Osio

 • Nuorten seksuaaliterveys 3op

  Tekijät: Pia Suvivuo ja Anja-Maija Huhdanperä-Ketonen, 2013
  Päivitetty:

 • Laajenna kaikki osiotPienennä kaikki osiot

 • Näytä vain 'Osio 1'

  Nuoren seksuaalinen kehitys ja seksuaalisuuden erityispiirteet

  Kuva:Shutterstock

   Kuva: Shutterstock

   

  Nuoruus ja nuoren seksuaalinen kehitys

  Nuorten seksuaalisuus eroaa aikuisen seksuaalisuudesta. Lasten ja nuorten seksuaalista kehitystä, kuten seksuaalisuutta ylipäätään, voidaan lähestyä useasta eri näkökulmasta. Eri tieteenalat kuten lääketiede. biologia, psykologia ja sosiologia, määrittelevät lapsen ja nuoren seksuaalista kehitystä eri tavoin omista lähtökohdistaan käsin. Sitä voidaan tarkastella myös etiikan, juridiikan ja esimerkiksi terveydenhuollon näkökulmasta. 

  Nuoruus kehitysvaiheena

  Nuoruudella tarkoitetaan yleensä psykososiaalista kehitystä ja ajanjaksoa siirryttäessä lapsuudesta aikuisuuteen. Se sijoittuu yleensä ikävuosien 12-18 tienoille, mutta voi jatkua 22-ikävuoteen saakka etenkin itsenäistymisen osalta. Nuoruuteen liittyy monia erilaisia fyysisiä, psyykkisiä ja sosiaalisia kehitysvaiheita: biologinen kasvu ja sukukypsyyden saavuttaminen sekä kognitiivinen, psykologinen ja sosiaalinen kehitys. Nämä kasvuprosessit ovat yksilöllisesti ajoittuvia ja toteutuvia ja ne aiheuttavat muutoksia nuoren ruumiissa, mielessä, ajattelussa, vieteissä ja koko elinpiirissä.

  Nuoruusiän kehitysvaiheita ja niihin liittyviä psykososiaalisia kehitystehtäviä voidaan tarkastella ja jaotella eri tavoin. Ne voidaan jakaa varhaisnuoruuteen (12-14-vuotta), keskinuoruuteen (15-17 –vuotta) ja myöhäisnuoruuteen (18-22 –vuotta). Varhaisnuoruuden yhdeksi tärkeimmäksi kehitystehtäväksi voidaan määrittää oman kehon muutosten työstäminen. Keskinuoruudessa keskeinen kehitystehtävä on työstää mm. muuttuvaa suhdetta omiin vanhempiin, kun taas jälkinuoruuden vaiheessa tehtävänä on lopullisen aikuisen persoonallisuuden eheytymisen tavoittaminen.

  Lapsesta nuoreksi ja nuoresta aikuiseksi kasvamista ohjaavat monet biologiset, psykologiset, kulttuuriset, sosiaaliset ja yhteiskunnalliset tekijät. Nämä kaikki muokkaavat nuoruusiän kasvuprosesseja mukaan lukien seksuaalista kehitystä eri tavoin. Nuoren seksuaalinen kehitys on kasvuprosessi, jota tapahtuu sekä tiedon ja ymmärryksen lisääntyessä, mutta myös tunne-elämän ja biologisten muutosten kautta.

  Nuoruusiän seksuaalinen kehitys

  Seksuaalisuus on erottamaton osa ihmistä ja seksuaalinen kehitys osa ihmisen kokonaiskehitystä. Ihminen on seksuaalinen olento läpi elämänsä, jo ennen syntymäänsä. Eri ikäkausina ja elämän eri tilanteissa seksuaalisuus saa erilaisia merkityksiä ja ilmenee eri tavoin. Yksi tapa kuvata nuoren seksuaalista kehitystä on tarkastella sitä seksuaalisuuden portaiden kautta. 

  Nuoruuteen kuuluu, että nuori pohtii omaa suhdettaan myös seksuaalisuuden monimuotoisuuteen sekä omia tunteitaan suhteessa samaa ja eri sukupuolta oleviin kavereihinsa. Tässä iässä myös testataan omia tunteita ja pyritään selvittämään omaa suhdetta seksuaalisuuden moninaisuuteen, joka voi ilmetä kokeilemalla suhdetta myös samaa sukupuolta olevan kaverin kanssa.

  Lasten ja nuorten seksuaalikasvatusta tulee antaa ikään ja kehitystasoon sopivalla tavalla. Se mitä tämä konkreettisesti tarkoittaa kunkin lapsen ja nuoren kohdalla on eri ikävaiheissa, on yksilöllistä. Tämä tuo omat haasteensa lasten ja nuorten kohtaamisessa.

 • Näytä vain 'Osio 2'

  Nuorten seksuaalioikeudet

  Kuva: Shutterstock

  Kuva: Shutterstock


  Kansainvälisistä oikeuksista Väestöliiton asiantuntijat ovat muokanneet erityisesti suomalaisia nuoria koskevat seksuaalioikeudet
  .

  Kaikilla maailman nuorilla on sukupuolesta, ihonväristä, seksuaalisesta suuntauksesta tai terveydentilasta riippumatta seksuaalisina olentoina seuraavat oikeudet:

  1. Oikeus elämään, oikeus olla oma itsensä, tehdä itsenäisiä päätöksiä, ilmaista mielipiteensä.

  2. Nuorella on oikeus nauttia omasta kehostaan ja seksuaalisuudestaan.

  3. Nuorilla ja lapsilla on oltava vapaus uskonnollisten tekstien, uskomusten, aatteiden ja perinteiden rajoittavista tulkinnoista tai omaan kehoon puuttuvista loukkauksista seksuaalisissa asioissa. Hänellä on myös oikeus noudattaa uskontoaan omalla tavallaan.

  4. Kukaan ei saa kiusata, syrjiä tai loukata nuorta hänen sukupuolensa, seksuaalisten erityispiirteidensä, kehittyneisyytensä tai kehittymättömyytensä vuoksi.

  5. Nuorta ei saa haukkua hänen seksuaalisuuttaan loukkaavasti (esim. huoraksi tai homoksi) eikä ahdistella seksuaalisesti.

  6. Nuorella on aina oikeus sanoa mielipiteensä kun hänen seksuaalisuuteensa liittyvistä asioista keskustellaan tai niistä päätetään.

  7. Oikeus nauttia seksuaalisuudesta, olla turvassa, valita vapaasti haluaako avioitua tai pysyä naimattomana sekä oikeus perhesuunnitteluun.

  8. Jokaisella nuorella tulee olla oikeus seksuaaliseen suuntautumisensa mukaiseen tyydyttävään seksuaalisuuteen ja sukupuolielämään, kunhan ei vahingoita eikä alista ketään toista.

  9. Jokaisen täytyy saada rauhassa päättää itse haluaako olla seksuaalisesti aktiivinen vai ei.

  10. Nuorella on oikeus osoittaa seksuaalista halukkuutta ja oikeus peräytyä ja kieltäytyä missä tahansa seksuaalisen tapahtuman vaiheessa.

  11. Nuorella on oikeus saada riittävästi tietoa ja välineitä ehkäistäkseen suunnittelemattomia raskauksia, oikeus ajoissa ja oikein tehtyyn raskauden keskeytykseen ja oikeus myös jatkaa raskauttaan ja saada tällöin kaikki tarpeellinen tuki.

  12. Oikeus tietoon seksuaalisuudesta, ehkäisymenetelmistä, sukupuolitaudeista ja HIV:stä, ja omista oikeuksistaan.

  13. Aikuisten tulee kertoa nuorille seksiin liittyvistä riskeistä sekä niistä menetelmistä, joilla riskejä voidaan välttää. Nuorelle tulee tarjota myös tieto seksuaalisuuden luonnollisuudesta ja keinoista, joilla seksuaalista tyydytystä, onnellisuutta ja tasapainoa voi turvallisesti kokea. Nuorille tarjotun tiedon tulee olla muodossa jonka he ymmärtävät.

  14. Neuvontaa ja ehkäisyvälineitä sekä seksuaaliterveydenhoitoon tarkoitettuja lääkkeitä tulee olla nuorten saatavilla heille mahdollisissa paikoissa, mahdolliseen aikaan ja mahdollisella hinnalla.

  15. Aikuisilla on velvollisuus tiedottaa nuorille heidän seksuaalisista oikeuksistaan, jotta he ymmärtävät vaatia niitä ja suojella itseään.

  16. Oikeus suojella itseään ja tulla suojelluksi suunnittelemattomilta raskauksilta, sukupuolitaudeilta ja HIV:ltä sekä seksuaaliselta hyväksikäytöltä. Yhdenkään nuoren terveys ei saa vaarantua seksuaalisuuden vuoksi.

  17. Ketään ei saa painostaa suojaamattomaan seksiin. Aikuisten on järjestettävä nuorille riittävästi neuvontaa ja tiedotettava siitä.

  18. Aikuisten on määrätietoisesti taisteltava vastaan häiriintyneiden yksilöiden halua käyttää nuoria tai lapsia seksuaalisesti hyväkseen.

  19. Oikeus seksuaaliterveydenhuoltoon, joka on luottamuksellista, korkeatasoista, ja johon nuorilla on varaa ja jota annetaan molemminpuolisella kunnioituksella. Nuorella on oikeus nopeasti saatavilla oleviin seksuaaliterveydenhuollon palveluihin, joissa heitä hoitavat nuoria kunnioittavat ja heidän kanssaan yhteistyöhön kykenevät aikuiset. Seksuaaliterveydenhuollon palvelujen tulee lähteä nuoren tarpeista, eikä sukuelinten tutkimus tai hoito koskaan saa olla kivulias tai loukkaava, vaan tarvittaessa on käytettävä riittävää kivunlievitystä. Palvelujen on oltava luottamuksellisia, niin ettei kukaan ulkopuolinen saa tietoonsa nuoren käynnin syytä. Nuorille tarjotut seksuaaliterveydenhuollon palvelujen tulee olla alueellisesti ja laadullisesti tasa-arvoisia.

  20. Oikeus osallistua ohjelmien suunnitteluun nuorille nuorten kanssa, ja oikeus vaikuttaa nuoria koskeviin päätöksiin. Nuorilla tulee olla todellinen mahdollisuus vaikuttaa heitä koskeviin suunnitelmiin ja päätöksiin seksuaali- ja lisääntymisterveysasioissa, sekä oikeus olla mukana suunnittelemassa nuorten seksuaaliterveyden palveluja.

 • Näytä vain 'Osio 3'

  Nuorten seksuaaliterveyden seuranta ja tutkimus Suomessa

  Kuva: Shutterstock

  Kuva: Shutterstock

  Nuorten seurustelu- ja seksikäyttäytymisen sekä seksuaaliterveyden seuranta ja tutkimus Suomessa

  Suomalaisten nuorten seurustelu- ja seksikäyttäytymistä on seurattu useilla kansainvälisestikin arvostetuilla seurantatutkimuksilla:

 • Näytä vain 'Osio 4'

  Lasten ja nuorten seksuaalikasvatus Suomessa

  Kuva: Shutterstock

  Kuva: Shutterstock


  Lasten ja nuorten seksuaalioikeuksiin kuuluu oikeus seksuaalikasvatukseen ja seksuaaliterveydenhuoltoon, joka on luottamuksellista, korkeatasoista, ja johon nuorilla on varaa ja jota annetaan molemminpuolisella kunnioituksella. Seksuaalikasvatuksen tavoitteena auttaa lapsia ja nuoria saavuttamaan positiivisia kokemuksia ja nauttimaan oman seksuaalisuutensa toteutumisesta. Tarkoituksena on tukea yksilön elämässä seksuaaliterveyden positiivisia puolia (itsearvostus ja –kunnioitus, toisten kunnioittaminen, seksuaalinen nautinto) ja auttaa välttämään sen negatiivisia puolia (sukupuolitaudit, ei-toivottu raskaus, seksuaalinen pakottaminen). (Väestöliiton www-sivut.)

   

  Lasten ja nuorten seksuaalikasvatus ja sen linjaukset Suomessa

  Suomessa nuorten seksuaalikasvatusta ja seksuaaliterveyden edistämistä on ohjattu 1970-luvulta lähtien sekä kouluhallinnon että sosiaali- ja terveyshallinnon kautta. Kansallisella tasolla Sosiaali- ja terveysministeriö ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ovat linjanneet suomalaista seksuaaliterveyteen liittyvää toimintaa ja toimintapolitiikkaa.

  Esimerkiksi sosiaali- ja terveysministeriön (STM) laatiman Seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistämisen toimintaohjelman yhtenä keskeisenä kohderyhmänä olivat lapset ja nuoret. Toimintaohjelmaa on arvioitu ja tarkastelua on tehty myös lasten ja nuorten näkökulmasta.Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) tuottaa suositusten lisäksi tietoa ja palveluita seksuaaliterveyden edistämiseksi. Myös WHO:n Euroopan aluetoimisto yhteistyössä asiantuntijaryhmän kanssa on määritellyt Euroopan laajuiset standardit lasten ja nuorten seksuaalikasvatukselle: Seksuaalikasvatuksen standardit Euroopassa.  

  Kansallisten ja kansainvälisten ohjeistusten mukaan kaikilla lapsilla ja nuorilla on oikeus saada ikäänsä nähden sopivaa seksuaalikasvatusta. Seksuaalikasvatuksen tulee tavoittaa tasa-arvoisesti kaikki lapset ja nuoret ja sen tulee alkaa varhaislapsuudessa ja jatkua läpi nuoruuden ja aikuisuuden.

  Lapsen ja nuoren seksuaalisen kehityksen tukeminen on asetettu tavoitteeksi myös varhaiskasvatuksen, esiopetuksen, perusopetuksen että toisen asteen opetuksen suunnitelmiin: Opetussuunnitelmien ja tutkintojen perusteet. Seksuaalikasvatuksen tulisi sisältyä kaikkeen kasvatus- ja opetustoimintaan. Lisäksi Opetusministeriö (OPM) on laatinut on kodin ja koulun sekä koulun terveyden edistämisen toimijoiden yhteistyövälineeksi Kouluikäisen terveyden polku-internet-sivuston. Sen yhtenä teemana on lasten ja nuorten seksuaalisuus, seksuaaliterveys ja sen tukeminen

  Väestön tutkimuslaitos ja Väestöliitto tekevät monipuolista tutkimusta lasten ja nuorten seurustelu- ja seksikäyttäytymiseen liittyen ja tuottavat monipuolista materiaalia seksuaaliterveyden edistämiseen. Monet järjestöt mm. Sexpo-säätiö, julkiset organisaatiot ja erilaiset hankkeet  mm. Selkenevää! Seksuaalisen hyvinvoinnin vahvistamishanke (2010-2012) ovat tuottaneet toimintamalleja materiaalia lasten ja nuorten seksuaaliterveyden edistämiseen seksuaalikasvatuksen tueksi.

  Kattavasti tilastotietoja suomalaisten hyvinvoinnista ja terveydestä, myös seksuaaliterveydestä, saa SOTKAnetin verkkopalveluista. Palveluun on lisäksi koottu keskeisiä Euroopan maiden tasolla saatavia väestö- ja terveystietoja.

  Tähän video: Lasten ja nuorten seksuaalikasvatus

 • Näytä vain 'Osio 5'

  Nuorten seksuaalikasvatuksen menetelmät

  Kuva: Shutterstock

  Kuva: Shutterstock


  Seksuaalikasvatuksella tarkoitetaan seksuaalisuuden kognitiivisten, emotionaalisten, sosiaalisten, vuorovaikutteisten ja fyysisten näkökohtien oppimiseen tähtäävää toimintaa. Seksuaalikasvatus nähdään yläkäsitteenä, johon liittyvät seksuaalivalistus, -opetus ja –neuvonta. Seksuaalikasvatuksen tavoitteena on tuottaa tietoja ja taitoja, muuttaa asenteita ja arvoja kaikilla ihmisen seksuaalisuuteen liittyvillä osa-alueilla ja edistää seksuaaliterveyttä.

  Seksuaalikasvatuksen tavoitteena on auttaa nuorta saavuttamaan positiivisia kokemuksia ja nauttimaan oman seksuaalisuutensa toteutumisesta. Tarkoituksena tukea nuoren elämässä seksuaaliterveyden positiivisia puolia (itsearvostus ja –kunnioitus, toisten kunnioittaminen, seksuaalinen nautinto) ja auttaa välttämään sen negatiivisia puolia (sukupuolitaudit, ei-toivottu raskaus, seksuaalinen pakottaminen).

  Seksuaalikasvatuksen kansainvälisissä ja kansallisissa ohjeistuksissa pääpaino on lasten ja nuorten oikeudessa saada tietoa ja valistusta. Nuorten seksuaaliterveyden edistämisessä tarvitaan myös sosiaalisten ja vuorovaikutuksellisten taitojen ja itsetunnon vahvistamista.  Seksuaalikasvatuksen tulisikin tiedon jakamisen lisäksi auttaa nuoria lisäämään itsetuntemustaan opettamalla heitä tunnistamaan omia tarpeitaan, halujaan ja tunteitaan. Heille tulee tarjota mahdollisuuksia harjoitella sekä omien tarpeiden ja toiveiden esille tuomista että kumppanin taholta mahdollisesti tulevan paineen tai painostuksen sietämistä. Sen lisäksi että nuorille opetetaan kontrollia, heille tulisi opettaa sopivassa suhteessa myös seksuaalista nautintoa ja iloa - turvallisissa raameissa.

  Nuorten seksuaalikasvatuksessa tulee soveltaa monipuolisia opetusmenetelmiä, jotka antavat tiedollisten valmiuksien lisäksi myös vuorovaikutuksellisia ja sosiaalisia valmiuksia. Näitä voisi olla mm. erilaiset rooli- ja tilanneharjoitukset, case-työskentely, simulaatiot ja pelit. Myös oppimateriaaleja tulee kehittää, päivittää ja monipuolistaa.

 • Näytä vain 'Osio 6'

  Lähteet

  Apter D,Väisälä L & Kaimola K. (toim.) 2006. Seksuaalisuus. Gummerus kirjapaino. Jyväskylä.

  Armanto A & Koistinen P. 2007. Neuvolantyön käsikirja. Tammi. Helsinki.

  Bildjuschkin K & Petäjä H. 2011. Seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistämisen toimikunta; seksuaalisuuden puheeksiottaminen. 2.painos. VSSHP.

  Bildjuschkin K & Ruuhilahti S. 2010. Puhutaan seksuaalisuudesta. Kirjapaja. Helsinki.

  Brummer K. 2007. Lapsuuden normaali kehitys leikki-iästä nuoruuteen. Teoksessa Lasten ja nuorten psykoterapia. Toim. M. Brummer & H. Enckell. WS Bookwell Oy. Juva.

  Cacciatore R. a. Seksuaalisuus. Viitattu 31.3.12  http://www.raisacacciatore.fi/43 (Linkki tarkistettu 2/2013) 

  Cacciatore R. b. Seksuaalikasvatus. Artikkeli: Miksi seksuaalisuuden portaat? Viitattu 1.4.12 http://www.raisacacciatore.fi/91(Linkki tarkistettu 2/2013) 

  Cacciatore R. 2006. Lasten ja nuorten seksuaalisuus. Teoksessa: Apter D, Väisälä L & Kaimola K. (toim.) Seksuaalisuus. Duodecim. Gummerus Kirjapaino Oy. Jyväskylä. 205-222.

  Cacciatore R. 2007. Huomenna pannaan pussauskoppiin. Eväitä tyttönä ja poikana kasvamisen haasteisiin syntymästä murrosikään. WS Bookwell Oy. Porvoo.

  Cacciatore R, Hervonen A & Kosunen E. 2003. Seksuaalisuus elämänkaaressa. Duodecim (viitattu 9.5.2012) Luettavissa:  http://www.terveysportti.fi.ezproxy.turkuamk.fi/dtk/ltk/koti?p_artikkeli=duo93407&p_haku=miehen%20seksuaaliterveys (Linkki tarkistettu 2/2013) 

  Cacciatore R & Korteniemi-Poikela E. 2000. Vauvasta naperoiseksi – pienten lasten seksuaaliterveydestä. Väestöliitto. Helsinki.

  Cacciatore R, Korteniemi-Poikela E, Ryynänen J, Ryynänen A & Apter D. 2009. Legopalikoista leopardikalsareihin. Pojasta mieheksi. 5., uudistettu painos. Tammi Oy. Hämeenlinna.

  Greenberg.J.S, Bruess. C.E & Conklin. S.C. 2007. Exploring the dimensions of Human Sexuality. Third edition. Viitattu 31.3.2012  

  Hermanson E. 2008. Lapsiperheen oma kirja. Duodecim.

  International Planned Parenthood Federation (IPPF). 2008. Seksuaalioikeudet. Viitattu 17.4.2012. http://www.ippf.org/en/Resources/Statements/Sexual+rights+an+IPPF+declaration.htm (Linkki tarkistettu 2/2013) 

  Järvinen S. 2007. Seksuaaliopetus yläkoulussa: mitä, milloin ja miten: lukion 2. ja 3. luokan oppilaiden ajatuksia seksuaalisuudesta ja sen opetuksesta yläkoulussa. Pro gradu. Jyväskylän yliopisto.

  Kangasniemi H, Räsänen S & Hämäläinen T. 2004. Nainen, ikä ja seksi. Invalidiliiton julkaisuja O.20. Viitattu 5.5.2012. http://inport2.invalidiliitto.fi/pdf/nainenikajaseksi.pdf s. 8-11, 15-16 ja 21. (Linkki tarkistettu 2/2013) 

  Koistinen P, Ruuskanen S & Surakka T. 2004. Lasten- ja nuorten hoitotyön käsikirja. Tammi Oy. Jyväskylä.

  Kontula O. 2009. Between Sexual Desire and Reality. Väestöliiton julkaisut. Viitattu 31.3.12 http://www.vaestoliitto.fi/tieto_ja_tutkimus/vaestontutkimuslaitos/julkaisut/kaikki_julkaisut_all_publication/between_sexual_desire_and_realit/ (Linkki tarkistettu 2/2013) 

  Kannas L. (toim.)  Koululaisten terveys ja terveyskäyttäytyminen muutoksessa.
  WHO-Koululaistutkimus 20 vuotta. Terveyden edistämisen tutkimuskeskuksen julkaisuja 2-2004. https://www.jyu.fi/sport/laitokset/tutkimusyksikot/tetk/julkaisusarja/julksarja (Linkki tarkistettu 2/2013) 

  Kontula O & Lottes I. 2000. Seksuaaliterveys Suomessa. Tammi Oy. Helsinki.

  Kontula O & Lottes I. 2000. Seksuaaliterveys Suomessa. Tammi Oy. Helsinki.

  Korteniemi-Poikela E & Cacciatore R. 2010. Portaita pitkin. WSOY. Juva.

  Kosunen E. 2000. Nuorten seksuaaliterveys. Teoksessa Kontula O & Lottes I. (toim.) (2000) Seksuaaliterveys Suomessa. Tammi Oy. Tampere. 270-281. 

  Kosunen E. 2006. Seksuaalisterveyden edistäminen Suomessa. Muistio seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistämisen toimintaohjelmaa laativaa työryhmää varten. Stakesin työpapereita 5/2006.

  Kosunen E, Cacciatore R & Hervonen A. 2003. Seksuaalisuus elämänkaaressa. Duodecim 119 (3): 209-216.

  Kuortti M. 2012. Suomalaisten tyttöjen seksuaaliterveys ja kulttuuri - Arvot, riskit ja valinnat. Akateeminen väitöskirja. Tampereen yliopisto. Tampere University Press. Tampere. Viitattu 3.9.2012. http://tampub.uta.fi/bitstream/handle/10024/66913/978-951-44-8806-1.pdf?sequence=1 (Linkki tarkistettu 2/2013)

  Laakso S. 2008. 9.-luokkalaisten nuorten toiveita ja ehdotuksia koulun seksuaaliopetuksesta. Pro gradu. Jyväskylän yliopisto.

  Larsson I & Svedin C. 2002. Sexual experience in childhood: young adult´s recollections. Archives of Sexual Behavior vol 31. 263-273.

  Liinamo A. 2005. Suomalaisnuorten seksuaalikasvatus ja seksuaaliterveystiedot oppilaan ja koulun näkökulmasta. Arviointia terveyden edistämisen viitekehyksessä. Akateeminen väitöskirja. Jyväskylä studies in Sport, Physical Education and Health 106. Jyväskylä University Printing House, Jyväskylä. https://jyx.jyu.fi/dspace/bitstream/handle/123456789/13519/951392176X.pdf?sequence=1 (Linkki tarkistettu 2/2013)

  Lough G & Saunders M. 2001. From birth to Puberty. Helping your child developed healthy sexuality. New Zealand. Suntime.

  Marttunen M & Kaltiala-Heino R. 2011. Nuoruusikä. Teoksessa Lönnqvist J, Henriksson M, Marttunen M & Partonen T. (toim.) Psykiatria. Duodecim. Helsinki.

  Opetusministeriön www-sivut. Kouluikäisen terveyden polku. Viitattu 31.3.2012. http://www.edu.fi/kouluikaisen_terveyden_polku (Linkki tarkistettu 2/2013)

  Paananen U.K. 2010. Seksuaaliterveys. Teoksessa Paananen, Pietiläinen, Raussi-Lehto, Väyrynen & Äimälä (toim.) 2010. Kätilötyö. Edita Oy. Helsinki.

  Päihde –ja seksuaalikasvatuksella yhteisiä rajapintoja. THL 2012. Viitattu 17.4.2012. http://www.thl.fi/fi_FI/web/neuvoa-antavat-fi/paihde-ja-seksuaalikasvatuksella-yhteisia-rajapintoja (Linkki tarkistettu 2/2013)

  Rothbaum F & Grauer R & Rubin D.J.1997. Becoming sexual.: Differens between child and adult sexuality. Young children 52 (6), 22-26.

  Ritamo M, Ryttyläinen-Korhonen K & Saarinen S. 2011. Seksuaalineuvonnan tueksi. THL-Raportti 27/2011. Viitattu 14.5.12 http://www.thl.fi/thl-client/pdfs/638fa3f5-4df4-4dc8-86e9-37e0d9db7a9c (Linkki tarkistettu 2/2013) 

  Ryttyläinen K & Valkama S. 2010. Seksuaalisuus hoitotyössä. Edita Prima. Helsinki.

  Sosiaali- ja terveysministeriö 2004. Lastenneuvola lapsiperheiden tukena. Opas työntekijöille. Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 14.

  Sosiaali- ja terveysministeriö. 2006. Terveyden edistämisen laatusuositus. Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 19.

  Sosiaali- ja terveysministeriö. 2006. Seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistäminen. Toimintaohjelma 2007–2010. STM julkaisuja 2006:83. Viitattu 25.4.2012. http://www.stm.fi/c/document_library/get_file?folderId=28707&name=DLFE-3810.pdf (Linkki tarkistettu 2/2013) 

  Sosiaali- ja terveysministeriö. 2007. Seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistäminen. Toimintaohjelma 2007-2011. STM julkaisuja 2007:17. Viitattu 25.4.2012 http://www.stm.fi/julkaisut/nayta/-/_julkaisu/1058193 (Linkki tarkistettu 2/2013)  

  Sosiaali- ja terveysministeriö. 2008. Valtioneuvoston asetus neuvolatoiminnasta, koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta sekä lasten ja nuorten ja nuorten ehkäisevästä suun terveydenhuollosta. Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä. 37.

  Sukupuolinen kehitys. Lasten endokrinologiaa. Viitattu 29.3.12.  http://www.lastenendokrinologit.net/kirja/index.html (Linkki tarkistettu 2/2013) 

  Suomela A. 2009. Lapset ja seksuaalisuus. Teoksessa: Seksi. Kaikki mitä tulee tietää. Suomela A (toim).  Gummerus Oy. Jyväskylä.

  Suvivuo P. 2011. The Ability of Adolescent Girls to Exert Control over Sexually-. Charged Situations. A Narrative Study for the Promotion of Sexual health. Doctoral dissertation. University of Eastern Finland. Viitattu 3.9.2012. http://epublications.uef.fi/pub/urn_isbn_978-952-61-0413-3/urn_isbn_978-952-61-0413-3.pdf (Linkki tarkistettu 2/2013) 

  Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) 2010. Seksuaalikasvatuksen standardit Euroopassa. Suuntaviivat poliittisille päättäjille, opetus- ja terveydenhoitoalan viranomaisille ja asiantuntijoille. Käännetty: WHO -  Standards for Sexuality Education in Europe – A framework for policy makers, educational and health authorities and specialists. Valopaino Oy. Helsinki. Viitattu 31.3.2012. http://www.thl.fi/thl-client/pdfs/039844e2-c540-4e81-834e-6f11e0218246  (Linkki tarkistettu 2/2013)

  Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) 2012. Seksuaali- ja lisääntymisterveys. Viitattu 17.4.2012. http://www.thl.fi/fi_FI/web/fi/aiheet/seksuaali_ja_lisaantymisterveys (Linkki tarkistettu 2/2013) 

  Valkama S & Ryttyläinen K. 2010. Seksuaalisuus hoitotyössä. 1.painos. Edita Oy. Helsinki.

  Vilkka H. 2010. Sukupuolen ja seksuaalisuuden kohtaaminen. PS-kustannus. WS Bookwell Oy. Juva.

  Väestöliitto. 2006. Seksuaaliterveyspoliittinen ohjelma. Viitattu 31.3.2012 

  Väestöliitto. 2012. Seksuaalisuus ja tietoa seksuaalisuudesta. http://www.vaestoliitto.fi/seksuaalisuus/tietoa-seksuaalisuudesta/ (Linkki tarkistettu 2/2013)

  Väestöliitto. 2012. Seksuaalisuus. Viitattu 31.3.12 http://www.vaestoliitto.fi/seksuaalisuus/ (Linkki tarkistettu 2/2013) 

  WHO. 2006. Defining sexual health. Report of a technical consultation on sexual health, 28–31 January 2002. Geneva. Viitattu 31.3.12 http://www.who.int/reproductivehealth/topics/gender_rights/defining_sexual_health.pdf (Linkki tarkistettu 2/2013) 

  WHO. 2012. Seksuaaliterveys. Viitattu 17.4.2012. http://www.who.int/topics/sexual_health/en/ (Linkki tarkistettu 2/2013) 

   

   

  • Näytä vain 'Osio 7'

   Linkit

   Bildjuschkin, K. 2012. Omat rajat - seksuaalikasvatustuokio. http://www.turku.fi/Public/download.aspx?ID=155255&GUID=%7B152E89FA-D647-45EB-B11A-F09F17BCF4A4%7D (Linkki tarkistettu 2/2013) 

   Seksologian ammattieettiset ohjeistukset. http://www.typotor.fi/~sss/index.cfm?sivu=56 (Linkki tarkistettu 2/2013) 

   Seksuaalineuvoja. Seksuaalineuvonta. Viitattu 14.5.12 http://www.seksuaalineuvonta.fi/page3.html (Linkki tarkistettu 2/2013) 

   Seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistäminen. Toimintaohjelma 2007–2011. Sosiaali- ja terveysministeriö. Julkaisuja 2007:17 http://www.stm.fi/julkaisut/julkaisuja-sarja/nayta/_julkaisu/1058193 (Linkki tarkistettu 2/2013) 

   Seksuaalisuus ja lisääntymisterveyden väliraportti 2010. http://www.thl.fi/thl-client/pdfs/cbbcdf34-116e-4a6e-b588-1b46b202f1b2 (Linkki tarkistettu 2/2013) 

   Selkenevää -hanke. http://www.turku.fi/selkenevaa (Linkki tarkistettu 2/2013) 

   Seksuaalisuuden portaat, http://www.vaestoliitto.fi/nuoret/kasvu_ja_kehitys/seksuaalisuuden_portaat/ (Linkki tarkistettu 2/2013) 

   Sexpo 2012. Nuorille. http://sexpo.fi/nuorille/ (Linkki tarkistettu 2/2013) 

   THL 2012. Kouluterveyskyselyt. http://info.stakes.fi/kouluterveyskysely/FI/index.htm (Linkki tarkistettu 2/2013) 

   THL 2012. Seksuaali- ja lisääntymisterveys. http://www.thl.fi/fi_FI/web/fi/aiheet/seksuaali_ja_lisaantymisterveys (Linkki tarkistettu 2/2013) 

   WHO 2010 Seksuaalikasvatuksen standardit Euroopassa. http://www.thl.fi/thl-client/pdfs/039844e2-c540-4e81-834e-6f11e0218246 (Linkki tarkistettu 2/2013) 

   Seksuaaliterveyden perusteet. VirtuaaliAMK. Viitattu 31.3.12 http://www.amk.fi/opintojaksot/0407012/1110139979874/1117507579314/1117507961990/1117507986872.html (Linkki tarkistettu 2/2013) 

   Väestöliitto 2012. Nuorten sivut. http://www.vaestoliitto.fi/nuoret/ (Linkki tarkistettu 2/2013)