Osio

 • Näytä vain 'Osio 1'

  Julkiset palvelut

   

  Kuva: Shutterstock

  Kunnat on kansanterveyslain 28.1.1972/66 § mukaisesti velvoitettuja huolehtimaan kunnan asukkaiden terveys- neuvonnasta ja terveystarkastuksista sisältäen myös ehkäisyneuvonnan, raskaana olevien naisten ja lasta odottavien perheiden sekä alle kouluikäisten lasten ja heidän perheidensä neuvolapalvelut. Uusi terveydenhuoltolaki 30.12.2010/1326 § velvoittaa kuntia järjestämään asukkailleen ehkäisyneuvontaa ja muita seksuaali- ja lisääntymisterveyttä tukevia palveluja sekä kaikki ikäkaudet kattavia ehkäiseviä terveyspalveluja. Terveydenhuoltolain nojalla uudelleen annettu neuvola- toimintaa sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoa koskeva asetus velvoittaa muun muassa järjestämään vanhemmuutta ja parisuhdetta tukevia laajoja terveystarkastuksia ja sisällyttämään seksuaalineuvonnan ikäkauteen sopivalla tavalla osaksi terveystarkastuksia ja -neuvontaa. Terveys- erojen kaventamisen ja syrjäytymisen ehkäisyn näkökulmasta säännös erityisen tuen tarpeiden tunnistamisesta ja tuen järjestämisestä on keskeinen.

  Seksuaaliterveyteen liittyvä neuvonta on integroitu osaksi peruspalveluja sekä ennaltaehkäisevään työhön että sairaanhoitoon. Jokaisessa terveyskeskuksessa on käytet- tävissä seksuaalineuvojakoulutuksen saanut työntekijä ja sairaanhoitopiirien palveluksessa on erikoiskoulutuksen saaneita työntekijöitä. Neuvontapalveluissa otetaan huomioon sukupuolten välinen tasa-arvo sekä erilaisten vähemmistöjen ja erityisryhmien tarpeet.

   

  Äitiys- ja lastenneuvola

  Äitiysneuvolassa huolehditaan koko odottavan perheen ja tulevan lapsen terveydestä ja hyvinvoinnista. Siellä seurataan raskauden etenemistä, äidin ja tulevan vauvan terveyttä sekä tuetaan koko perhettä odotusaikana ja vauvan synnyttyä. Yhteistyö perheen kanssa jatkuu lastenneuvolassa. Lasten- neuvola palvelee kaikkia lapsiperheitä. Neuvolan pyrkimyksenä on tukea äitejä ja isiä vanhempina ja kasvattajina sekä edistää koko perheen terveitä elämäntapoja ja hyvinvointia. Erikoissairaanhoidossa äitiyshuollon palveluista vastaavat äitiyspoliklinikat ja synnytysosastot.  

   

  Perhesuunnittelu/ehkäisyneuvola

  Perhesuunnittelu/ehkäisyneuvolan tarkoitus on edistää yksilön ja parin terveyttä tarjoamalla tukea ja neuvoja terveyteen, ihmissuhteisiin ja seksuaalisuuteen liittyvissä asioissa. Perustehtäviä ovat mm. raskauden ehkäisyneuvonta, ehkäisyn aloitus ja seuranta. Tämän lisäksi asiakkaat saavat neuvontaa raskauden keskeytysasioissa, ohjausta sukupuolitautien ja seksuaalisen väkivallan ennaltaehkäisyyn, sterilisaation suunnitteluun niin miehille kuin naisille. Asiakkaita neuvotaan myös raskauden suunnit- telussa, ohjataan lapsettomuustutkimuksiin ja tutkimuksiin toistuvien keskenmenojen vuoksi.

   

  Koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto (terveydenhoitaja, kuraattori, psykologi)

  Opiskeluterveydenhuollon oppaan (2006) mukaan seksuaaliterveyden edistämisen tärkeimmät tavoitteet ovat

  • hedelmällisyyden ylläpitäminen
  • ei-toivottujen raskauksien ehkäisy
  • sukupuoliteitse tarttuvien tautien torjunta
  • seksuaalineuvonta sekä
  • esteetön pääsy raskaudenehkäisypalveluihin.

  Vuonna 2010 voimaan tullut asetus neuvolatoiminnasta, koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta sekä lasten ja nuorten ehkäisevästä suun terveydenhuollosta tukee nuorten seksuaaliterveyden edistämistä. Tämä kuntia sitova asetus velvoittaa kehittämään koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoon sisältyvää seksuaaliterveysneuvontaa sekä velvoittaa myös nuorten erityisen tuen tarpeen tunnistamiseen ja tuen järjestämiseen. Seksuaali- ja lisääntymisterveyden toimintaohjelmassa (2007) erityishuomio on kiinnitetty nuoriin. Sukupuolisen kehityksen suuret muutokset sijoittuvat nuoruusikään. Seksuaali- terveydellä ja positiivisella seksuaalisuuden kehityksellä on keskeinen merkitys yksilön kokonaisvaltai- selle hyvinvoinnille nuoruusiän jälkeenkin. THL:ään on vuoden 2010 alussa perustettu seksuaali- ja lisääntymisterveys -yksikkö, joka tukee mm. koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoa sekä terveystiedon opetusta ja järjestötoimintaa seksuaaliterveyden edistämisessä.

   

  Työterveyshuolto  

  Seksuaaliterveyden edistäminen osana työterveyshuoltoa on tiedon antamista seksuaaliterveyden heikentymisen ennaltaehkäisemiseksi sekä seksuaaliterveysongelmien oikea-aikaista hoitamista; seksuaaliohjausta, seksuaalineuvontaa sekä tarvittaessa seksuaaliterapiaa.

   

  Erikoissairaanhoito

  Julkisten palvelujen puolella seksuaalineuvoja- tai terapiakoulutuksen saaneet työntekijät ovat sijoittuneet pääosin erikoissairaanhoitoon. Viime vuosina osa keskussairaaloista on kouluttanut henkilökuntaa muun muassa urologisten, gynekologisten, diabetes- ja syöpäpotilaiden seksuaali- neuvontaan. Lisäksi seksuaalineuvontaa on ollut tarjolla kuntoutuslaitoksissa joidenkin erityisryhmien kuntoutuksen yhteydessä (esim. selkäydinvammaiset, MS-potilaat, aivovaurion tai -vamman saaneet) (STM 2007.)

   

  Sosiaalihuolto

  Seksuaaliterveyden edistäminen sosiaalihuollossa tarkoittaa seksuaaliterveysongelmien tunnistamista ja puheeksiottamista sekä tarvittaessa asiakkaan ohjausta asianmukaisiin palveluihin. Sosiaalityöntekijä voi työssään myös kohdata seksuaalisen väkivallan kohteeksi joutuneita, jolloin tarvitaan nopea inter- ventio. Työntekijän välitön interventiovelvollisuus koskee erityisesti alaikäisiä sillä vuoden 2012 alusta voimaan tulleen lakimuutoksen mukaan sekä lastensuojeluviranomaisilla kuten muillakin sosiaali- ja terveydenhuollon toimihenkilöillä, joilla on velvollisuus lastensuojeluilmoituksen tekemiseen, on velvolli- suus tehdä salassapitosäännösten estämättä ilmoitus poliisille, kun heillä on tehtävässään tietoon tulleiden seikkojen perusteella syytä epäillä lapseen kohdistunutta seksuaalirikosta.

 • Näytä vain 'Osio 2'

  Yksityiset palvelut

  Kuva:Shutterstock

  Julkisten palvelujen lisäksi on olemassa yksityisiä palveluntarjoajia, jotka tuottavat seksuaaliterveyspalveluita. Seksuaaliterveyden hoidossa yksityinen ja kolmas sektori voivat täydentää julkista sektoria, mutta ne eivät voi korvata sitä. Väestöliiton raportin mukaan (2006) seksuaaliterveyspalveluja vaivaa sattumanvaraisuus ja hajanaisuus. Valtakunnallisesti ja määrällisesti merkittävimmät palveluntarjoajat ovat terveyskeskukset ja yksityislääkäriasemat. Muita toimijoita ovat mm. opiskelija- ja työterveyshuolto sekä Väestöliitto. Yksityistä palvelutarjontaa valitessa on tärkeää arvioida palvelun luotettavuutta ja asiantuntemusta. Jonkinlaista osviittaa voi saada järjestöjen kautta.

  Sopivia hakusanoja netissä: ehkäisyneuvonta, lisääntymisterveys, seksi, seksologia, seksuaalikasvatus, seksuaalioikeudet, seksuaalinen väkivalta, seksuaalineuvonta, seksuaalisen väkivallan ehkäisy, seksuaalisuus, seksuaaliterapeutti, seksuaaliterapia, seksuaali- terveyden edistäminen, seksuaaliterveys, seksuaalineuvonta, seksuaaliopetus, seksuaaliterveyspalvelut, seksuaalivalistus, suku- puolitaudit, sukupuolitautien ehkäisy, turvaseksi

  Lähteet:

  Väestöliiton seksuaaliterveyspoliittinen ohjelma 2006 http://vaestoliitto-fi-bin.directo.fi/@Bin/b010ea5b126d8848f242a9c10687db21/1364212037
  /application/pdf/906885/Sekstervpolohjelma.pdf (Linkki tarkistettu 3/2013)

 • Näytä vain 'Osio 3'

  Järjestöt

  HELSINKI - JULY 2: The annual Helsinki Pride gay parade in Helsinki, Finland. A march for the free expression of one's sexuality and gender held in Helsinki, Finland on July 2, 2010. Kuva: hauhu / Shutterstock.com

  HELSINKI - JULY 2: The annual Helsinki Pride gay parade in Helsinki, Finland. A march for the free expression of one's sexuality and gender held in Helsinki, Finland on July 2, 2010. Kuva: hauhu / Shutterstock.com

   

  Seksuaaliterveysalan järjestöt jakavat tietoa seksuaaliterveyden edistämisestä ja järjestävät koulutusta esimerkiksi seksuaalisesta hyvinvoinnista, suuntautumisista ja sukupuoliin liittyvistä asioista. Järjestöt ovat

 • Näytä vain 'Osio 4'

  Nettisivustot ja neuvontapalvelut

  Asiantuntijoiden ylläpitämät seksuaaliterveyttä edistävät sivustot ja neuvontapalvelut

   

  ALLISON http://www.allison.fi/etusivu/ (Linkki tarkistettu 3/2013)

  Nuorten seksuaaliterveystieto- ja neuvontasivustolla on tarjolla paljon monipuolista ja luotettavaa tietoa. http://www.allison.fi/terveys+ja+ihmissuhteet/rakkaus+ja+seksi/ (Linkki tarkistettu 3/2013)

   

  HIV-TUKIKESKUS http://www.hivtukikeskus.fi/ (Linkki tarkistettu 3/2013)

  Hiv-tukikeskuksen valtakunnallinen neuvontapuhelinnumero 0207 465 705 on avoinna maanantaista perjantaihin klo 10.00 - 15.30.

  Numerossa päivystävät Hiv-tukikeskuksen työntekijät. Puhelinpäivystykseen voi soittaa silloin, kun haluaa lisä-tietoja hivistä tai kun tarvitsee tukea, ohjausta ja neuvontaa. Työntekijän kanssa voi keskustella luottamuk-sellisesti ja avoimesti esimerkiksi tartuntariskeistä ja peloista. Tästä numerosta voi myös varata ajan maksuttomaan ja nimettömään hiv-vasta-ainetestiin kaikkiin Hiv-tukikeskuksen toimipisteisiin.

  JUST WEAR IT -sivusto http://justwearit.fi/ (Linkki tarkistettu 3/2013)

  Justwearit  –sivuston ylläpitäjä on Hiv-tukikeskus. Sivuston tarkoitus on toimia nuorten seksuaaliterveyskasvatuksen tukena. Sivuston asiasisältö on koottu tämän hetken kansallisten ja kansainvälisten seksuaaliterveyskasvatuksen standardien mukaisesti. Sivustolla on nuorten nettineuvonta, johon vastaa seksuaaliterveyden asiantuntijat Hiv-tukikeskuksesta.

   

  SEXPO http://www.sexpo.fi/ (Linkki tarkistettu 3/2013)

  Sexpon palveluissa voi keskustella nimettömänä ammatti-ihmisen kanssa seksuaalisuudesta ja ihmissuhteista.

  Maksuton neuvontapuhelin 0800-90044 ma & to klo 11-14, ti klo 16-18 tai la klo 14-16. http://www.sexpo.fi/neuvontapuhelin/ (Linkki tarkistettu 3/2013)

  Nettineuvonta - Kysy rohkeasti seksuaalisuudesta ja ihmissuhteista! http://www.sexpo.fi/palvelut/nettineuvonta/ (Linkki tarkistettu 3/2013)

  Nettineuvontaan voi kirjoittaa nimettömänä. Vastaus tulee noin 1-2 viikon kuluessa kysymyksen jättämisestä. Mikäli haluaa henkilökohtaisen vastauksen, kysymyksen voi lähettää osoitteeseen info[at]sexpo.fi. Vastaus tulee luottamuksellisesti omaan sähköpostiin. Henkilökohtaisia kysymyksiä & vastauksia ei julkaista.

  Nuorten nettineuvonta - Nuori, kysy seksistä ja seurustelusta! Nettineuvonta vastaa kysymyksiin viikon kuluessa. Kaikki kysymykset julkaistaan sivuilla nimettöminä. http://www.sexpo.fi/nuorille/nuorten-nettineuvonta/ (Linkki tarkistettu 3/2013)

  Mikäli haluaa henkilökohtaisen vastauksen, kysymyksen voi lähettää osoitteeseen info[at]sexpo.fi. Vastaus tulee luottamuksellisesti omaan sähköpostiin.

  Seksuaalineuvonnan teemoja voivat esimerkiksi olla:

  • seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuoli-identiteetin pohdinnat
  • toiminnalliset häiriöt, kuten erektio- ja orgasmivaikeudet tai kivulias yhdyntä
  • haluihin liittyvät kysymykset
  • parisuhdeongelmat, kuten erokriisi tai uskottomuus
  • yksinäisyys ja vaikeus luoda kontakteja

   

  VÄESTÖLIITTO http://www.vaestoliitto.fi/ (Linkki tarkistettu 3/2013)

  Väestöliitolla on puhelimessa tapahtuvaa neuvontaa ja tukea: 

  Poikien Puhelin

  Alle 20-vuotiaille pojille ja nuorille miehille tarkoitettu Poikien puhelin päivystää arkisin (maanantaista torstaihin) klo 13-18 numerossa 0800-94884. Puhelimessa autetaan kaikissa poikien ja nuorten miesten arkeen liittyvissä pulmissa. Puhelin on maksuton. http://www.vaestoliitto.fi/vaestoliitto/mita_vaestoliitto_tekee/palvelut/puhelinneuvonta/poikien_puhelin/
  (Linkki tarkistettu 3/2013)

  Perheverkon puhelin

  Perheverkon vastaajaan voi jättää viestin numerossa 040 1801500. Työntekijämme ottavat yhteyttä mahdollisimman pian. Perheverkko tukee alle kouluikäisten lasten vanhempia, lasta odottavia ja suunnittelevia. http://www.vaestoliitto.fi/vanhemmuus/palvelut/puhelinneuvonta/ (Linkki tarkistettu 3/2013)

  Parisuhteen valtakunnallinen neuvontapuhelin

  Neuvontapuhelimessa 0800 183 183 annetaan aina torstaisin klo 12-14 asiantuntijatietoa parisuhteesta ja sen hyvinvoinnista. http://www.vaestoliitto.fi/parisuhde/palvelut/neuvontapuhelin/ (Linkki tarkistettu 3/2013) 

  Perinnöllisyysneuvonnan puhelin

  Perinnöllisyysklinikalta saa perinnöllisyysneuvontaa arkisin klo 8.15-16. Perinnöllisyysklinikan hoitajat tarjoavat myös keskusteluapua perinnöllistä sairautta sairastavan (lapsen) sisaruksille. Yhteys puhelimitse (09) 72770100 tai sähköpostitse med.genet (at)vaestoliitto.fi  http://www.vaestoliitto.fi/perinnollisyys/perinnollisyysneuvonta/ (Linkki tarkistettu 3/2013)

  Seksuaaliterveysneuvonta

  Seksuaaliterveysklinikan valtakunnallinen neuvontapuhelin päivystää maanantaista keskiviikkoon klo 13-15 nrossa 040 167 9005. Puhelimessa voi kysyä neuvoa mieltä askarruttaviin seksuaalisuuteen ja seksuaaliterveyteen liittyviin kysymyksiin. Puhelin toimii normaalin puhelun hinnalla. http://www.vaestoliitto.fi/seksuaalisuus/seksuaaliterveysklinikka/ (Linkki tarkistettu 3/2013)

  Varusmiespuhelin

  Varusmiespuhelin 0800 180 362, ma-pe 18-20 on tarkoitettu kutsuntoihin osallistuville ja varusmiespalvelusta suorittaville miehille ja naisille. Puhelimeen voi soittaa esimerkiksi parisuhteeseen, talouteen, jaksamiseen ja palveluksessa pärjäämiseen liittyvissä kysymyksissä. http://www.vaestoliitto.fi/vaestoliitto/mita_vaestoliitto_tekee/palvelut/puhelinneuvonta/varusmiespuhelin/
   (Linkki tarkistettu 3/2013)
   

 • Näytä vain 'Osio 5'

  Seksuaalinen väkivalta - tukisivustot netissä

   

  tuki

   

   

   

  Tukinainen tarjoaa apua, neuvontaa ja ohjausta seksuaalista väkivaltaakoskevissa asioissa http://www.tukinainen.fi/ (Linkki tarkistettu 3/2013)

   

  exit

   

   

   

   

   

  Exit-hanke tarjoaa matalan kynnyksen apua ja tukea nuorille,  jotka ovat ajautuneet seksuaalisen hyväksikäytön tai vastikkeellisen seksin piiriin. Exit-hanke haluaa vahvistaa nuorten seksuaalista itsemääräämisoikeutta ja tukea positiivisen minäkuvan kehitystä. Palvelu on maksutonta ja luottamuksellista. Yhteyttä voi ottaa myös nimettömänä. http://www.exithanke.fi/ (Linkki tarkistettu 3/2013)

  naisten

   

   

   

   

   

   

   

  Naisten Linja on valtakunnallinen ja maksuton neuvonta- ja tukipuhelin väkivaltaa tai sen uhkaa kokeneille naisille ja tytöille sekä heidän läheisilleen. Naisten Linjalla kuunnellaan, ymmärretään, tuetaan, annetaan tietoa väkivallasta ja siitä selviytymisestä sekä ohjataan tarvittaessa muiden palvelujen piiriin. Vertaistukea ryhmissä. https://www.naistenlinja.fi/fi/julkinen/miten+voimme+auttaa/ (Linkki tarkistettu 3/2013)

   

    sakit

   

   

   

   

  Miessakit ry pitää huolta miesten elämää tukevien yksilöllisten, yhteisöllisten ja yhteiskunnallisten rakenteiden vahvistamisesta parantaakseen miesten kokonaisvaltaista hyvinvointia. Miessakit rakentaa valtakunnallista miesten keskinäisen sosiaalisen tuen verkostoa. Vertaistukea ryhmissä. http://www.miessakit.fi/fi/etusivu (Linkki tarkistettu 3/2013)

   

    senja

   

        

   

  Senja-sensitiivisyysmalli antaa tietoa lähisuhdeväkivallan ja seksuaalirikosten uhriksi joutumisen vaikutuksista sekä toimintaohjeita näiden rikosten uhrien kanssa toimimisessa kaikille niille, jotka ovat oikeusprosessissa yhteydessä uhreihin. http://senjanetti.fi/ (Linkki tarkistettu 3/2013)

    

  omat rajani

      

   

   

  Omat rajani -sivusto nuorille tytöille/naisille ja kertoo omista rajoista, seurustelusuhteesta, väkivallasta ja avun hakemisesta. Vertaistukea keskustelupalstalla. http://www.omatrajani.fi/fi/etusivu/ (Linkki tarkastettu 3/2013)

   

  riku 

   

   

  Rikosuhripäivystyksen (RIKU) tehtävä on parantaa rikoksen uhrin, hänen läheisensä ja rikosasian todistajan asemaa vaikuttamalla ja tuottamalla tukipalveluita. http://www.riku.fi/fi/etusivu/ (Linkki tarkistettu 3/2013)

   

   Suomen Delfins 

  Suomen Delfins ry on valtakunnallinen etu- ja tukijärjestö kaikille  lapsena seksuaalista hyväksikäyttöä kokeneille aikuisille; miehille ja naisille, heidän läheisilleen ja ammattiauttajille. http://www.suomendelfins.fi/ (Linkki tarkistettu 3/2013)

    

 • Näytä vain 'Osio 6'

  Luettavaa

 • Näytä vain 'Osio 7'