Hållbara energilösningar

Utbildningen Hållbara energilösningar handlar om initiativ som förknippas med koldioxidsnål ekonomi som produktion, distribution och användning av förnybar energi samt effektiv användning av energi- och materialresurser. Teman för webbkurser är solenergi, bioenergi, värmepumpsystem och vindkraft. Kursinnehållet skräddarsys utifrån den examensinriktade utbildningen vid yrkeshögskolorna LAMK, Centria, SAMK och Arcada.

Vem som helst intresserad av ämnesområdet kan delta i de öppna och kostnadsfria kurserna. Studier kan avläggas i valfri omfattning efter behov och intresse. Utbildningsmaterialet kan också användas som undervisningsmaterial på yrkeshögskolor.

MOOC-pilotprojektet Hållbara energilösningar genomförs under perioden 31.8.2015 – 31.10.2018. Projektet är en del av projekthelheten Uutta avointa energiaa finansierad av Europeiska socialfonden. Stöd för projektet har beviljats av Norra Österbottens NTM-central.

Läs mer om projektet: uusiavoinenergia.fi

Kontaktuppgifter:

Marko Kukka, Hållbara energilösningar -teamledare, Satakunnan ammattikorkeakoulu, marko.kukka@samk.fi

Anmäl dig till kompletteringsutbildningen Hållbara energilösningar.
Du får inloggningsuppgifter via e-post.

 

Studieformer: Studierna genomförs huvudsakligen som självstudier på webben. Den studerande har möjlighet till individuell handledning via webben under särskilda kontakttillfällen. Deltagarna informeras om tidpunkten för dessa senare.

Målsättning: Den studerande känner till grundläggande komponenter i ett solpanel- och solfångarsystem och förstår deras funktionsprinciper. Den studerande förstår hur olika faktorer inverkar på systemdesign, installation, kostnad och prestanda. Studenten kan uppskatta solenergipotentialen på olika platser.

Innehåll: Solstrålning, solenergimarknaden, solceller och -paneler, komponenter i solelsystem och faktorer som påverkar dimensionering; off- och on-grid-system, solfångare, komponenter i solfångarsystem och faktorer som påverkar dimensionering, krav på byggkonstruktioner, byggtillstånd, lönsamhet och återbetalningstid.

Lärare: Leif Östman (Novia), Kim Skön (Arcada) och Marko Kukka (SAMK).

Tidpunkt: 30.09.2016 – 31.10.2018 studier i egen takt. Kontakttillfällen år 2016 ordnades i oktober och december.

Betyg: På begäran. Ansök om ett betyg senast den 10.10.2018.

Bedömning: Godkänd/underkänd

Utbildningens omfattning: 3 sp (motsvarar 81 h arbete)

Beskrivning:

Mål:

Innehåll:

Omfattning:

Tidpunkt: 

Målgrupp:

Ansvarig organisation: Tampereen ammattikorkeakoulu

Andel nätarbete: 100%

Undervisningsspråk: svenska

Kursmaterial:

Avgift: gratis

Prestationer: 

Betyg:

Lärare: 

Mer information: på Ny öppen energi -projektens webbsida eller skicka e-post till miia.tormanen@tamk.fi 

Anmälan: Med blankett (Länken här). Åt dem som anmälat sig skickar vi inloggningsinformation till e-posten.

Beskrivning:

Mål:

Innehåll:

Omfattning:

Tidpunkt: 

Målgrupp:

Ansvarig organisation: Tampereen ammattikorkeakoulu

Andel nätarbete: 100%

Undervisningsspråk: svenska

Kursmaterial:

Avgift: gratis

Prestationer: 

Betyg:

Lärare: 

Mer information: på Ny öppen energi -projektens webbsida eller skicka e-post till miia.tormanen@tamk.fi 

Anmälan: Med blankett (Länken här). Åt dem som anmälat sig skickar vi inloggningsinformation till e-posten.

Beskrivning:

Mål:

Innehåll:

Omfattning:

Tidpunkt: 

Målgrupp:

Ansvarig organisation: Tampereen ammattikorkeakoulu

Andel nätarbete: 100%

Undervisningsspråk: svenska

Kursmaterial:

Avgift: gratis

Prestationer: 

Betyg:

Lärare: 

Mer information: på Ny öppen energi -projektens webbsida eller skicka e-post till miia.tormanen@tamk.fi 

Anmälan: Med blankett (Länken här). Åt dem som anmälat sig skickar vi inloggningsinformation till e-posten.