 31.8.2015 - 31.10.2018 välisenä aikana Euroopan sosiaalirahaston rahoittamassa Uutta avointa energiaa -hankkeessa. Tuen ESR-hankkeelle myönsi Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus.

Lue lisää hankkeesta: uusiavoinenergia.fi

Yhteystiedot:

Marko Kukka, Kestävät energiaratkaisut -tiiminvetäjä
Satakunnan ammattikorkeakoulu
marko.kukka@samk.fi

Koulutuksen kuvaus: Koulutus toteutetaan verkossa pääsääntöisesti itseopiskeluna. Koulutuksessa järjestetään kontaktipäiviä etäyhteyden avulla, jolloin opiskelijalla on mahdollisuus saada henkilökohtaista ohjausta. Näistä päivistä tiedotetaan erikseen osallistujille.

Tavoitteet:
Opiskelija ymmärtää aurinkosähkö- ja aurinkolämpöjärjestelmien peruskomponentit ja niiden toimintaperiaatteet. Opiskelija ymmärtää eri tekijöiden vaikutukset järjestelmän suunnitteluun, asennukseen, kustannuksiin sekä tuottoon. Opiskelija osaa arvioida aurinkoenergian hyödyntämisen mahdollisuuksia eri kohteissa.

Sisältö:
Auringon säteily, aurinkoenergiamarkkinat, aurinkokennot ja paneelit, aurinkosähköjärjestelmän komponentit ja mitoitukseen vaikuttavat tekijät; off- ja on-gridjärjestelmät, aurinkokeräimet, aurinkolämpöjärjestelmän komponentit ja mitoitukseen vaikuttavat tekijät, järjestelmien vaatimukset rakenteille, lupa-asiat, järjestelmien investoinnit ja takaisinmaksuaika

Koulutuksen laajuus:
3op (vastaa 81h opiskelijan työtä)

Arviointi:
Hyväksytty/hylätty

Todistus:
Pyydettäessä. Todistuspyynnöt 10.10.2018 mennessä.

Opettajat: Marko Kukka, SAMK ja Jussi Kuusela, LAMK


Aika: 13.06.2016 - 31.10.2018 omaan tahtiin opiskellen.  Verkkokontaktipäivä pidetty joulukuussa 2016, ja workshop keväällä 2017.

Tila: Kurssi ei ole aktiivinen

Koulutuksen kuvaus: Koulutus toteutetaan verkossa pääsääntöisesti itseopiskeluna, omaan tahtiin opiskellen. Kurssille on nonstop ilmoittautuminen. 

Tavoitteet: Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää lämpöpumpun toimintaperiaatteen ja sen pääkomponenttien merkityksen ja toimintatavan. Opiskelija tuntee erilaisia kylmäaineita ja lämmönlähteitä ja oppii analysoimaan lämpöpumppuprosessia kiertoaineen logp,h-piirroksen avulla. Edelleen opiskelija ymmärtää mitä tarkoittaa lämpöpumpun tehokkuutta kuvaava termi lämpökerroin.  

Sisältö:
 

 • Lämpöpumppu yleisesti
 • Lämpöpumppuprosessin kuvaus ja eri komponenttien tarkoitus ja toimintaperiaatteet. Lämpökerroin. Kylmäaineet.
 • Kiertoaineen höyrytaulukko ja logp,h-piirros ja niiden käyttö lämpöpumppuprosessin analysointiin. Esimerkkiprosessin laskenta.
 • Esimerkki erään ilmalämpöpumpun tuottamista säästöistä asuinhuoneiston lämmityskuluissa.
 • Lopputehtävä.


Koulutuksen laajuus:
  2 op, joka vastaa noin 54 h opiskelijan työtä.

Arviointi:
Hyväksytty/hylätty

Todistus:
Pyydettäessä. Todistuspyynnöt 10.10.2018 mennessä.

Opettajat:
 Martti Härkönen ja Kari Saaranen, Centria amk

Aika:  Omaan tahtiin opiskellen 15.10.2017 - 31.10.2018.

Tila: Kurssi ei ole aktiivinen

Koulutuksen kuvaus: Koulutus toteutetaan verkossa pääsääntöisesti itseopiskeluna, omaan tahtiin opiskellen. Kurssille on jatkuva ilmoittautuminen. 

Tavoitteet: Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää mitä on bioenergia ja kuinka sitä käytetään Suomessa sähkön ja lämmön tuotannossa. Opiskelija oppii tuntemaan myös bioenergiaan liittyviä energiatalous- ja kestävyyskysymyksiä. Edelleen opiskelija oppii tarkemmin puupolttoaineisiin liittyviä palamisen kannalta tärkeitä ominaisuuksia, kuten puun koostumuksen, lämpöarvon sekä puuhakkeen energiasisällön ja ennen kaikkea puun sisältämän veden eli kosteuden merkityksen edellä mainittuihin ominaisuuksiin. 

Sisältö: 

 • Johdanto 
 • Biomassojen koostumus ja ominaisuudet 
 • Puun kosteus ja sen määrittäminen
 • Puun lämpöarvo
 • Hakkeen energiasisältö

Koulutuksen laajuus: 1 op, joka vastaa noin 27 h opiskelijan työtä.

Arviointi: Hyväksytty/hylätty 

Todistus: Pyydettäessä. Todistuspyynnöt 10.10.2018 mennessä.

Opettajat: Martti Härkönen, Kari Saaranen ja Aki Suokko Centria amk 

Aika: Omaan tahtiin opiskellen 18.12.2017 - 31.10.2018

Tila: Kurssi ei ole aktiivinen

Koulutuksen kuvaus: Koulutus toteutetaan verkossa pääsääntöisesti itseopiskeluna, omaan tahtiin opiskellen. Kurssille on jatkuva ilmoittautuminen.

Tavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee tuulivoiman tuotannon tekniset perusteet, ymmärtää tuulivoiman yleisimmät tunnusluvut ja hahmottaa tuulivoiman tuotantoon liittyviä kustannustekijöitä ja ympäristökysymyksiä niin yksittäisen investoijan kuin yhteiskunnankin kannalta.

Sisältö: 

Opiskelumateriaali koostuu useasta luennosta ja sisältää yhden webinaarin. Luentojen aiheet ovat:

 • Tuulivoiman perusteet
 • Tuulivoiman kustannukset
 • Tuulivoiman ympäristökysymykset
 • Tuulivoiman trendit

Koulutuksen laajuus: 2 op, joka vastaa noin 54 h opiskelijan työtä

Arviointi: Hyväksytty/hylätty 

Todistus: Pyydettäessä. Todistuspyynnöt 10.10.2018 mennessä.

Opettajat: Martti Härkönen, Kari Saaranen ja Aki Suokko (Centria amk), Jussi Kuusela (LAMK) 

Aika: Omaan tahtiin opiskellen 29.3.- 31.10.2018.

Tila: Kurssi ei ole aktiivinen