Moninaisuusosaajaksi

Opetustoimen ohjaus- ja opetushenkilöstölle suunnattu täydennyskoulutushanke

Maahanmuuton lisääntyessä opetus- ja ohjaustehtävissä työskentelevä henkilöstö kohtaa kulttuurienvälisyyden haasteita päivittäisessä työssään. Moninaisuusosaajaksi täydennyskoulutuksessa toteutettavat koulutusosiot tarjoavat opetusalan henkilöstölle perustiedot kielen oppimisesta, kulttuurisesta moninaisuudesta ja kokemustaustan merkityksestä oppimiseen. Koulutusmoduleihin integroidaan kulttuurisensitiivistä ohjausta, monilukutaitoa sekä edistetään kotikansainvälistymistä.

Voit suorittaa joko koko ohjelman tai yksittäisiä koulutuksia. Aiheet linkittyvät tiiviisti toisiinsa. Koulutukset sisältävät seminaareja, lähi-opetusta, vertaisoppimista ja työskentelyä verkossa. Ohjelman suorittamisesta myönnetään Moninaisuusosaajaksi -osaamismerkki.

Moninaisuusosaajaksi on Opetushallituksen rahoittama opetushenkilöstön täydennyskoulutushanke, jonka toteuttavat Tampereen Ammattikorkeakoulu ja Tampereen Aikuiskoulutuskeskus.

Moninaisuusosaajaksi toteutetaan Opetushallituksen rahoituksella ja sen koulutukset ovat kohderyhmälle maksuttomia.

Hanketta toteutetaan vuoden 2019 loppuun asti.

Tutustu koulutusosioiden sisältöihin ja ilmoittaudu mukaan!

Tämä osio on tarkoitettu opiskelijoille, jotka eivät osallistuneet Moninaisia kohtaamisia -seminaariin 22.8.2019. Osioista löydät seminaarin materiaalit ja korvaavan tehtävän ohjeineen.

kädet

.


Tavoitteet: Koulutuksen tavoitteena on perehtyä toiminnalliseen kielitaitokäsitykseen ja oppijan omista tarpeista lähtevään
suomen kielen opetukseen. Keskeisiin teemoihin kuuluu myös opetuksen selkokielistäminen. Koulutuksessa kehitetään yhdessä toimivia menetelmiä käytännön työssä hyödynnettäviksi.

Sisältö:

 • Mitä on luokassa tai muussa lähioppimisympäristössä, kuten työssä tai ammatillisessa oppimisympäristössä tapahtuvan opetuksen kielitietoistaminen?
 • Mitä voi huomioida luokassa kielen suhteen?
 • Millä tavalla opetettavan asian voi kielellistää?
 • Mitä opiskelijan kielitaidosta täytyy ymmärtää, kun hänelle opettaa?
 • Miten opiskelijan aiempaa kielellistä osaamista voi hyödyntää?
 • Miten varmistetaan, että opiskelija ymmärtää?
 • Mitä täytyy huomioida, että opiskelija ymmärtämisen lisäksi omaksuu uuden sanan ja sen merkityksen?

Koulutuksen laajuus: 2 op.

Aika: 1.5. - 11.12.2019, syysseminaari 22.8.2019 ja päätösseminaari 4.12.2019.

Kohderyhmä: Opetus- ja ohjaustoimen henkilöstö

Vastuuorganisaatio: Tampereen Aikuiskoulutuskeskus TAKK

Toteutustapa: Koulutus toteutetaan verkko-opintoina ja seminaareina. Koulutukseen liittyvät Moninaisuusosaajaksi hankkeen yhteiset seminaarit pidetään 22.8. ja 4.12.2019.

Koulutusmateriaali: Jaetaan verkko-oppimisalustalla. 

Hinta: maksuton  

Opettaja: Terhi Tapaninen, TAKK

Lisätietoja: Terhi Tapaninen, terhi.tapaninen@takk.fi

Ilmoittautuminen: Ilmoittaudu koulutukseen ilmoittautumislomakkeella


Tavoitteet: Kulttuurienvälisyys on osa arkea oppilaitoksissa niin opiskelijoiden kuin työyhteisönkin näkökulmasta. Koulutus tarjoaa konkreettisia välineitä oppilaitosten kulttuurienväliseen työhön tuetun vertaistyöskentelyn keinoin.

Sisältö:

 • Mitä osaamista tarvitsen, kun opetus- ja ohjaustilanteissa on osallistujia hyvin erilaisista taustoista?
 • Mitä kaikkea on kulttuurienvälinen osaaminen?
 • Mitä kulttuurienvälistä osaamista minulle on nyt?
 • Mitä tarvitsen lisää ja miten kehitän sitä? 
Koulutuksessa rakennat osaamiskartan ja aloitat osaamisen hankkimisen työpaikallasi yhdessä kollegoidesi ja sekä muiden koulutukseen osallistuvien kanssa.

Koulutuksen laajuus: 2 op.

Aika: 1.5. - 11.12.2019, syysseminaari 22.8.2019 ja päätösseminaari 4.12.2019.

Kohderyhmä: Opetus- ja ohjaustoimen henkilöstö

Vastuuorganisaatio: Tampereen Aikuiskoulutuskeskus TAKK

Toteutustapa: Koulutus toteutetaan verkko-opintoina.

Moninaisuusosaajaksi hankkeen koulutusten yhteiset seminaarit pidetään 22.8. ja 4.12.2019.

Koulutusmateriaali: Jaetaan verkko-oppimisalustalla. 

Hinta: maksuton 

Opettaja: Mari Poikolainen, TAKK

Lisätietoja: Mari Poikolainen, mari.poikolainen@takk.fi

Ilmoittautuminen: Voit ilmoittautua koulutukseen ilmoittautumislomakkeella
Tavoitteet: Moninaisuus koskettaa meitä kaikkia. Oppimistilanteissa opettajat, ohjaajat ja osallistujat tuovat mukanaan paljon erilaista kokemusta, joka voi jäädä hyödyntämättä opetuksessa. Erilaiset kokemustaustat voivat liittyä erilaisiin kulttuuritaustoihin, mutta esimerkiksi myös erilaisiin opittuihin oppimisen tapoihin.

Koutuksessa keskitytään käytännön esimerkkien kautta siihen, miten esimerkiksi maahanmuuttajan koulutustausta, kulttuuri-tausta sekä kokemukset voivat vaikuttaa oppimiseen.

Sisältö:

 • Miten voimme tunnistaa ja nostaa resurssina esiin erilaisia kokemuksia ja taustoja oppimisessa?
 • Miten vahvistamme yhdessä tekemistä, jaettua asiantuntijuutta ja yhteistyötä erilleen asettamisen ja erilaistamisen sijaan?

Koulutuksen laajuus: 2 op.

Aika: 1.5. - 11.12.2019, syysseminaari 22.8.2019 ja päätösseminaari 4.12.2019.

Kohderyhmä: Opetus- ja ohjaustoimen henkilöstö

Vastuuorganisaatio: Tampereen Aikuiskoulutuskeskus TAKK

Toteutustapa: Koulutus toteutetaan verkko-opintoina.

Moninaisuusosaajaksi hankkeen koulutusten yhteiset seminaarit pidetään Tampereella 22.8. ja 4.12.2019.

Koulutusmateriaali: Jaetaan verkko-oppimisalustalla. 

Hinta: maksuton 

Opettaja: Mari Poikolainen, TAKK

Lisätietoja: Mari Poikolainen, mari.poikolainen@takk.fi

Ilmoittautuminen:  ilmoittautumislomakkeella


Opiskelijaryhmä

Tavoitteet: Tässä koulutuksessa syvennytään siihen, miten erilaiset kulttuuritaustat vaikuttavat ohjauskäsityksiin ja miten voidaan edistää yhteistä ymmärrystä käytännön kulttuurienvälisissä ohjaustilanteissa. 

Sisältö:

 • Mitä osaamista tarvitsen, kun yksilö- ja ryhmäohjaustilanteissa on osallistujia erilaisista taustoista?
 • Mitä ohjaustilanteessa tulee ottaa huomioon kielen suhteen?
 • Miten ohjattavan kielellistä osaamista voi hyödyntää?
 • Miten dialogin keinoja hyödynnetään kulttuurienvälisessä ohjauksessa
 • Kulttuuri- ja kielitietoisuus työpaikalla tapahtuvassa oppimisessa ja sen ohjauksessa

Koulutuksen laajuus: 5 op.

Aika: 1.5. - 11.12.2019, yhteinen seminaarit 22.8. ja 4.12.2019.

Kohderyhmä: Opetus- ja ohjaustoimen henkilöstö

Vastuuorganisaatio: Tampereen ammattikorkeakoulu (TAMK)

Toteutustapa: Koulutus toteutetaan pääosin verkko-opintoina.

Moninaisuusosaajaksi hankkeen koulutusten yhteiset seminaarit pidetään 22.8. ja 4.12.2019. 

Koulutusmateriaali: Jaetaan verkko-oppimisalustalla. 

Hinta: maksuton  

Opettajat: Henna Kyhä ja Sissi Huhtala, TAMK

Lisätietoja: Henna Kyhä, henna.kyha@tuni.fi

Ilmoittautuminen: ilmoittautumislomakkeella


Opiskelijat luonnon helmassa


Tavoitteet:  Koulutuksen tavoitteena on perehdyttää osallistujat oppimisvaikeuksiin ja niiden tunnistamiseen sekä erityisen tuen tarpeisiin ja toteuttamiseen monikulttuurisissa ryhmissä.  

Sisältö: Koulutusosion keskeisinä sisältöinä ovat oppimisvaikeudet (mm. lukivaikeus, matematiikkavaikeus, mielenterveyden ja käyttäytymisen pulmat) sekä eri kulttuureihin liittyvät (kielelliset)haasteet monikulttuurisissa opetus- ja ohjausryhmissä. 

Koulutuksen laajuus: 3 op.

Aika: Opinnot suoritetaan 11.12.2019 mennessä. Ensimmäinen seminaari pidetään 22.8.2019 ja toinen, kaikille hankkeen koulutuksille yhteinen päätösseminaari 4.12.2019.

Kohderyhmä: Opetus- ja ohjausalan henkilöstö

Vastuuorganisaatio: Tampereen ammattikorkeakoulu (TAMK)

Toteutustapa: Koulutus toteutetaan verkkomateriaalin opiskelun, kahteen seminaariin osallistumisen ja oppimistehtävien tekemisen kautta.  Seminaareja voi seurata myös etäyhteydellä. Oppimistehtävissä opiskelijaesimerkkien kautta pohditaan maahanmuuttajaopiskelijoiden oppimisvaikeuksien tunnistamista ja opiskelun ja oppimisen tukitoimia.

Verkkotyöskentelyn osuus:  Oppimistehtävät palautetaan verkko-oppimisalustalle. Seminaareja voi seurata verkon välityksellä ja materiaalit tallennetaan.

Hinta: maksuton 

Opettajat: Sissi Huhtala ja Henna Kyhä, TAMK

Yhteyshenkilö ja lisätietoja: Sissi Huhtala, sissi.huhtala@tuni.fi

Ilmoittautuminen: ilmoittautumislomakkeella

Pixabay_silta

Päivämäärä: 4.12.2019

Aika: klo 12.00-16.00

Osoite: Pirkankatu 2, 33210 Tampere, Pääkirjasto Metso

Ilmoittautuminen viimeistään 28.11.2019

Ilmoittaudu tästä: ilmoittautumislomakkeella