POMOKO II on oppilaitosjohtamisen täydennyskoulutusohjelma, jota toteuttavat ammatilliset opettajakorkeakoulut TAMK, HAMK, JAMK, Haaga-Helia ja Oamk. Ohjelma kestää vuoden 2022 loppuun asti. Täydennyskoulutukset rahoittaa Opetushallitus.

POMOKO II vahvistaa oppilaitosjohtamisen osaamista tukien suunnittelun ja päätöksenteon tietoperusteisuutta ja strategisten suunnitelmien toimeenpanoa.

Keskeisenä toimintapana hankkeessa on käytännönläheinen ja omaan työhön ja
oppilaitokseen liittyvä kehittäminen ammatillisten opettajakorkeakoulujen asiantuntijoiden ja osallistujaverkoston keskinäisen verkoston ja mentoroinnin avulla. Hankkeen toteutuksessa hyödynnetään hyväksi havaittuja menetelmiä mm. osallistamisen ja osallisuuden, keskinäisen luottamuksen ja asiantuntijuuden jakamisen kautta.

Katso sisältökuvauksia ja ota yhteyttä joko projektipäällikköön tai koulutusosioiden yhteyshenkilöön. Voimme tarvittaessa räätölöidä koulutusosion teidän organisaationne tarpeisiin.

Projektipäällikkö: Juha Lahtinen, juha.lahtinen@tuni.fi, TAMK Pedagogiset ratkaisut, puh. +358 40 584 5035

Tavoite:  Oppilaitosyhteisön jäsenten osallistaminen ja yhteisön yhteisten tavoitteiden asettaminen. Organisaation toimintakulttuurin ja yhteisön kehittämisessä keskeistä on, että johtaminen tukee tasa-arvoista ja moninaista työyhteisöä ja oppilaitosta. Osallistavassa oppilaitosyhteisössä kaikkia kunnioitetaan, osaamispotentiaali tunnistetaan ja tunnustetaan,osaamista arvostetaan, opitaan toisilta ja jaetaan tietoja ja taitoja. 

Kohderyhmä: Kaikki opetusalan johtajat ja esimiehet

Sisältö:  Yksilöiden ja yhteisön osallistamisen keinot, esimiehen/johtajan osallistamisen taidot ja periaatteet sekä fasilitoivat ja innostavat johtamismenetelmät. Koulutuksen toteutuksessa korostuvat aito osallistaminen, vertaistuki ja -konsultointi.

Toteutustapa:  Itsenäiset ja ryhmäpohdinnat, verkko-opetus, kaksi päivänpituista tapaamista ja osallistava käytännön kokeilu omassa oppilaitosyhteisössä koulutuspäivien välillä.

Aikataulu: Toteutus vuosien 2020, 2021 ja 2022 aikana.

Opintojen laajuus: 2 op

Todistus: Koulutuksen hyväksytysti suorittaneet saavat kurssitodistuksen. Todistuksen myöntää TAMK.

Vaatimukset: Internetin käyttötaidot, internetyhteys ja tietokone.

Hinta: Maksuton

Toteuttajat: JAMK ja TAMK

Yhteyshenkilö: Ari Hyyryläinen, ari.hyyrylainen@jamk.fi ja Kaisa-Leena Ahlroth, kaisa-leena.ahlroth@tuni.fi

Ilmoittautuminen (ei ilmoittautumista tällä hetkellä): http://lomake.tamk.fi/lomakkeet/30492/lomake.html

Tavoite: Tavoitteena on antaa osallistujalle eväitä hyödyntää osaamiseen, vahvuuksiin ja johtamiseen liittyvään tutkimustietoon perustuvia menetelmiä johtamistyössään. Koulutusosiossa perehdytään osaamisen ja vahvuuksien tunnistamiseen, hyödyntämiseen ja johtamiseen koulutusorganisaatiossa. 

Kohderyhmä: Kaikki opetusalan johtajat ja esimiehet

Sisältö:  Koulutusosion sisältöjä suunnataan osallistujien ja heidän organisaatioidensa tarpeiden mukaan. Sisältöjä ovat:

 • henkilöstön osaamisenarviointi
 • osaamistarpeiden määrittely
 • osaamisen ja vahvuuksien jäsentäminen
 • osaamisen jaoppimisen johtaminen ja kehittäminen
 • vahvuusperustainen johtaminen.

Toteutustapa:  Koulutus sisältää ½-1 lähiopetuspäivän, omaan työhön soveltavaa kehittämistä sekä oheismateriaaliin perehtymistä sekä sparrausta/konsultaatiota omaan työhön.

Aikataulu: Toteutus kohdennetusti vuosien 2020, 2021 ja 2022 aikana.

Opintojen laajuus: 2 op

Todistus: Koulutuksen hyväksytysti suorittaneet saavat kurssitodistuksen. Todistuksen myöntää TAMK.

Vaatimukset: Internetin käyttötaidot, internetyhteys ja tietokone.

Hinta: Maksuton

Toteuttajat: Haaga-Helia ja Oamk

Yhteyshenkilö: Taina Laivola, taina.laivola@haaga-helia.fi

Ilmoittautuminen: http://lomake.tamk.fi/lomakkeet/30174/lomakkeet.html

Tavoite: Koulutusosion tavoitteena on, että osallistuja perehtyy tiedolla johtamiseen ja ymmärtää sen merkityksen toiminnan tehokkuudelle ja vaikuttavuudelle. Oppilaitoksen johtaminen perustuu osaamisen ja tiedolla johtamisen tukemaan strategiseen johtamiseen, jolloin johtamisen teot tarkentuvat ja osuvat oikeisiin kohtiin. 

Kohderyhmä: Kaikki opetusalan johtajat ja esimiehet (perusopetus, lukio, ammatillinen)

Sisällöt: 

 • Tiedolla johtamisen perusteet ja orientaatio 16.3. klo 14.30-16.00
 • Organisaation toiminnan johtaminen ja kehittäminen tiedolla johtamisen avulla 23.3. klo 15-16
 • Yritysmaailman caset 30.3. klo 15-16
 • Tiedolla johtamisen tulevaisuuden lupaukset 6.4. klo 15-16 
 • Pienryhmien verkkotyöskentely viikolla 15-16  (11.4.-20.4.)
 • Kehittämistehtävien esittelyt / loppuwebinaari 27.4. klo 14.30-16.00

Konkreettisia teemoja esim.:

 • Useamman eri tietolähteen yhdistäminen (esim. opintotietojärjestelmä ja asiakkuudenhallintajärjestelmä)
 • Tietojen visualisointi päätöksenteon tueksi
 • ICT-järjestelmät ja rajapinnat
 • Organisaation toimenpidesuunnitelma tiedolla johtamisen kehittämiseksi

Toteutustapa:  Koulutus toteutetaan verkossa asiantuntija-alustuksina ja webinaareina, kehittämistehtävällä, opintopiirityöskentelyllä ja ohjauksella.

Kouluttajat: Hämeen ammattikorkeakoulu

Aikataulu: 16.3. - 27.4.2022

Opintojen laajuus: 2 op

Todistus: Koulutuksen hyväksytysti suorittaneet saavat kurssitodistuksen. Todistuksen myöntää TAMK.

Vaatimukset: Internetin käyttötaidot, internetyhteys ja tietokone.

Hinta: Maksuton

Toteuttaja: HAMK

Yhteyshenkilö: Sofia Peltoniemi, sofia.peltoniemi@hamk.fi ja Ann-Mari Apiainen, ann-mari.apiainen@hamk.fi

Ilmoittautuminen: http://lomake.tamk.fi/lomakkeet/32654/lomakkeet.html

Tavoite: Tämän osion suoritettuaan osallistuja tunnistaa lähtökohtia ja tarpeita työelämäverkostojen ja -tiimien johtamiseen ja osaa mallintaa uusia ratkaisuja ja toimintamalleja sekä kehittää niitä oman oppilaitosmuotonsa tavoitteiden mukaisesti.

Kohderyhmä: Kaikki opetusalan johtajat ja esimiehet

Sisältö:
Koulutuksen teemoja ovat:

1. Työelämäyhteistyön rakentaminen ja tukeminen

  • viestinnän organisoiminen
  • opettajan ja esimiesten roolien sopiminen ja tukeminen työelämäyhteistyöhön liittyen

2. Asiantuntijuuden jakaminen

  • tiimiopettajuus ja jaettu opettajuus
  • ryhmädynamiikan hyödyntäminen

3. Oivaltava valmennus

  • "Me" -johtajuus valmentavan johtajuuden ytimessä
  • itseohjautuvuuteen ohjaaminen ja sen karikoiden välttäminen

Toteutustapa:  Koulutus toteutetaan monimuotoisesti verkko- ja lähiopetuksena sekä omaan organisaatioon liittyvällä kehittämistehtävällä. Ammatillisten opettajakorkeakoulujen asiantuntijat vastaavat koulutuksen sisällöllisistä painotuksista ja kehittämistehtävän ohjauksesta.

Sisältöjä voidaan painottaa osallistujien tarpeiden mukaan.

Aikataulu: Koulutuksia toteutetaan vuoden 2022 loppuun asti. Yksi koulutus toteutetaan 1- 1,5 kuukauden aikana. Tarkemmista aikatauluista sovitaan kouluttajan kanssa.

Verkkokoulutuspäivä: 28.9.2022 klo 13-16

Opintojen laajuus: 2 op

Todistus: Koulutuksen hyväksytysti suorittaneet saavat koulutuksesta todistuksen. Todistuksen myöntää TAMK.

Hinta: Koulutus on kohderyhmälle maksuton

Toteuttajat: Ammatilliset opettajakorkeakoulut HAMK, Haaga-Helia ja TAMK

Yhteyshenkilöt: HAMK Anne-Mari Apiainen, anne-mari.apiainen@hamk.fi, Haaga-Helia Taina Laivola, taina.laivola@haaga-helia.fi ja TAMK Juha Lahtinen, juha.lahtinen@tuni.fi

Ilmoittautuminen: 

Tavoite: Tämän osion suoritettuaan osallistuja tunnistaa lähtökohtia ja tarpeita työelämäverkostojen ja -tiimien johtamiseen ja osaa mallintaa uusia ratkaisuja ja toimintamalleja sekä kehittää niitä oman oppilaitosmuotonsa tavoitteiden mukaisesti.

Kohderyhmä: Kaikki opetusalan johtajat ja esimiehet

Sisältö:
Koulutuksen teemoja ovat:

1. Työelämäyhteistyön rakentaminen ja tukeminen

  • viestinnän organisoiminen
  • opettajan ja esimiesten roolien sopiminen ja tukeminen työelämäyhteistyöhön liittyen

2. Asiantuntijuuden jakaminen

  • tiimiopettajuus ja jaettu opettajuus
  • ryhmädynamiikan hyödyntäminen

3. Oivaltava valmennus

  • "Me" -johtajuus valmentavan johtajuuden ytimessä
  • itseohjautuvuuteen ohjaaminen ja sen karikoiden välttäminen

Toteutustapa:  Koulutus toteutetaan monimuotoisesti verkko- ja lähiopetuksena sekä omaan organisaatioon liittyvällä kehittämistehtävällä. Ammatillisten opettajakorkeakoulujen asiantuntijat vastaavat koulutuksen sisällöllisistä painotuksista ja kehittämistehtävän ohjauksesta.

Sisältöjä voidaan painottaa osallistujien tarpeiden mukaan.

Aikataulu: Koulutuksia toteutetaan vuoden 2022 loppuun asti. Yksi koulutus toteutetaan 1- 1,5 kuukauden aikana. Tarkemmista aikatauluista sovitaan kouluttajan kanssa.

Verkkokoulutuspäivä: 22.3.2022 klo 9.00 - 12.00

Opintojen laajuus: 2 op

Todistus: Koulutuksen hyväksytysti suorittaneet saavat koulutuksesta todistuksen. Todistuksen myöntää TAMK.

Hinta: Koulutus on kohderyhmälle maksuton

Toteuttajat: Ammatilliset opettajakorkeakoulut HAMK, Haaga-Helia ja TAMK

Yhteyshenkilöt: HAMK Anne-Mari Apiainen, anne-mari.apiainen@hamk.fi, Haaga-Helia Taina Laivola, taina.laivola@haaga-helia.fi ja TAMK Juha Lahtinen, juha.lahtinen@tuni.fi

Ilmoittautuminen: 

Tavoite: Osion tavoitteena on, että osallistuja omaksuu ja osaa soveltaa positiivisen johtamisen tutkimustietoa omassa käytännön johtamisessa, organisoinnissa ja esimiestyössä oppilaitoksessa. 

Kohderyhmä: Opetustoimen johtajat ja esimiehet sekä henkilöstön kehittäjät

Sisältö: Sisällöt perustuvat positiivisen organisaation PRIDE-teoriaan.

 • Positiivinen psykologia ja sen soveltaminen johtamisessa ja organisoinnissa
 • Myönteiset käytänteet
 • Vuorovaikutuksen ja yhteistyön johtaminen
 • Vahvuuksien tunnistaminen ja johtaminen
 • Positiivinen johtaminen ajatteluna ja toimintana
 • Ilmapiirin ja tunteiden johtaminen.

Toteutustapa:  Zoom-verkkototeutus keskiviikkoisin klo 13.30 – 15.30, 25.8., 1.9., 8.9.,15.9. ja 22.9.2021. Koulutusosio sisältää ennakkomateriaaliin perehtymisen (luentotallenne), viisi 2 tunnin webinaaria sekä pieniä välitehtäviä. Webinaarit ovat keskustelevia ja osallistavia, eikä niistä tehdä tallennetta.

Aikataulu:  Vuosien 2020 - 2022 aikana

Opintojen laajuus: 2 op

Todistus: Koulutuksen hyväksytysti suorittaneet saavat kurssitodistuksen. Todistuksen myöntää TAMK.

Vaatimukset: Internetin käyttötaidot, internetyhteys ja tietokone.

Hinta: Maksuton kohderyhmään kuuluvalle osallistujalle

Toteuttaja: OAMK

Yhteyshenkilö: Sanna Wenström, sanna.wenstrom@oamk.fi

Ilmoittautuminen: http://lomake.tamk.fi/lomakkeet/30193/lomakkeet.html

Tavoite: 

Kohderyhmä: Kaikki opetusalan johtajat ja esimiehet

Sisältö: Koulutusosiossa perehdytään oppilaitoksen pedagogiikan ja pedagogien johtamisen elementteihin. Koulutus sisältää kaksi näkökulmaa: 

 • Organisaation pedagogiikan johtaminen, paikkojen, aikojen ja tapojen tutkiminen ja kehittäminen.
 • Pedagogiikan johtaminenosaamista kehittävänä, yhteisöllisenä ja henkilökohtaistettuna prosessina. Koulutuksessatarkastellaan samaan aikaan pedagogiikan johtamisen makrotason kysymysten ratkaisemista (rakenteiden ja prosessien kehittäminen, niihin piilotettu pedagogiikka) sekä mikrotasolle menemistä ja mikrotasolla ohjauksen ja pedagogiikan kehittämisen tukemista (pedagogisen kehittämisen henkilökohtaistaminen).  Koulutuksessa tutkitaan organisaation rakenteissa ja prosesseissa olevia sekä esimiesten omia pedagogisia käsityksiä (ihmiskäsitys, tietokäsitys,käsitykset muutoksen mahdollisuuksista). Lisäksi esimiehet toimivat pedagogiikan kehittämisen tukijoukkoina alaistensa työn vierellä.
Tutustu myös aiheeseen liittyvään julkaisuun Tulevaisuuden opettajuus ja sivulta 210 alkavaan artikkeliin Pedagogista johtamista ammatillisen oppilaitoksen arjessa.

Toteutustapa: Räätänöitynä kohderyhmille

Aikataulu: Vuosina 2020 - 2022

Opintojen laajuus: 2 op

Todistus: Koulutuksen hyväksytysti suorittaneet saavat kurssitodistuksen. Todistuksen myöntää TAMK.

Vaatimukset: Internetin käyttötaidot, internetyhteys ja tietokone.

Hinta: Maksuton

Toteuttajat: Haaga-Helia ja JAMK

Yhteyshenkilö: Ari Hyyryläinen, ari.hyyrylainen@jamk.fi, Taina Laivola, taina.laivola@haaga-helia.fi

Ilmoittautuminen (ei ilmoittautumista tällä hetkellä)http://lomake.tamk.fi/lomakkeet/30194/lomake.html

Tavoite: Tukea oppilaitosten johtoa ja esimiehiä muutosten johtamisessa. 

Kohderyhmä: Kaikki opetusalan johtajat ja esimiehet

Sisältö: Muutos on jatkuvaa ja syklit tiivistyvät edelleen. Tämä haastaa oppilaitosten johtoa muutosten hallinnassa, henkilöstön viestinnässä ja jatkuvan muutoksen läpiviemisessä. Johtajat tarvitsevat tietoa ja tukea muutosten ennakointiin, tunnistamiseen ja vaikutuksiin sekä muutosprosessien hallittuun johtamiseen. Koulutus soveltuu myös strategiatyön pohjaksi ja strategiaprosessin läpiviemiseksi. Koulutuksen sisältää mm. teemat: tietojohtaminen, tulosohjaus, toiminnan arviointi ja laadunhallinta. 

Toteutustapa:  Koulutus toteutetaan verkko- ja lähiopetuksena sekä oman organisaation strategiaa käsittelevällä kehittämistehtävällä.

Aikataulu:  Neljä toteutusta vuosien 2021 ja 2022 aikana.

Opintojen laajuus: 2 op

Todistus: Koulutuksen hyväksytysti suorittaneet saavat kurssitodistuksen. Todistuksen myöntää TAMK.

Vaatimukset: Internetin käyttötaidot, internetyhteys ja tietokone.

Hinta: Maksuton

Toteuttaja: TAMK

Yhteyshenkilö: Juha Lahtinen, juha.lahtinen@tuni, Kaisa-Leena Ahlroth, kaisa-leena.ahlroth@tuni.fi

Ilmoittautuminen: http://lomake.tamk.fi/lomakkeet/32647/lomakkeet.html

Tavoite: Johtajien ja esimiesten omaa työhyvinvointia ja –jaksamista tuetaan koulutuksessa itsensäjohtamista kehittäen. Koulutuksessa opitaan tunnistamaan omia johtamisen tapoja ja taustoja sekä niihin ja omaan käyttäytymiseen vaikuttavia seikkoja. 

Kohderyhmä: Kaikki opetusalan johtajat ja esimiehet

Sisältö: Koulutus antaa keinoja ja menetelmiä oman hyvinvoinnin tukemiseen. Hyvinvoiva johtaja toimii hyvinvoivan työyhteisön ja toimintakulttuurin edelläkävijänä ja esimerkkinä. 

Toteutustapa:  Koulutus toteutetaan asiantuntijaluennoilla ja vertaismentoroinnilla luottamuksellisesti. Koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena.

Aikataulu: Seuraava toteutus vuoden 2022 aikana

Opintojen laajuus: 2 op

Todistus: Koulutuksen hyväksytysti suorittaneet saavat kurssitodistuksen. Todistuksen myöntää TAMK.

Vaatimukset: Internetin käyttötaidot, internetyhteys ja tietokone.

Hinta: Maksuton

Toteuttaja: TAMK

Yhteyshenkilö: Juha Lahtinen, juha.lahtinen@tuni.fi tai Toni Lehtimäki, toni.k.lehtimaki@tuni.fi

Ilmoittautuminen: http://lomake.tamk.fi/lomakkeet/30200/lomake.html