TurOs - Turvallisuudesta osallisuutta ja hyvinvointia


Oppilaitoksilla on keskeinen rooli kunniakäsityksiin liittyvän väkivallan ja seksuaalisen häirinnän ja rikosten tunnistamisessa ja puuttumisessa. Opetussuunnitelmien perusteissa ihmisoikeudet ovat saaneet yhä merkittävämpää sijaa.

Koulutushanke vahvistaa oppilaitoksen henkilöstön valmiuksia käsitellä kunniaan liittyvän väkivallan ja seksuaalisen häirinnän teemoja yhdessä lasten ja nuorten kanssa sekä kykyä tunnistaa näihin liittyviä riskejä ja puuttua tilanteisiin, joissa epäillään alaikäiseen kohdistuvaa häirintää tai rikosta.

Tekotapojen monimuotoisuuden tunnistaminen vahvistaa henkilökunnan osaamista ennaltaestävässä työssä, sensitiivisissä interventioissa ja viranomais- ja tukiverkoston kanssa toimimisessa.

Viisi koululutusosiota koostuu seminaareista, verkkotyöskentelystä, webinaareista sekä kehittämistehtävästä liittyen oman oppilaitoksen toiminnan kehittämiseenTavoitteet:
Osiossa perehdytään väkivaltaan yhteisöllisen kontrollin ilmiönä huomioiden sekä kulttuurilliset ja uskonnolliset vähemmistöryhmät (väkivallan kulttuuristamisen purkaminen).

Osiossa annetaan opetushenkilöstölle valmiuksia ja työkaluja tukea ja ohjata lapsia ja nuoria turvalliseen toimintaan, kykyä tunnistaa yhteisöllisen kontrollin muotoja, lisätään opetushenkilöstön osaamista jakaa asiantuntijuuttaan lasten vanhemmille.

Koulutusosio soveltuu kaikille koulutusasteille.

Sisältö:

 • kunniaan liittyvä väkivalta ilmiönä
 • lainsäädäntö ja yhteisöllinen väkivalta
 • kunniaan liittyvän väkivallan ilmentyminen eri yhteisöissä ja kontrollin muodot
 • väkivalta ja turvallisuus
 • moniammattillinen yhteistyö.

Koulutuksen laajuus: 3 op

Aika:
Kevään toteutus 12.4. – 9.5.2021

 • Materiaaliin tutustuminen ja ennakkotehtävä Digmassa
 • Webinaariin TBA osallistuminen (tai tallenteen katsominen myöhemmin)
 • Osioiden suorittaminen ja niihin liittyvien tehtävien palauttaminen ohjeiden mukaan

Kaikki tehtävät palautettava viimeistään 9.5.2021

Kohderyhmät: Perusopetuksen, toisen asteen ja vapaan sivistystyön oppilaitosten opetus- ja ohjaushenkilöstö.

Vastuuorganisaatio: Tampereen ammattikorkeakoulu.

Toteutustapa:
Verkossa.

Jos et suorita kaikkia TurOs -kursseja (15 op) ja haluat vain tästä osiosta todistuksen, ilmoita siitä Julia Sergeevalle, julia.sergeeva@tuni.fi

Koulutusmateriaali: Digmassa

Hinta: maksuton

Opettajat: TtT Pia Keiski ja OTT Henri Rikander Tampereen ammattikorkeakoulusta

Lisätietoja: etunimi.sukunimi@tuni.fi

Ilmoittautuminen:  https://lomake.tamk.fi/lomakkeet/30577/lomakkeet.html

Tavoitteet:
Osiossa perehdytään seksuaaliseen häirintään ja väkivaltaan ilmiönä. Osiossa annetaan opetushenkilöstölle valmiuksia ja työkaluja tukea ja ohjata lapsia ja nuoria turvalliseen toimintaan, kykyä tunnistaa seksuaalisen häirinnän ja väkivallan muotoja, lisätään opetushenkilöstön osaamista jakaa asiantuntijuuttaan lasten vanhemmille. Koulutusosio soveltuu kaikille koulutusasteille.

Sisältö:
 • Mitä on seksuaalinen häirintä ja väkivalta
 • Seksuaalinen häirintä ilmiönä Suomessa
 • Lainsäädäntö ja seksuaalirikokset
 • Moniammattillinen yhteistyö
Koulutuksen laajuus: 3 op

Aika: Kevään toteutus 8.3 – 4.4.2021
 • Materiaaliin tutustuminen ja ennakkotehtävä Digmassa
 • Webinaariin TBA osallistuminen (tai tallenteen katsominen myöhemmin)
 • Osioiden suorittaminen ja niihin liittyvien tehtävien palauttaminen ohjeiden mukaan
Kaikki tehtävät palautettava viimeistään 9.5.2021

Kohderyhmät: Perusopetuksen, toisen asteen ja vapaan sivistystyön oppilaitosten opetus- ja ohjaushenkilöstö.

Vastuuorganisaatio: Tampereen ammattikorkeakoulu.

Toteutustapa: Verkossa.
Jos et suorita kaikkia TurOs -kursseja (15 op) ja haluat vain tästä osiosta todistuksen, ilmoita siitä Julia Sergeevalle, julia.sergeeva@tuni.fi

Koulutusmateriaali: Digmassa

Hinta: maksuton

Opettajat: TtT Pia Keiski ja OTT Henri Rikander Tampereen ammattikorkeakoulusta

Lisätietoja: etunimi.sukunimi@tuni.fi

Tavoitteet:
Osiossa perehdytään lapsiin ja nuoriin kohdistuvaan seksuaaliseen häirintään, houkutteluun ja seksuaaliväkivaltaan digitaalisissa ympäristöissä tutustumalla yleisimpiin sosiaalisen median ympäristöihin ja ilmiöihin sekä siihen, millaiset tekijät altistavat grooming-ilmiölle.
Osiossa annetaan henkilöstölle valmiuksia ja työkaluja tukea ja ohjata lapsia ja nuoria turvalliseen toimintaan somessa sekä osaamista jakaa asiantuntijuuttaan lasten vanhemmille heidän media- ja turvataitojensa vahvistamiseksi.

Koulutusosio soveltuu kaikille koulutusasteille.

Sisältö:
 • turvallinen digiarki
 • digitaalinen jalanjälki
 • lasten ja nuorten turva- ja mediataidot
 • vanhemmat mediakasvattajina. 
Koulutuksen laajuus: 3 op

Aika: Kevään toteutus alkaa 4.2.2020

Kohderyhmät: Perusopetuksen, toisen asteen ja vapaan sivistystyön oppilaitosten opetus- ja ohjaushenkilöstö.

Vastuuorganisaatio: Tampereen ammattikorkeakoulu.

Toteutustapa: Verkossa.

Jos et suorita kaikkia TurOs -kursseja (15 op) ja haluat vain tästä osiosta todistuksen, ilmoita siitä Julia Sergeevalle, julia.sergeeva@tuni.fi

Koulutusmateriaali: Digmassa

Hinta: maksuton

Opettajat: Outi Rantanen, Mikko Turunen, Matleena LaaksoTampereen ammattikorkeakoulusta

Lisätietoja: etunimi.sukunimi@tuni.fi

Tavoitteet:
Osiossa perehdytään ennaltaehkäiseviin keinoihin ja malleihin erityisesti yhteisöllisyyden, psyykkisen ja sosiaalisen turvallisuuden sekä osallisuuden edistämisen kautta.
Osion tarkoituksena on vahvistaa osallistujan valmiuksia ja osaamista edistää turvallista oppimisympäristökulttuuria, hyväksyvää ilmapiiriä sekä keinoja kohdata ja tukea opiskelijaa erilaisissa sukupuoleen, kulttuuriin ja seksuaalisuuteen liittyvissä kysymyksissä.

Koulutusosio soveltuu kaikille koulutusasteille.

Sisältö:
 • hyväksyvän, turvallisen ja sensitiivisen oppimisympäristökulttuurin kehittäminen,
 • yhteisölliset ja osallistavat mallit
 • seksuaalisuuden eri muodot ja sukupuolen moninaisuus
 • lapsen ja nuoren itsetunnon ja kehityksen edistäminen.
Koulutuksen laajuus: 3 op

Aika: Kevään toteutus ilmoitetaan myöhemmin

Kohderyhmät: Perusopetuksen, toisen asteen ja vapaan sivistystyön oppilaitosten opetus- ja ohjaushenkilöstö.

Vastuuorganisaatio: Tampereen ammattikorkeakoulu.

Toteutustapa: Verkossa.

Jos et suorita kaikkia TurOs -kursseja (15 op) ja haluat vain tästä osiosta todistuksen, ilmoita siitä Julia Sergeevalle, julia.sergeeva@tuni.fi

Koulutusmateriaali: Digmassa

Hinta: maksuton

Opettajat: Vesa Joutsen ja Eeva-Mari Miettinen Tampereen ammattikorkeakoulusta '

Lisätietoja: etunimi.sukunimi@tuni.fi I

Tavoitteet:
Osiossa perehdytään tunnistamiseen sekä tilanteisiin puuttumiseen, joissa epäillään alaikäiseen kohdistuvaa rikosta, ammatilliseen tukeen ja viranomaisyhteistyöhän sekä laaditaan/päivitetään oppilaitosten toimintasuunnitelma kunniaväkivalta ja seksuaalirikosten tunnistamiseksi ja puuttumiseksi.

Osion tarkoituksena on vahvistaa osallistujan kykyä toimia lapsilähtöisesti sensitiivisessä tilanteessa, tunnistaa toimintaa tukevat virallistahot ja kolmannen sektorin toimijat.

Koulutusosio soveltuu kaikille koulutusasteille.

Sisältö:
Opetus- ja ohjaushenkilöstön tukeminen ammatillisessa osaamisessa ja ilmiön tunnistamisessa

 • väkivallan muodot
 • traumatietoisuuden lisääminen
 • koulun sisäinen monialainen yhteistyö (oppilas- ja opiskeluhuolto), viranomaisyhteistyö (sosiaali- ja terveyspalvelut, lastensuojelu, poliisi), kodin ja koulun välinen yhteistyö
 • opetus- ja ohjaushenkilöstön rooli vanhemmuuden tukemisessa.

Koulutuksen laajuus: 3 op

Aika:
Kevään toteutus alkaa 19.1.2020, webinaarit (2 kpl) ilmoitetaan myöhemmin.

Kohderyhmät: Perusopetuksen, toisen asteen ja vapaan sivistystyön oppilaitosten opetus- ja ohjaushenkilöstö.

Vastuuorganisaatio: Tampereen ammattikorkeakoulu.

Toteutustapa:
Verkossa.

Jos et suorita kaikkia TurOs -kursseja (15 op) ja haluat vain tästä osiosta todistuksen, ilmoita siitä Julia Sergeevalle, julia.sergeeva@tuni.fi

Koulutusmateriaali: Digmassa

Hinta: maksuton

Opettajat: Vesa Joutsen ja OTT Henri Rikander Tampereen ammattikorkeakoulusta

Lisätietoja: etunimi.sukunimi@tuni.fi

Ilmoittautuminen:  https://lomake.tamk.fi/lomakkeet/30577/lomakkeet.html