Turvallisuus kuuluu kaikille!

HANKE ON PÄÄTTYNYT 

Tavoite

Hankkeen tavoitteena on lisätä opetusalan henkilöstön osaamista kokonaisvaltaiseen oppilaitosturvallisuuteen.

Tulokset

Hankkeessa lisätään osaamista oppilaitosturvallisuudesta niin oppilaitosten henkilöstölle kuin toteuttajaorganisaatioiden asiantuntijoille. Hanke kokoaa yhteen alan toimijoita ja lisää asiantuntemusta. Opetusmateriaalit, aiheeseen liittyvä taustamateriaali ja muu hankkeen aikana tuotettu materiaali kootaan Digma oppimisalustalle.

Kohderyhmä

Perusopetuksen, lukiokoulutuksen, ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön opetushenkilöstö

Koulutusten ajankohta

2021 ja kevät 2022. Ilmoittaudu mukaan!


Tavoitteet

Koulutusosiossa tarkastellaan erilaisia ratkaisuja oppilaitoksen kokonaisturvallisuus-osaamisen kehittämiseen. Koulutusosio soveltuu kaikille koulutusasteille.

Sisältö:

– psyykkinen, fyysinen, sosiaalinen ja pedagoginen turvallisuus
– miten ennakoidaan ja varaudutaan kriisitilanteisiin ja toimitaan kriisitilanteissa
– lainsäädäntö; opiskelijan ja opettajan oikeudet ja velvollisuudet
– oppilaitoksen turvallisuuskulttuurin tunnistaminen ja edistäminen

Koulutuksen laajuus: 5 op

Aika:  

Kevään 2022 toteutus ajasta ja paikasta riippumaton

 • webinaari tallenteiden katsominen ja materiaaliin tutustuminen
 • osioiden suorittaminen ja niihin liittyvien tehtävien palauttaminen ohjeiden mukaan
 • kaikki tehtävät palautettava viimeistään 15.5.2022
Kohderyhmät: Perusopetuksen, toisen asteen ja vapaan sivistystyön oppilaitosten opetus- ja ohjaushenkilöstö.

Vastuuorganisaatio: Tampereen ammattikorkeakoulu ja Poliisiammattikorkeakoulu

Toteutustapa:
Osallistuminen on mahdollista ajasta ja paikasta riippumatta.

 1. webinaaritallenne ja materiaalit
 2. osioiden suorittaminen ja niihin liittyvien tehtävien palauttaminen

Jos et suorita kaikkia Turvallisuus kuuluu kaikille! kursseja (17 op) ja haluat vain tästä osiosta todistuksen, ilmoita siitä Julia Sergeevalle, julia.sergeeva@tuni.fi

Koulutusmateriaali: Digmassa

Hinta: maksuton

Opettajat: PsM Jari Hyyti Poliisiammattikorkeakoulusta ja OTT Henri Rikander Tampereen ammattikorkeakoulusta

Lisätietoja: Jari Hyyti, jari.hyyti@poliisi.fi tai Henri Rikander, henri.rikander@tuni.fi

Ilmoittautuminen


Tavoitteet

Koulutusosion oppimistavoite on syventää osallistujan osaamista ja ymmärrystä oppilaitosturvallisuudesta.  Koulutusosiossa tarkastellaan oppilaitosturvallisuuden sisältöjä oman työn ja organisaation kautta. Keskeisiä teemoja ovat vuorovaikutusosaaminen haastavissa asiakastilanteissa, turvallisuuden sisällöt eri tutkinnoissa, työtä ohjaavat lait ja arjen turvallisuuskulttuuriin vahvistaminen. Koulutusosion aikana osallistuja työstää myös kehittämistehtävän omien kehittymisen kohteiden kautta.

Koulutuksen laajuus: 2 op

Kohderyhmät: Toisen asteen ja vapaan sivistystyön oppilaitosten opetus- ja ohjaushenkilöstö SORA-koulutusaloilla.

Koulutusmateriaali: Digmassa

Sisältö

 • Vuorovaikutusosaaminen uhkaavissa asiakastilanteissa
 • Aggression tunnusmerkit ja käyttäytymisen muutos
 • Läsnäolon ja ammatillisen vireystilan merkitys
 • Työntekijän oikeudelliset perusteet
 • Uhkaavien tilanteiden tunnistaminen ja niissä toimiminen
 • Oppilaitoksen turvallisuussuunnitelmat ja -ohjeet suhteessa SORA-alojen perustutkintojen perusteisiin
 • Turvallisuuden sisältöjen suunnittelu ja kehittäminen omassa opetuksessa ja työpaikalla tapahtuvassa oppimisessa

Kevät 2022

Aikatauluwebinaarit torstaina 28.4 klo 9-15 ja perjantaina 29.4 klo 9-15

Toteutustapa:

Koulutusosio suoritetaan osallistumalla kahteen webinaareihin. Linkki webinaariin lähetetään ilmoittautuneille sähköpostitse viimeistään viikkoa ennen webinaaria. Koulutusosioon sisältyy myös henkilökohtainen kehittämistehtävä.

Hinta: Maksuton

Vastuuorganisaatio: Haaga-Helia 

Opettaja:  Yliopettaja Jani Siirilä, jani.siirila@haaga-helia.fi

Ilmoittautuminen

Tavoitteet

Koulutusosiossa perehdytetään osallistujat oppilaitosturvallisuuteen ja sen johtamiseen.
Koulutusosio soveltuu kaikille koulutusasteille.

Sisältö:

– Oppilaitosten toimintakulttuurit ja niiden johtaminen osana oppilaitosturvallisuutta
– Pedagogiset ratkaisut ja oppimisympäristöt
– Oppilaitosten henkilöstön tuen tarve
– Kriisityö, hyvinvointi ja työssä jaksaminen
– Uhkaavat vuorovaikutustilanteet oppilaitoksissa
– Opetusjärjestelyt oppilaitosturvallisuuden taustalla
– Turvallisuuden laatuprosessit ja niiden johtaminen
– Koulutuksen järjestäjiä koskevat lait ja asetukset turvallisuuteen liittyen

Koulutuksen laajuus: 2 op

Aika: Kurssi toteutetaan samansisältöisenä keväällä ja syksyllä 2021 sekäkeväällä 2022.

Kevään 2022 toteutus ajasta ja paikasta riippumaton 

 • webinaaritallenteet
 • materiaaliin tutustuminen
 • tehtävien palautus 

Kohderyhmät: Perusopetuksen, toisen asteen ja vapaan sivistystyön oppilaitosten opetus- ja ohjaushenkilöstö

Vastuuorganisaatio: Tampereen yliopisto ja Tampereen ammattikorkeakoulu

Toteutustapa: Osallistuminen on mahdollista ajasta ja paikasta riippumatta

Koulutusmateriaali: Digmassa

Hinta: maksuton

Opettaja: HTM, tutkija, tohtorikoulutettava Johanna Liljeroos-Cork Tampereen Yliopiston Johtamisen ja talouden tiedekunnasta ja OTT Henri Rikander Tampereen ammattikorkeakoulusta

Lisätietoja: Johanna Liljeroos-Cork, johanna.liljeroos-cork@tuni.fi tai Henri Rikander, henri.rikander@tuni.fi

IlmoittautuminenTavoitteet
Osion tavoitteena on vahvistaa opetus- ja ohjaushenkilöstön valmiuksia ehkäistä kiusaamista, syrjintää ja häirintää perehtymällä konkreettisiin toimintakulttuuria ja käytännön toimintaa tukeviin ratkaisuihin jaetun asiantuntijuuden periaatteella.

Koulutusosio soveltuu kaikille koulutusasteille.

Sisältö
Kiusaamisen, syrjinnän ja häirinnän ehkäisy
Psyykkisesti ja sosiaalisesti turvallinen oppimisyhteisö
Yhteisöllisyyden ja osallisuuden kehittäminen
Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäminen
Kokeilut oman työn kehittämisen välineenä

Koulutuksen laajuus: 2 op

Syksyn 2021 toteutus:

Viikko 37: perehtyminen verkkomateriaaliin ja sen pohjalta oman oppilaitoksen kokeilun suunnittelu

Viikko 39:
30.9. klo 15-17 teams, webinaarityöpaja ja oman oppilaitoksen kokeilusuunnitelmien esittely, sparraus

Viikko 45:
11.11. klo 15-17 teams, webinaarityöpaja ja kokeilujen valmiiden tuotosten esittely ja kokemusten jakaminen

Kohderyhmät:
Perusopetuksen, toisen asteen ja vapaan sivistystyön oppilaitosten opetus- ja ohjaushenkilöstö

Vastuuorganisaatio: Oulun ammattikorkeakoulu

Toteutustapa: Työpajatyöskentely ja oman työn kehittäminen kevyiden kokeilujen avulla.

Koulutusmateriaali: Digmassa

Hinta: maksuton

Kouluttaja: Sanna Virtanen KM, AmO, yrittäjä Valmennuskeskuksella yhteistyössä Oulun Ammattikorkeakoulun kanssa

Lisätiedot: sanna.virtanen@valmennuskeskus.fi Tavoitteet

Koulutusosiossa perehdytään turvallisuussuunnitelmien laatimiseen, päivittämiseen ja toimeenpanoon. Koulutusosio soveltuu kaikille koulutusasteille.

Sisältö:

• Oppilaitosten turvallisuussuunnittelun velvollisuudet
• Oppilaitoksen turvallisuuskulttuuri ja turvallisuusjohtaminen
• Turvallisuuskansion sisältö
• Pelastussuunnitelma osana turvallisuuskansiota
• Turvallisuuskansion asiakirjojen laadinta, päivittäminen
• Turvallisuusasiakirjojen jalkauttaminen

Koulutuksen laajuus: 2 op

Aika: Kurssi toteutetaan saman sisältöisenä keväällä ja syksyllä 2021.

Syksyn 2021 toteutus

 • ennakkoperehtyminen aiheeseen 1.9. - 20.9.2021
 • webinaarit 21 ja 28.9.2021 klo 13-16:00.
 • etätehtävän toteutus 1.11.2021 mennessä

Kohderyhmät: Perusopetuksen, toisen asteen ja vapaan sivistystyön oppilaitosten opetus- ja ohjaushenkilöstö 

Vastuuorganisaatio: Pirkanmaan pelastuslaitos

Toteutustapa: Itsenäinen opiskelu, lähiopetus/verkkoluennot, etätehtävä

Koulutusmateriaali: Digmassa

Hinta: maksuton

Opettaja: Pirkanmaan pelastuslaitos, johtava palotarkastaja Perttu Mukkala perttu.mukkala@tampere.fi ja johtava palotarkastaja Arto Kärki arto.karki@tampere.fi

Lisätietoja: Pirkanmaan pelastuslaitos, etunimi.sukunimi@tampere.fi


Tavoitteet

Digitalisoituva maailma asettaa uudenlaisia mahdollisuuksia, mutta myös uhkia oppilaitoksissakin. Opintokokonaisuudessa perehdytään digitalisaation tuomiin kyberturvallisuusnäkökulmiin, muun muassa tiedon lähettämisen, tallettamisen ja eheyden säilyttämisen aspekteista.  Koulutuksessa perehdytään muun muassa yhteiskäytössä olevien ICT -laitteiden tietoturvahaasteisiin, turvalliseen tiedon siirtoon oppilaitoksissa sekä erilaisiin salaustekniikoihin. Lisäksi kurkistetaan älypuhelimien tietoturvaan ja virusten torjuntaan.

Tavoitteena on oppilaitoksen digitaalisuuden tuomiin turvallisuushaasteisiin ja riskeihin perehtyminen.

Sisältö:

– Oppilaitoksen digitaalinen haavoittuvuus
– Mobiililaitteiden keskeisimmät riskit oppilaitoksissa (Android, IOS, Windows)
– Verkon tietoturvauhkat
– Toiminta kyberhyökkäyksen sattuessa
– Varajärjestelmät ja kriittisten toimintojen kahdentaminen
– Riskianalyysit

Koulutuksen laajuus: 2 op

Syksyn 2021 toteutus 

• ennakkotehtävä
• koulutuspäivä 26.8 2021 kello 9.00 - 15.00
• vertaistyöskentely ja synteesi


Kohderyhmät: Perusopetuksen, toisen asteen ja vapaan sivistystyön oppilaitosten opetus- ja ohjaushenkilöstö.

Vastuuorganisaatio: Hämeen ammattikorkeakoulu

Toteutustapa: Verkkototeutus

Koulutusmateriaali: Digmassa

Hinta: Maksuton

Opettaja: johtamisen lehtori, turvallisuusasiantuntija Pasi Laine, Hämeen ammattikorkeakoulu

Lisätietoja: Pasi Laine, pasi.laine@hamk.fi


Tavoitteet

Globalisoituvassa maailmassa myös oppilaitokset ja erilaiset oppimisympäristöt muuttuvat entistä monikulttuurisempaan suuntaan ja se asettaa haasteita oppilaitoksen toimintaan, monestakin näkökulmasta. On osattava tunnistaa ennalta eri kulttuurien ja uskontojen välisiä jännitteitä, on osattava toimia oikein eri kulttuuritaustaisten ihmisten parissa sekä osattava suunnitella oppimiskokonaisuuksia monikulttuurisuusaspekti huomioiden.

Koulutuksessa syvennytään monikulttuurisen oppilaitoksen turvallisuusriskeihin ja niiden tunnistamiseen globalisoituvassa oppilaitosverkostossa. Koulutuksen tavoitteena on perehtyä myös riskikartoituksien laadintaan osana oppilaitoksen pelastussuunnittelua.

Sisältö:

– eri uskontojen ja lakien välinen suhde turvallisuusnäkökulmasta
– eri kulttuurien/uskontojen huomiointi oppilaitoksen käytännön toiminnassa
– eri uskonnot ja radikalisoitumisen riskin tunnistaminen
– monikulttuurisuus ja sukupuolet

Koulutuksen laajuus: 2 op

Syksyn 2021 toteutus

• ennakkotehtävä
• 23.9.2021 koulutuspäivä/webinaari (klo 9-15)
• vertaistyöskentely ja synteesi verkossa

Kohderyhmät: Perusopetuksen, toisen asteen ja vapaan sivistystyön oppilaitosten opetus- ja ohjaushenkilöstö

Vastuuorganisaatio: Hämeen ammattikorkeakoulu

Toteutustapa: Verkkototeutus

Koulutusmateriaali: Digmassa

Hinta: Maksuton

Opettaja: johtamisen lehtori, turvallisuusasiantuntija Pasi Laine, Hämeen ammattikorkeakoulu

Lisätietoja: Pasi Laine, pasi.laine@hamk.fi