Moninaisuusosaajaksi

Opetustoimen henkilöstölle suunnattu täydennyskoulutushanke

Maahanmuuton lisääntyessä opetus- ja ohjaustehtävissä työskentelevä henkilöstö kohtaa kulttuurienvälisyyden haasteita päivittäisessä työssään. Moninaisuusosaajaksi täydennyskoulutuksessa toteutettavat koulutusosiot tarjoavat opetusalan henkilöstölle perustiedot kielen oppimisesta, kulttuurisesta moninaisuudesta ja kokemustaustan merkityksestä oppimiseen. Koulutusmoduleihin integroidaan kulttuurisensitiivistä ohjausta, monilukutaitoa sekä edistetään kotikansainvälistymistä.

Voit suorittaa joko koko ohjelman tai yksittäisiä koulutuksia. Aiheet linkittyvät tiiviisti toisiinsa. Koulutukset sisältävät seminaareja, lähi-opetusta, vertaisoppimista ja työskentelyä verkossa.

Moninaisuusosaajaksi on Opetushallituksen rahoittama opetushenkilöstön täydennyskoulutushanke, jonka toteuttavat Tampereen Ammattikorkeakoulu ja Tampereen Aikuiskoulutuskeskus.

Moninaisuusosaajaksi toteutetaan Opetushallituksen rahoituksella ja sen koulutukset ovat kohderyhmälle maksuttomia.

Hanketta toteutetaan vuoden 2019 loppuun asti.

Tutustu koulutusosioiden sisältöihin ja ilmoittaudu mukaan!Tavoitteet: Koulutuksen tavoitteena on perehtyä toiminnalliseen kielitaitokäsitykseen ja oppijan omista tarpeista lähtevään
suomen kielen opetukseen. Keskeisiin teemoihin kuuluu myös opetuksen selkokielistäminen. Koulutuksessa kehitetään yhdessä toimivia menetelmiä käytännön työssä hyödynnettäviksi.

Sisältö:

 • Mitä on luokassa tai muussa lähioppimisympäristössä, kuten työssä tai ammatillisessa oppimisympäristössä tapahtuvan opetuksen kielitietoistaminen?
 • Mitä voi huomioida luokassa kielen suhteen?
 • Millä tavalla opetettavan asian voi kielellistää?
 • Mitä opiskelijan kielitaidosta täytyy ymmärtää, kun hänelle opettaa?
 • Miten opiskelijan aiempaa kielellistä osaamista voi hyödyntää?
 • Miten varmistetaan, että opiskelija ymmärtää?
 • Mitä täytyy huomioida, että opiskelija ymmärtämisen lisäksi omaksuu uuden sanan ja sen merkityksen?

Koulutuksen laajuus: 2 op.

Aika: 1.5. - 30.11.2019, syysseminaari 22.8.2019 ja päätösseminaari 4.12.2019.

Kohderyhmä: Opetus- ja ohjaustoimen henkilöstö

Vastuuorganisaatio: TAKK

Toteutustapa: Koulutus toteutetaan verkko-opintoina ja seminaareina. Koulutukseen liittyvät Moninaisuusosaajaksi hankkeen yhteiset seminaarit pidetään 22.8. ja 4.12.2019.

Koulutusmateriaali: Jaetaan verkko-oppimisalustalla. 

Hinta: maksuton 

Todistus: Osallistumistodistuksen myöntää TAMK. 

Opettaja: Terhi Tapaninen, TAKK

Lisätietoja: Terhi Tapaninen, terhi.tapaninen@takk.fi

Ilmoittautuminen: Ilmoittaudu koulutukseen ilmoittautumislomakkeella

Tavoitteet: Kulttuurienvälisyys on osa arkea oppilaitoksissa niin opiskelijoiden kuin työyhteisönkin näkökulmasta. Koulutus tarjoaa konkreettisia välineitä oppilaitosten kulttuurienväliseen työhön tuetun vertaistyöskentelyn keinoin.

Sisältö:

 • Mitä osaamista tarvitsen, kun opetus- ja ohjaustilanteissa on osallistujia hyvin erilaisista taustoista?
 • Mitä kaikkea on kulttuurienvälinen osaaminen?
 • Mitä kulttuurienvälistä osaamista minulle on nyt?
 • Mitä tarvitsen lisää ja miten kehitän sitä? 
Koulutuksessa rakennat osaamiskartan ja aloitat osaamisen hankkimisen työpaikallasi yhdessä kollegoidesi ja sekä muiden koulutukseen osallistuvien kanssa.

Koulutuksen laajuus: 2 op.

Aika: 1.5. - 30.11.2019, syysseminaari 22.8.2019 ja päätösseminaari 4.12.2019.

Kohderyhmä: Opetus- ja ohjaustoimen henkilöstö

Vastuuorganisaatio: TAKK

Toteutustapa: Koulutus toteutetaan verkko-opintoina.

Moninaisuusosaajaksi hankkeen koulutusten yhteiset seminaarit pidetään 22.8. ja 4.12.2019.

Koulutusmateriaali: Jaetaan verkko-oppimisalustalla. 

Hinta: maksuton 

Todistus: Osallistumistodistuksen myöntää TAMK. 

Opettaja: Mari Poikolainen, TAKK

Lisätietoja: Mari Poikolainen, mari.poikolainen@takk.fi

Ilmoittautuminen: Voit ilmoittautua koulutukseen ilmoittautumislomakkeella


Tavoitteet: Moninaisuus koskettaa meitä kaikkia. Oppimistilanteissa opettajat, ohjaajat ja osallistujat tuovat mukanaan paljon erilaista kokemusta, joka voi jäädä hyödyntämättä opetuksessa. Erilaiset kokemustaustat voivat liittyä erilaisiin kulttuuritaustoihin, mutta esimerkiksi myös erilaisiin opittuihin oppimisen tapoihin.

Koutuksessa keskitytään käytännön esimerkkien kautta siihen, miten esimerkiksi maahanmuuttajan koulutustausta, kulttuuri-tausta sekä kokemukset voivat vaikuttaa oppimiseen.

Sisältö:

 • Miten voimme tunnistaa ja nostaa resurssina esiin erilaisia kokemuksia ja taustoja oppimisessa?
 • Miten vahvistamme yhdessä tekemistä, jaettua asiantuntijuutta ja yhteistyötä erilleen asettamisen ja erilaistamisen sijaan?

Koulutuksen laajuus: 2 op.

Aika: 1.5. - 30.11.2019, syysseminaari 22.8.2019 ja päätösseminaari 4.12.2019.

Kohderyhmä: Opetus- ja ohjaustoimen henkilöstö

Vastuuorganisaatio: TAKK

Toteutustapa: Koulutus toteutetaan verkko-opintoina.

Moninaisuusosaajaksi hankkeen koulutusten yhteiset seminaarit pidetään Tampereella 22.8. ja 4.12.2019.

Koulutusmateriaali: Jaetaan verkko-oppimisalustalla. 

Hinta: maksuton 

Todistus: Osallistumistodistuksen myöntää TAMK. 

Opettaja: Mari Poikolainen, TAKK

Lisätietoja: Mari Poikolainen, mari.poikolainen@takk.fi

Ilmoittautuminen:  ilmoittautumislomakkeella


Tavoitteet: Tässä koulutuksessa syvennytään siihen, miten erilaiset kulttuuritaustat vaikuttavat ohjauskäsityksiin ja miten voidaan edistää yhteistä ymmärrystä käytännön kulttuurienvälisissä ohjaustilanteissa. 

Sisältö:

 • Mitä osaamista tarvitsen, kun yksilö- ja ryhmäohjaustilanteissa on osallistujia erilaisista taustoista?
 • Mitä ohjaustilanteessa tulee ottaa huomioon kielen suhteen?
 • Miten ohjattavan kielellistä osaamista voi hyödyntää?
 • Miten dialogin keinoja hyödynnetään kulttuurienvälisessä ohjauksessa
 • Kulttuuri- ja kielitietoisuus työpaikalla tapahtuvassa oppimisessa ja sen ohjauksessa

Koulutuksen laajuus: 5 op.

Aika: 1.5. - 30.11.2019, yhteinen seminaarit 22.8. ja 4.12.2019.

Kohderyhmä: Opetus- ja ohjaustoimen henkilöstö

Vastuuorganisaatio: TAMK

Toteutustapa: Koulutus toteutetaan pääosin verkko-opintoina.

Moninaisuusosaajaksi hankkeen koulutusten yhteiset seminaarit pidetään 22.8. ja 4.12.2019. 

Koulutusmateriaali: Jaetaan verkko-oppimisalustalla. 

Hinta: maksuton 

Todistus: Osallistumistodistuksen myöntää TAMK. 

Opettaja: Päivi Vartiainen, TAMK

Lisätietoja: Päivi Vartiainen, paivi.vartiainen@tuni.fi

Ilmoittautuminen: ilmoittautumislomakkeella


Tavoitteet:  Koulutuken tavoitteena on perehdyttää osallistujat oppimisvaikeuksiin ja erityisen tuen tarpeisiin monikulttuurisissa ryhmissä. 

Sisältö: Koulutusosion keskeisinä sisältöinä ovat mielenterveyden pulmat sekä lukivaikeudet ja käyttäytymiseen liittyvät haasteet monikulttuurisissa opetus- ja ohjausryhmissä.

Koulutuksen laajuus: 3 op.

Aika: Ensimmäinen seminaari pidetään 22.8.2019 ja toinen, kaikille hankkeen koulutuksille yhteinen päätösseminaari 4.12.2019.

Kohderyhmä: Opetus- ja ohjausalan henkilöstö

Vastuuorganisaatio: TAMK

Toteutustapa: Koulutus toteutetaan seminaarisarjana, joka muodostuu kahdesta seminaarista. Seminaareja voi seurata myös etäyhteydellä. Koulutusosioon sisältyy lisäksi seminaareja kokoavia oppimistehtäviä, joissa pohditaan oppimisvaikeuksien kohtaamista ja niihin tarttumista osallistujien omissa työyhteisöissä.

Verkkotyöskentelyn osuus: Seminaarejaa voi seurata verkon välityksellä sekä materiaalit tallennetaan ja  oppimistehtävät palautetaan verkko-oppimisalustalle. 

Hinta: maksuton 

Todistus: TAMK myöntää osallistumistodistuksen koulutukseen osallistujille. 

Yhteyshenkilö ja lisätietoja: Kaisa-Leena Ahlroth, kaisa-leena.ahlroth@tuni.fi

Ilmoittautuminen: ilmoittautumislomakkeella