Hållbara energilösningar

Utbildningen Hållbara energilösningar handlar om initiativ, som förknippas med koldioxidsnål ekonomi som produktion, distribution och användning av förnybar energi, samt effektiv användning av energi- och materialresurser. Teman för webbkurser är solenergi, bioenergi, värmepumpsystem och vindkraft. Kursinnehållet har skräddarsytts utifrån den examensinriktade utbildningen vid yrkeshögskolorna LAMK, Centria, SAMK och Arcada.

Under projektet Ny öppen energi vem som helst intresserad av ämnesområdet kunde delta i de här öppna och kostnadsfria kurserna. Studierna kunde avläggas i valfri omfattning efter behov och intresse. Det har varit möjligt, att också använda utbildningsmaterialet som undervisningsmaterial på yrkeshögskolor.

Projektet genomfördes under perioden 31.8.2015 – 31.10.2018, och finansierades av Europeiska socialfonden. Stöd för projektet beviljades av Norra Österbottens NTM-central.

Läs mer om projektet: uusiavoinenergia.fi

Kontaktuppgifter:

Marko Kukka, Hållbara energilösningar -teamledare, Satakunnan ammattikorkeakoulu, marko.kukka@samk.fi

Studieformer: Studierna genomförs huvudsakligen som självstudier på webben. Den studerande har möjlighet till individuell handledning via webben under särskilda kontakttillfällen. Deltagarna informeras om tidpunkten för dessa senare.

Målsättning: Den studerande känner till grundläggande komponenter i ett solpanel- och solfångarsystem och förstår deras funktionsprinciper. Den studerande förstår hur olika faktorer inverkar på systemdesign, installation, kostnad och prestanda. Studenten kan uppskatta solenergipotentialen på olika platser.

Innehåll: Solstrålning, solenergimarknaden, solceller och -paneler, komponenter i solelsystem och faktorer som påverkar dimensionering; off- och on-grid-system, solfångare, komponenter i solfångarsystem och faktorer som påverkar dimensionering, krav på byggkonstruktioner, byggtillstånd, lönsamhet och återbetalningstid.

Lärare: Leif Östman (Novia), Kim Skön (Arcada) och Marko Kukka (SAMK).

Tidpunkt: 30.09.2016 – 31.10.2018 studier i egen takt. Kontakttillfällen år 2016 ordnades i oktober och december.

Betyg: På begäran. Ansök om ett betyg senast den 10.10.2018.

Bedömning: Godkänd/underkänd

Utbildningens omfattning: 3 sp (motsvarar 81 h arbete)

Status: Kursen är inte öppen för tillfället

Kursen är inte öppen för tillfället

Kursen är inte öppen för tillfället