Turvallisuus kuuluu kaikille!

Opetustoimen ja varhaiskasvatuksen henkilöstökoulutus 2021

Tavoite

Hankkeen tavoitteena on lisätä opetusalan henkilöstön osaamista kokonaisvaltaiseen oppilaitosturvallisuuteen.

Tulokset

Hankkeessa lisätään osaamista oppilaitosturvallisuudesta niin oppilaitosten henkilöstölle kuin toteuttajaorganisaatioiden asiantuntijoille. Hanke kokoaa yhteen alan toimijoita ja lisää asiantuntemusta. Opetusmateriaalit, aiheeseen liittyvä taustamateriaali ja muu hankkeen aikana tuotettu materiaali kootaan Digma oppimisalustalle.

Kohderyhmä

Perusopetuksen, lukiokoulutuksen, ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön opetushenkilöstö

Koulutusten ajankohta

Kevät ja syksy 2021. Ilmoittaudu mukaan!

Tutustu koulutuksen esitteeseen


Tavoitteet

Koulutusosiossa tarkastellaan erilaisia ratkaisuja oppilaitoksen kokonaisturvallisuus-osaamisen kehittämiseen. Koulutusosio soveltuu kaikille koulutusasteille.

Sisältö:

– psyykkinen, fyysinen, sosiaalinen ja pedagoginen turvallisuus
– miten ennakoidaan ja varaudutaan kriisitilanteisiin ja toimitaan kriisitilanteissa
– lainsäädäntö; opiskelijan ja opettajan oikeudet ja velvollisuudet
– oppilaitoksen turvallisuuskulttuurin tunnistaminen ja edistäminen

Koulutuksen laajuus: 5 op

Aika: 

syksyn toteutus alkaa 3.9. 2020

 • webinaariin osallistuminen 3.9.2020 kello 14-15:30 (tai tallenteen katsominen myöhemmin)
 • osioiden suorittaminen ja niihin liittyvien tehtävien palauttaminen ohjeiden mukaan
 • kaikki tehtävät palautettava viimeistään 15.12.2020

Kevään 2021 toteutus alkaa 13.1.2021

 • webinaariin osallistuminen 13.1.2021 kello 14-15:30 (tai tallenteen katsominen myöhemmin)
 • osioiden suorittaminen ja niihin liittyvien tehtävien palauttaminen ohjeiden mukaan
 • kaikki tehtävät palautettava viimeistään 15.12.2021
Kohderyhmät: Perusopetuksen, toisen asteen ja vapaan sivistystyön oppilaitosten opetus- ja ohjaushenkilöstö.

Vastuuorganisaatio: Tampereen ammattikorkeakoulu ja Poliisiammattikorkeakoulu

Toteutustapa:
Osallistuminen on mahdollista ajasta ja paikasta riippumatta.

 1. webinaariin osallistuminen tai tallenteen katsominen jälkikäteen
 2. osioiden suorittaminen ja niihin liittyvien tehtävien palauttaminen

Jos et suorita kaikkia Turvallisuus kuuluu kaikille! kursseja (17 op) ja haluat vain tästä osiosta todistuksen, ilmoita siitä Julia Sergeevalle, julia.sergeeva@tuni.fi

Koulutusmateriaali: Digmassa

Hinta: maksuton

Opettajat: PsM Jari Hyyti Poliisiammattikorkeakoulusta ja OTT Henri Rikander Tampereen ammattikorkeakoulusta

Lisätietoja: Jari Hyyti, jari.hyyti@poliisi.fi tai Henri Rikander, henri.rikander@tuni.fi

Ilmoittautuminen:  https://lomake.tamk.fi/lomakkeet/29188/lomake.html


Tavoitteet

Koulutusosiossa syvennytään turvallisuusosaamisen kehittämiseen omassa organisaatiossa. Lisäksi koulutuksessa tarkastellaan turvallisuuden sisältöjä perustutkinnon perusteiden kautta esimerkiksi potilas- ja asiakasturvallisuuden sekä työturvallisuuden näkökulmasta. Koulutus suunnataan SORA-lainsäädännön alaisissa tutkinnoissa mukana olevalle opetushenkilöstölle.

Koulutuksen laajuus: 2 op

Kohderyhmät: Toisen asteen ja vapaan sivistystyön oppilaitosten opetus- ja ohjaushenkilöstö SORA-koulutusaloilla.

Koulutusmateriaali: Digmassa

Hinta: Maksuton

Syksyn 2020 toteutukset

Sisältö

 • Vuorovaikutusosaaminen uhkaavissa asiakastilanteissa
 • Aggression tunnusmerkit ja käyttäytymisen muutos
 • Läsnäolon ja ammatillisen vireystilan merkitys
 • Työntekijän oikeudelliset perusteet
 • Uhkaavien tilanteiden tunnistaminen ja niissä toimiminen
 • Oppilaitoksen turvallisuussuunnitelmat ja -ohjeet suhteessa SORA-alojen perustutkintojen perusteisiin
 • Turvallisuuden sisältöjen suunnittelu ja kehittäminen omassa opetuksessa ja työpaikalla tapahtuvassa oppimisessa

Aika: Kurssi toteutetaan kahdesti verkko-opetuksena syksyn 2020 aikana

Vastuuorganisaatio: Haaga-Helia 

Toteutustapa: 

1.       Ensimmäisen toteutuksen opetuspäivät järjestetään verkko-opetuksena tiistaina 25.8 klo 9-15 ja maanantaina 14.9 klo 9-15. Toisen toteutuksen opetuspäivät järjestetään verkko-opetuksena maanantaina 5.10 klo 9-15 ja tiistaina 20.10 klo 9-15. Osallistuja valitsee toteutuksista toisen.

2.       kehittämistehtävä

Kevään 2021 toteutukset

 • Koulutuspäivä 9.2.2021
 • Koulutuspäivä 16.2.2021

Opettaja: Haaga-Helia: Yliopettaja Jani Siirilä

Lisätietoja: Haaga-Helia: jani.siirila@haaga-helia.fi

Ilmoittautuminen: https://lomake.tamk.fi/lomakkeet/29188/lomake.html

Tavoitteet

Koulutusosiossa perehdytetään osallistujat oppilaitosturvallisuuteen ja sen johtamiseen.
Koulutusosio soveltuu kaikille koulutusasteille.

Sisältö:

– Oppilaitosten toimintakulttuurit ja niiden johtaminen osana oppilaitosturvallisuutta
– Pedagogiset ratkaisut ja oppimisympäristöt
– Oppilaitosten henkilöstön tuen tarve
– Kriisityö, hyvinvointi ja työssä jaksaminen
– Uhkaavat vuorovaikutustilanteet oppilaitoksissa
– Opetusjärjestelyt oppilaitosturvallisuuden taustalla
– Turvallisuuden laatuprosessit ja niiden johtaminen
– Koulutuksen järjestäjiä koskevat lait ja asetukset turvallisuuteen liittyen

Koulutuksen laajuus: 2 op

Aika: Kurssi toteutetaan samansisältöisenä keväällä ja syksyllä 2020.

syksyn toteutus 16.9. - 9.10.2020

 • ennakkotehtävä 16.9. - 23.9.2020
 • webinaari 24.9.2020 kello 9.00 - 16.00 (tai kevään taltion katsominen muuna aikana)
 • kehittämistehtävä 25.9 - 9.10.2020

Kevään 2021 toteutus alkaa 

 • ennakkotehtävä 1.3. - 23.3.2021
 • webinaari 24.3.2021 kello 9.00 - 16.00 (tai taltion katsominen muuna aikana)
 • kehittämistehtävä 24.4.2021 mennessä

Kohderyhmät: Perusopetuksen, toisen asteen ja vapaan sivistystyön oppilaitosten opetus- ja ohjaushenkilöstö

Vastuuorganisaatio: Tampereen yliopisto ja Tampereen ammattikorkeakoulu

Toteutustapa: Osallistuminen on mahdollista ajasta ja paikasta riippumatta

Koulutusmateriaali: Digmassa

Hinta: maksuton

Opettaja: HTM, tutkija, tohtorikoulutettava Johanna Liljeroos-Cork Tampereen Yliopiston Johtamisen ja talouden tiedekunnasta ja OTT Henri Rikander Tampereen ammattikorkeakoulusta

Lisätietoja: Johanna Liljeroos-Cork, johanna.liljeroos-cork@tuni.fi tai Henri Rikander, henri.rikander@tuni.fi

Ilmoittautuminen:  https://lomake.tamk.fi/lomakkeet/29188/lomake.htmlTavoitteet
Osion tavoitteena on vahvistaa opetus- ja ohjaushenkilöstön valmiuksia ehkäistä kiusaamista, syrjintää ja häirintää perehtymällä konkreettisiin toimintakulttuuria ja käytännön toimintaa tukeviin ratkaisuihin jaetun asiantuntijuuden periaatteella.

Koulutusosio soveltuu kaikille koulutusasteille.

Sisältö
Kiusaamisen, syrjinnän ja häirinnän ehkäisy
Psyykkisesti ja sosiaalisesti turvallinen oppimisyhteisö
Yhteisöllisyyden ja osallisuuden kehittäminen
Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäminen
Kokeilut oman työn kehittämisen välineenä

Koulutuksen laajuus: 2 op

Aika: Kurssi toteutetaan syksyllä 2020.

Verkkototeutus syksyllä: 15.9. - 27.10.2020

 1. Verkkotyöpaja tiistaina 15.9. klo 15.00 - 17:00
 2. Oman työn kehittäminen kevyiden kokeilujen avulla
 3. Verkkotyöpaja tiistaina 27.10. Klo 15.00 - 17:00

Kevään 2021 toteutus 2.2 - 30.3.2021

 • 2.2.2021 klo 15-17 webinaari
 • 16.2.2021 klo 15-17 webinaari
 • 30.3.2021 klo 15–17 webinaari

Kohderyhmät:
Perusopetuksen, toisen asteen ja vapaan sivistystyön oppilaitosten opetus- ja ohjaushenkilöstö

Vastuuorganisaatio: Oulun ammattikorkeakoulu

Toteutustapa: Työpajatyöskentely ja oman työn kehittäminen kevyiden kokeilujen avulla.

Koulutusmateriaali: Digmassa

Hinta: maksuton

Opettajat: KM Tiina Rusanen ja YTM, Yhteisöpedagogi Laura Halonen, Oulun ammattikorkeakoulusta

Lisätietoja: Tiina Rusanen, tiina.rusanen@oamk.fi


Ilmoittautuminen: 
https://lomake.tamk.fi/lomakkeet/29188/lomake.html


Tavoitteet

Koulutusosiossa perehdytään turvallisuussuunnitelmien laatimiseen, päivittämiseen ja toimeenpanoon. Koulutusosio soveltuu kaikille koulutusasteille.

Sisältö:

• Oppilaitosten turvallisuussuunnittelun velvollisuudet
• Oppilaitoksen turvallisuuskulttuuri ja turvallisuusjohtaminen
• Turvallisuuskansion sisältö
• Pelastussuunnitelma osana turvallisuuskansiota
• Turvallisuuskansion asiakirjojen laadinta, päivittäminen
• Turvallisuusasiakirjojen jalkauttaminen

Koulutuksen laajuus: 2 op

Aika: Kurssi toteutetaan saman sisältöisenä loppu keväällä ja syksyllä 2020.

syksyn toteutus 17.8. -30.11.2020
• ennakkoperehtyminen aiheeseen 17.8. - 7.9.2020
• webinaari 8.9.2020 kello 9.00 - 15.00 (lähipäivä peruttu poikkeustilan vuoksi)
• etätehtävän toteutus 9.9.2020-15.11.2020

Kevään 2021 toteutus

 • ennakkoperehtyminen aiheeseen 19.4. - 4.5.2021
 • webinaarit 5 ja 12.5.2021 klo 13-16:00.
 • etätehtävän toteutus 1.8.2021 mennessä

Syksyn 2021 toteutus

 • ennakkoperehtyminen aiheeseen 1.9. - 20.9.2021
 • webinaarit 21 ja 28.9.2021 klo 13-16:00.
 • etätehtävän toteutus 1.11.2021 mennessä

Kohderyhmät: Perusopetuksen, toisen asteen ja vapaan sivistystyön oppilaitosten opetus- ja ohjaushenkilöstö 

Vastuuorganisaatio: Pirkanmaan pelastuslaitos

Toteutustapa: Itsenäinen opiskelu, lähiopetus/verkkoluennot, etätehtävä

Koulutusmateriaali: Digmassa

Hinta: maksuton

Opettaja: Pirkanmaan pelastuslaitos, palotarkastusinsinööri Perttu Mukkala perttu.mukkala@tampere.fi (kevään toteutus), palotarkastusinsinööri Arto Kärki (syksyn toteutus)

Lisätietoja: Pirkanmaan pelastuslaitos, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Ilmoittautuminen: https://lomake.tamk.fi/lomakkeet/29188/lomake.html

Tavoitteet

Digitalisoituva maailma asettaa uudenlaisia mahdollisuuksia, mutta myös uhkia oppilaitoksissakin. Opintokokonaisuudessa perehdytään digitalisaation tuomiin kyberturvallisuusnäkökulmiin, muun muassa tiedon lähettämisen, tallettamisen ja eheyden säilyttämisen aspekteista.  Koulutuksessa perehdytään muun muassa yhteiskäytössä olevien ICT -laitteiden tietoturvahaasteisiin, turvalliseen tiedon siirtoon oppilaitoksissa sekä erilaisiin salaustekniikoihin. Lisäksi kurkistetaan älypuhelimien tietoturvaan ja virusten torjuntaan.

Tavoitteena on oppilaitoksen digitaalisuuden tuomiin turvallisuushaasteisiin ja riskeihin perehtyminen.

Sisältö:

– Oppilaitoksen digitaalinen haavoittuvuus
– Mobiililaitteiden keskeisimmät riskit oppilaitoksissa (Android, IOS, Windows)
– Verkon tietoturvauhkat
– Toiminta kyberhyökkäyksen sattuessa
– Varajärjestelmät ja kriittisten toimintojen kahdentaminen
– Riskianalyysit

Koulutuksen laajuus: 2 op

syksyn toteutus 24.8. -18.9.2020

• ennakkotehtävä
• 1.9.2020 kello 9.00 - 15.00 lähipäivä toteutetaan verkon välityksellä  (lähipäivä Hämeenlinnassa peruttu)
• vertaistyöskentely ja synteesi 

Kevään 2021 toteutus alkaa 21.1.2021

 • Koulutuspäivä 21.1.2021

Kohderyhmät: Perusopetuksen, toisen asteen ja vapaan sivistystyön oppilaitosten opetus- ja ohjaushenkilöstö.

Vastuuorganisaatio: Hämeen ammattikorkeakoulu

Toteutustapa: Verkkototeutus

Koulutusmateriaali: Digmassa

Hinta: Maksuton

Opettaja: johtamisen lehtori, turvallisuusasiantuntija Pasi Laine, Hämeen ammattikorkeakoulu

Lisätietoja: Pasi Laine, pasi.laine@hamk.fi

Ilmoittautuminen:  https://lomake.tamk.fi/lomakkeet/29188/lomake.html

Tavoitteet

Globalisoituvassa maailmassa myös oppilaitokset ja erilaiset oppimisympäristöt muuttuvat entistä monikulttuurisempaan suuntaan ja se asettaa haasteita oppilaitoksen toimintaan, monestakin näkökulmasta. On osattava tunnistaa ennalta eri kulttuurien ja uskontojen välisiä jännitteitä, on osattava toimia oikein eri kulttuuritaustaisten ihmisten parissa sekä osattava suunnitella oppimiskokonaisuuksia monikulttuurisuusaspekti huomioiden.

Koulutuksessa syvennytään monikulttuurisen oppilaitoksen turvallisuusriskeihin ja niiden tunnistamiseen globalisoituvassa oppilaitosverkostossa. Koulutuksen tavoitteena on perehtyä myös riskikartoituksien laadintaan osana oppilaitoksen pelastussuunnittelua.

Sisältö:

– eri uskontojen ja lakien välinen suhde turvallisuusnäkökulmasta
– eri kulttuurien/uskontojen huomiointi oppilaitoksen käytännön toiminnassa
– eri uskonnot ja radikalisoitumisen riskin tunnistaminen
– monikulttuurisuus ja sukupuolet

Koulutuksen laajuus: 2 op

Syksyn toteutus 14.9. -9.10.2020

• ennakkotehtävä
• 22.9.2020 kello 9.00 - 15.00  Verkkolähipäivä (lähipäivä Hämeenlinnassa peruttu)
• vertaistyöskentely ja synteesi verkossa

Kevään 2021 toteutus

• ennakkotehtävä
• lähipäivä/webinaari 11.2.2021
• vertaistyöskentely ja synteesi verkossa

Kohderyhmät: Perusopetuksen, toisen asteen ja vapaan sivistystyön oppilaitosten opetus- ja ohjaushenkilöstö

Vastuuorganisaatio: Hämeen ammattikorkeakoulu

Toteutustapa: Verkkototeutus

Koulutusmateriaali: Digmassa

Hinta: Maksuton

Opettaja: johtamisen lehtori, turvallisuusasiantuntija Pasi Laine, Hämeen ammattikorkeakoulu

Lisätietoja: Pasi Laine, pasi.laine@hamk.fi

Ilmoittautuminen:   https://lomake.tamk.fi/lomakkeet/29188/lomake.html