Osio

 • Tietoa DIGMA-oppimisympäristöstä

  DIGMA on avoin yhteisöllinen oppimisympäristö. Ympäristöä ylläpitää Tampereen ammattikorkeakoulu (TAMK). DIGMA sisältää sekä avoimia että kirjautumista vaativia opintokokonaisuuksia. 

  DIGMA-oppimisympäristö on toteutettu Moodle-oppimisalustan päälle. Selaa rohkeasti DIGMAn etusivua sekä Kaikki kurssit -valintaa, ja tutki, löytyisikö sieltä sinulle tai opiskelijaryhmällesi sopivaa aineistoa ja verkkokursseja.

  I kategoriet Energia finns det kurser och material även på svenska.
  • Laajenna kaikki osiotPienennä kaikki osiot

  • Näytä vain 'Osio 1'

   Käyttöehdot / Terms of Use

   Lue huolellisesti seuraavat käyttöehdot ennen rekisteröitymistä DIGMA-oppimisympäristöön!

   Tekijänoikeudet ja aineiston käyttö -osio (Kohta 2) koskee myös rekisteröitymättömiä käyttäjiä

   1. Yleistä

   Nämä käyttöehdot koskevat DIGMA-oppimisympäristön käyttöä ja käyttäjän oikeutta käyttää DIGMA-aineistoja. DIGMAn eri aihealueilla (= Moodlen kurssikategoria) ja kursseilla näitä käyttöehtoja voidaan rajoittaa ja täsmentää

   Voit käyttää DIGMAn aineistoja:

   1. rekisteröitymättä järjestelmään
   2. rekisteröityneenä käyttäjänä, opettajan tai opiskelijan roolissa 

   Myös suoraan HAKA-palvelulla kirjautuneet ovat rekisteröityneitä käyttäjiä.

   Kun rekisteröidyt tai kirjaudut järjestelmään, sitoudut antamaan oikeat henkilötietosi ja hyväksyt rekisteriselosteen ja käyttöehdot. Sitoudut noudattamaan käyttöehtoja DIGMA-oppimisympäristöä käyttäessäsi. Näiden käyttöehtojen lisäksi koulutuksessa noudatetaan järjestävän organisaation sääntöjä. Järjestetyssä koulutuksessa opettaja voi lisäksi rajoittaa omien aineistojensa käyttöoikeuksia.

   2. DIGMAn tekijänoikeudet ja aineiston käyttö muissa julkaisuissa

   DIGMAn käyttäjä sitoutuu kunnioittamaan hänen käyttöönsä tarjotun materiaalin tekijöiden oikeuksia koulutuksen aikana ja myös sen päätyttyä. Aineistojen oikeudet on määritelty aihealuettain (aihealue = Moodle kurssikategoria), kursseittain tai kurssien sisällä. 

   Kansainvälinen tekijänoikeussuoja koskee DIGMAssa julkaistuja kuvia. Jollei toisin mainita, kaikki oikeudet kuviin pidätetään ja seuraavat käyttöehdot ovat voimassa:

   1. Saat katsoa kuvia web-selaimella vapaasti ja tulostaa niitä omaan käyttöön.
   2. Kuvia ei saa tallentaa, muuttaa, jakaa tai julkaista ilman kirjallista lupaa tekijänoikeuden haltijalta.
   3. Kaupallinen käyttö on kielletty.


   Sisällöntuottajan oikeudet ja velvollisuudet

   DIGMAan saa tallentaa sellaista materiaalia, johon tallentajalla on tekijänoikeus tai joka on hankittu lähteestä, joka sallii sen julkaisun DIGMAssa. Jos on käyttänyt ulkopuolista Creative Commons-lisenssillä julkaistua materiaalia, on ilmoitettava alkuperäinen lähde ja annettava linkki alkuperäiskopion verkko-osoitteeseen. Sisällöntuottajat vastaavat omalta osaltaan siitä, etteivät käytä tekijänoikeuden alaista materiaalia (tekstiä, kuvaa tai ääntä) ilman lupaa.

   Tekijällä on oikeus käyttää DIGMAssa julkaistua omaa materiaaliaan vapaasti muualla.

   Tekstin havainnollistamiseen tai siteerattujen ajatusten kommentointiin voi käyttää lainattua tekstiä. Tekstiä lainattaessa tulee mainita alkuperäinen tekijä ja lainauksen lähde. Tekijänoikeuslaki suojelee ajatusten luovaa ilmaisua, ei itse tietoa tai ajatuksia.

   Lisätietoja tekijänoikeuslaista http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1961/19610404.

   Jos DIGMAsta löytyy tekijänoikeutta rikkovaa materiaalia on asiasta ilmoitettava ylläpitäjälle.

   3. Opiskelijan tuottaman aineiston käyttö

   DIGMA-ympäristössä opiskelijana oleva käyttäjä luovuttaa koulutuksen järjestäjälle oikeuden käyttää opiskelijan tuottamaa aineistoa sen koulutuksen yhteydessä, jolle opiskelija osallistuu. Oppilaitos saa valmistaa opiskelijan tuottamasta aineistosta kopioita, joita voidaan jakaa kyseiseen koulutukseen osallistuville opiskelijoille. Koulutuksen järjestäjän käyttöoikeus koskee vain sitä aikaa, jonka opiskelija opiskelee kyseisessä koulutuksessa.

   Mikäli koulutuksen järjestäjä haluaa käyttää opiskelijan aineistoa muussa yhteydessä tai muulla tavalla, siitä tulee sopia opiskelijan kanssa erikseen kirjallisesti. Koulutuksen järjestäjä saa kuitenkin säilyttää opiskelijan aineistoa opintosuoritusten arvioimista varten. Järjestelmä voi ottaa opiskelijan aineistosta myös teknisiä varmuuskopioita.

   4. Vastuu DIGMAn käytöstä

   DIGMAn käyttäjän tulee säilyttää saamaansa käyttäjätunnusta ja salasanaa huolellisesti ja huolehtia siitä, etteivät ne joudu kolmannen osapuolen haltuun. Käyttäjä vastaa tunnuksellaan ja salasanallaan tapahtuvasta DIGMAn käytöstä.

   DIGMAn käyttäjä vastaa siitä, että hänen tuottamansa aineisto ei loukkaa kolmansien osapuolten immateriaalioikeuksia tai muita oikeuksia, eikä ole yksityisyydensuojan, hyvän tavan tai lain vastaista.

   Ylläpitäjä voi poistaa käyttöehtojen vastaisen aineiston ilmoittamatta. Ylläpitäjä voi estää käyttäjän pääsyn järjestelmään ja poistaa käyttäjän käyttäjätilin, jos tämä rikkoo käyttöehtoja.

   Käyttäjä vastaa käyttöehtojen vastaisen toiminnan aiheuttamista vahingoista.

   5. Sovellettava laki

   Näihin käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia. Mahdolliset erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti neuvotteluteitse.

   6. Käyttöehtojen voimaantulo ja muutokset

   Nämä käyttöehdot tulevat voimaan 27.2.2013 ja ovat voimassa toistaiseksi. DIGMA ilmoittaa käyttäjälle näiden käyttöehtojen muutoksista palvelun yhteydessä. Olennaisista muutoksista voidaan lähettää tietoa myös käyttäjän antamaan sähköpostiosoitteeseen. Käyttäjällä on oikeus lopettaa DIGMAn käyttö, mikäli hän ei hyväksy muuttuneita käyttöehtoja.   Terms of Use

   (Translated from Finnish on 28 Jan 2021)

   Please read the following terms of use carefully before signing into the DIGMA learning environment!

   The Copyright and Use of Materials section (Section 2) also applies to unregistered users.

   1. General

   These Terms of Use apply to use of the DIGMA Learning Environment, and your right to use the DIGMA materials. In DIGMA's various subject areas (course categories) and courses, these terms of use can be limited and further specified.

   You can use DIGMA materials:

   1. without signing into the system
   2. as a signed-in user, in the role of a teacher or student

   Users logging in using the HAKA federation ID service are also considered signed-in users.

   By signing in or logging in, you agree to provide your correct personal information and agree to DIGMA's Registry Description and Terms of Use. You agree to abide by the Terms of Use whenever using the DIGMA learning environment. In addition, the rules of the responsible organization are applied. Inside courses, the teachers may further restrict access to their own materials.

   2. Copyrights in DIGMA and Use of the Materials in Other Publications

   The DIGMA user commits to respect the copyrights of the authors of the material available to them during and after the studies on Digma LMS. The copyrights of the materials are defined by subject area (course category), by course or within the course.

   International copyright protection applies to images published in DIGMA. Unless otherwise noted, all rights to the images (including photos) are reserved and the following terms of use apply:

   All photos on this site are protected by international copyright laws.  Unless otherwise mentioned, all rights are reserved and the following rules apply:

   1. You have rights to personally view the images with your web browser and print them for your own use
   2. Images may not be explicitly downloaded, modified, distributed, or republished without the written permission of the copyright holder. 
   3. No commercial use of the images is allowed.


   Rights and Obligations of Content Providers

   In case you store any material in DIGMA, you must be a copyright holder of the material, or the material must be obtained from a source that allows its publication in DIGMA. In case you are using third-party Creative Commons licensed material, you must indicate the original source and provide a link to the original copy in accordance with the Creative Commons specifications. All content providers in DIGMA are personally responsible for not using any copyrighted material (text, images or audio) without permission.

   The content providers can use their own materials published in DIGMA freely elsewhere.

   Quoted text can be used to illustrate text or comment on quoted ideas. When quoting a text, the original author and the source of the quotation must be mentioned. Copyright law protects the creative expression of thoughts, not the knowledge or thoughts themselves.

   More information on the Finnish Copyright Act https://finlex.fi/en/laki/kaannokset/1961/en19610404

   If any infringing material is found in DIGMA, the DIGMA administrator must be immediately notified of it.

   3. Use of Material Created by  Students

   Users acting in the role of a student in the DIGMA environment admit a right to use their material to the education provider, within the context of the education that the student participates. The education provider can make copies of the material created by the student, and the material can be distributed to the students participating the same course. These rights of the education provider to the student's material only appliy while the student participates the education in question.

   If a provider of education wants to use a student's material in any other context or in another way, a written agreement must be made with the student. However, the education provider may store the student's material for the purpose of assessing academic performance. The learning platform system can also take technical backups of the student's material.

   4. Responsibilities in Using DIGMA

   Users of DIGMA learning environment must store their personal username and password carefully and ensure that they do not come into the possession of any third parties. The user is responsible for the use of DIGMA with his / her ID and password.

   The DIGMA user is responsible for ensuring that the material produced by him does not infringe the intellectual properties or other rights of third parties, and that their content is not contrary to privacy, good manners or the legislation.

   The administrator may delete material that violates these Terms of Use without prior notice. The administrator can block the user's access to the system and delete the user's account in case the user violates these Terms of Use.

   The user is responsible for damages caused by violation of the Terms of Use.

   5. Applicable Legislation

   Finnish law applies to these Terms of Use. Any disagreements will be resolved primarily through negotiations.

   6. Enforcement and Changes to Terms of Use

   These terms of use take effect on 27 February 2013,  and they are valid until further notice. DIGMA notifies the users of any changes to these Terms of Use through DIGMA service. Essential information about changes can also be sent to the e-mail address provided by the user. The user has the right to terminate the use of DIGMA immedialtely, if he does not accept the changed Terms of Use.

   • Näytä vain 'Osio 2'

    Rekisteriseloste / Registry Description

    Henkilötietolaki (523/99) 10 §
    EU:n yleinen tietosuoja-asetus (EU) 2016/679

    Päivitetty: 21.2.2019

    Rekisterin nimi

    DIGMA-oppimisympäristön käyttäjätietorekisteri

    Rekisterinpitäjä

    Tampereen ammattikorkeakoulu (TAMK)
    Teija Lehto
    Kuntokatu 3
    33520 TAMPERE

    Rekisteriasioihin liittyvät pyynnöt

    Rekisteriasioihin liittyvät pyynnöt tulee osoittaa DIGMA-oppimisympäristön Helpdeskiin:
    Puhelinnumero: 050 5936 492
    Sähköpostiosoite: helpdesk@tuni.fi

    Rekisterin tekninen ylläpitäjä

    Tampereen ammattikorkeakoulu
    Kuntokatu 3
    33520 Tampere
    Puhelinvaihde: 0294 5222
    Verkkosivut: https://www.tuni.fi

    Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

    Rekisteritietoja käytetään TAMKin avoimessa Moodle-pohjaisessa oppimisympäristössä. Henkilötietoja käytetään asiakassuhteen hoitamiseen: käyttäjien yksilöimiseen  (autentikointi) ja käyttäjien käyttöoikeuksien varmentamiseen  (autorisointi). Tietoja voidaan käyttää myös väärinkäytösten selvittämiseen ja niiltä suojautumiseen.

    Rekisterin tietosisältö

    Käyttäjä voi rekisteröityä järjestelmään joko oman korkeakoulunsa käyttäjätunnuksella (HAKA-kirjautuminen) tai itse rekisteröimällään tunnuksella. Muita kirjautumistapoja voidaan myös ottaa käyttöön tarpeen mukaan.

    Suoraan ympäristöön rekisteröityneistä käyttäjistä tallennetaan etunimi, sukunimi, käyttäjätunnus, sähköpostiosoite, asuinpaikkakunta ja -maa. Kirjautumistavasta riippuen järjestelmään voidaan tallentaa myös salasanaan liittyvää tietoa. HAKAlla kirjautuvista tallennetaan automaattisesti käyttäjätunnus (EPPN), nimitiedot, sähköpostiosoite, kotiorganisaatio ja kotiorganisaation tyyppi.   

    Käyttäjä voi halutessaan itse tallentaa järjestelmään muita yhteystietojaan (puhelinnumero, osoite, verkkosivun osoite, eri viestipalveluiden tunnisteet).

    Käyttäjä voi ympäristössä opiskellessaan tai opettaessaan tallentaa järjestelmään muita itseensä liittyviä tietoja sekä julkistaa tällaisia tietoja muille käyttäjille. Rekisterinpitäjä ei vastaa sellaisista käyttäjään liittyvistä henkilötiedoista, jotka käyttäjä omatoimisesti laittaa muiden henkilöiden saataville.

    Säännönmukaiset tietolähteet

    Asiakkaan suostumuksellaan antamat tiedot sekä suomalaisten yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen opiskelijatietojärjestelmät, joiden tiedot tulevat HAKA-luottamusverkoston palveluiden kautta.

    Säännönmukaiset tietojen luovutukset

    Tietoja käytetään vain TAMKin ja sen hankkeiden ja asiakkaiden toimintaan, eikä niitä luovuteta muille osapuolille.

    Henkilötietojen säilytysaika

    Henkilötietoja säilytetään palvelussa 12 kk käyttäjän viimeisen kirjautumisen jälkeen, minkä jälkeen käyttäjän tiedot poistetaan.

    Henkilötietojen suojauksen periaatteet

    Tiedot on tallennettu tietojärjestelmään. Tiedot on suojattu teknisesti siten, että ainoastaan järjestelmän ylläpitäjillä on niihin pääsy. Tallentamiseen käytettävät atk-järjestelmät ovat jatkuvan ylläpidon alaisia järjestelmän tietoturvan varmistamiseksi. Palvelimet ja verkkolaitteet sijaitsevat valvotuissa tiloissa. Internetissä siirrettäessä tiedot on suojattu SSL-tekniikalla.

    Rekisteröinnin tarkastusoikeus

    Jokaisella on oikeus tietää, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on tallennettu. Käyttäjä voi tarkistaa omat tietonsa kirjautumisen jälkeen omien tietojen sivulta. Käyttäjällä on myös mahdollisuus pyytää itseään koskeva tieto paperiversiona.

    Tietojen korjaaminen ja poistaminen

    Käyttäjä voi itse korjata omat tietonsa kirjautumisen jälkeen omien tietojen sivulta. HAKAlla kirjautuneen käyttäjän tiedot tulevat omasta kotiorganisaatiosta, joten niiden osalta muutospyynnöt tulee osoittaa sinne.

    Käyttäjän tiedot voidaan myös poistaa maksutta käyttäjän pyynnöstä. Pyynnön yhteydessä tulee toimittaa riittävät tiedot, joiden avulla voidaan varmistua käyttäjän henkilöllisyydestä vertaamalla niitä rekisterissä oleviin tietoihin.

    Kielto-oikeus

    Henkilötietoja ei käytetä sellaisiin tarkoituksiin, joihin käyttäjän kielto-oikeus on perusteltu.


    Registry Description

    Section 10 of the Personal Data Act (523/99)
    EU General Data Protection Regulation (EU) 2016/679
    Translated into English: 1 Feb 2021

    Name of the register

    DIGMA learning environment user data register

    Registry holder

    Tampere University of Applied Sciences (TAMK)
    Teija Lehto
    Kuntokatu 3, 33520 TAMPERE

    Requests related to registry 

    Requests related to registry issues should be directed to the DIGMA Learning Environment Helpdesk:
    Phone number: +358 50 5936 492
    Email address: helpdesk@tuni.fi

    Technical administrator of the register

    Tampere University of Applied Sciences, Kuntokatu 3, 33520 Tampere
    Website: https://www.tuni.fi

    Purpose of processing personal data

    Registry information is used in TAMK's open Moodle-based learning environment. Personal information is used to manage the customer relationship: to identify users (authentication) and to authenticate users' access rights (authorization). The information can also be used to detect and protect against abuse.

    Information content of the register

    The user can register in the system either with the username of their own university (HAKA login) or with the ID registered by them. Other login methods can also be enabled as needed.

    For users registered directly in the environment, their first name, last name, username, e-mail address, place and country of residence are stored. Depending on the login method, password-related information can also be stored in the system. Those who log in with HAKA automatically save their user ID (EPPN), name information, e-mail address, home organization, and home organization type.

    If desired, the user can store other contact information in the system (telephone number, address, website address, identifiers of various messaging services).

    While studying or teaching in the environment, the user may store other information related to himself in the system and disclose such information to other users. The controller is not responsible for any personal data related to the user, which the user voluntarily makes available to other persons.

    Regular sources of information

    Information provided by the customer with his consent. For HAKA login users, information that comes through the HAKA ID management federation from student information systems of Finnish universities and universities of applied sciences.

    Regular disclosures

    The information is used only for the activities of TAMK and its projects and customers, and is not disclosed to other parties.

    Retention period of personal data

    Personal data is stored in the service for 12 months after the user's last login, after which the user's data is deleted.

    Principles of personal data protection

    The data is stored in the information system. The data is technically protected so that only system administrators have access to it. The computer systems used for storage are subject to continuous maintenance to ensure their security. Servers and network devices are located in controlled premises. When transferred over the Internet, the data is encrypted with SSL technology.

    Right to inspect registration

    Everyone has the right to know what information about himself or herself is stored in this system. After loggin in, the users can check their own information on their personal profile page. The users can also request information about themselves in hard copy.

    Correction and deletion of data

    The users can correct their own data after logging in on their personal profile page. The information of the user logged in with HAKA ID comes from their own home organization, so change requests must be addressed there.

    User data can also be deleted free of charge at the request of the user. The request must be accompanied with sufficient information to verify the user's identity by comparing it with the information in the register.

    Right of prohibition

    Personal data will not be used for purposes for which the user's right to prohibit is justified.

    • Näytä vain 'Osio 3'

     Ohjeet käyttäjille


     Luethan ohjeet huolellisesti läpi. Jos jokin ei silti ota onnistuakseen, voit ottaa yhteyttä käyttäjätukeen sähköpostitse digma.tamk@tuni.fi.

    • Näytä vain 'Osio 4'

     About user accounts


     You don't need a Digma user account to view any open material or OERs.

     In case you want to join a course, kindly check first in the course description, if you match the intended target group of the course. 

     If you are a student or staff in a Finnish higher education institution, you can sign in by using HAKA-service, with your home institution username and password. An individual course may also have a one-time "enrolment key", which you will get from your teacher.

     If your organisation is not a member of HAKA federation, you can create a new DIGMA account for yourself as follows. 

     1. Fill out the New Account form with your details.
     2. A confirmation email will be immediately sent to your email address. In case you can't find the confirmation mail message in your mailbox, check your Spam folder too.
     3. Read your email confirmation message, and click the web link it contains. 
     4. Your account will be confirmed and you will be logged in.
     5. Now, select the course you want to participate in.
     6. If you are prompted for an "enrolment key" - use the one that your teacher has given you. This will "enrol" you in the course.
     7. You can now access the full course. From now on you will only need to enter your personal username and password to log in and access any course you have enrolled in.


     Helpdesk: helpdesk@tuni.fi