• Tietoa DIGMA-oppimisympäristöstä

  DIGMA on avoin yhteisöllinen oppimisympäristö. Ympäristöä ylläpitää Tampereen ammattikorkeakoulu (TAMK). DIGMA sisältää sekä avoimia että kirjautumista vaativia opintokokonaisuuksia. 

  DIGMA-oppimisympäristö on toteutettu Moodle-oppimisalustan päälle. Selaa rohkeasti DIGMAn etusivua sekä Kaikki kurssit -valintaa, ja tutki, löytyisikö sieltä sinulle tai opiskelijaryhmällesi sopivaa aineistoa ja verkkokursseja.

  I kategoriet Energia finns det kurser och material även på svenska.
  • Henkilötietolaki (523/99) 10 §
   EU:n yleinen tietosuoja-asetus (EU) 2016/679

   Päivitetty: 21.2.2019

   Rekisterin nimi

   DIGMA-oppimisympäristön käyttäjätietorekisteri

   Rekisterinpitäjä

   Tampereen ammattikorkeakoulu (TAMK)
   Teija Lehto
   Kuntokatu 3
   33520 TAMPERE

   Rekisteriasioihin liittyvät pyynnöt

   Rekisteriasioihin liittyvät pyynnöt tulee osoittaa DIGMA-oppimisympäristön Helpdeskiin:
   Puhelinnumero: 050 5936 492
   Sähköpostiosoite: helpdesk@tuni.fi

   Rekisterin tekninen ylläpitäjä

   Tampereen ammattikorkeakoulu
   Kuntokatu 3
   33520 Tampere
   Puhelinvaihde: 0294 5222
   Verkkosivut: https://www.tuni.fi

   Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

   Rekisteritietoja käytetään TAMKin avoimessa Moodle-pohjaisessa oppimisympäristössä. Henkilötietoja käytetään asiakassuhteen hoitamiseen: käyttäjien yksilöimiseen  (autentikointi) ja käyttäjien käyttöoikeuksien varmentamiseen  (autorisointi). Tietoja voidaan käyttää myös väärinkäytösten selvittämiseen ja niiltä suojautumiseen.

   Rekisterin tietosisältö

   Käyttäjä voi rekisteröityä järjestelmään joko oman korkeakoulunsa käyttäjätunnuksella (HAKA-kirjautuminen) tai itse rekisteröimällään tunnuksella. Muita kirjautumistapoja voidaan myös ottaa käyttöön tarpeen mukaan.

   Suoraan ympäristöön rekisteröityneistä käyttäjistä tallennetaan etunimi, sukunimi, käyttäjätunnus, sähköpostiosoite, asuinpaikkakunta ja -maa. Kirjautumistavasta riippuen järjestelmään voidaan tallentaa myös salasanaan liittyvää tietoa. HAKAlla kirjautuvista tallennetaan automaattisesti käyttäjätunnus (EPPN), nimitiedot, sähköpostiosoite, kotiorganisaatio ja kotiorganisaation tyyppi.   

   Käyttäjä voi halutessaan itse tallentaa järjestelmään muita yhteystietojaan (puhelinnumero, osoite, verkkosivun osoite, eri viestipalveluiden tunnisteet).

   Käyttäjä voi ympäristössä opiskellessaan tai opettaessaan tallentaa järjestelmään muita itseensä liittyviä tietoja sekä julkistaa tällaisia tietoja muille käyttäjille. Rekisterinpitäjä ei vastaa sellaisista käyttäjään liittyvistä henkilötiedoista, jotka käyttäjä omatoimisesti laittaa muiden henkilöiden saataville.

   Säännönmukaiset tietolähteet

   Asiakkaan suostumuksellaan antamat tiedot sekä suomalaisten yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen opiskelijatietojärjestelmät, joiden tiedot tulevat HAKA-luottamusverkoston palveluiden kautta.

   Säännönmukaiset tietojen luovutukset

   Tietoja käytetään vain TAMKin ja sen hankkeiden ja asiakkaiden toimintaan, eikä niitä luovuteta muille osapuolille.

   Henkilötietojen säilytysaika

   Henkilötietoja säilytetään palvelussa 12 kk käyttäjän viimeisen kirjautumisen jälkeen, minkä jälkeen käyttäjän tiedot poistetaan.

   Henkilötietojen suojauksen periaatteet

   Tiedot on tallennettu tietojärjestelmään. Tiedot on suojattu teknisesti siten, että ainoastaan järjestelmän ylläpitäjillä on niihin pääsy. Tallentamiseen käytettävät atk-järjestelmät ovat jatkuvan ylläpidon alaisia järjestelmän tietoturvan varmistamiseksi. Palvelimet ja verkkolaitteet sijaitsevat valvotuissa tiloissa. Internetissä siirrettäessä tiedot on suojattu SSL-tekniikalla.

   Rekisteröinnin tarkastusoikeus

   Jokaisella on oikeus tietää, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on tallennettu. Käyttäjä voi tarkistaa omat tietonsa kirjautumisen jälkeen omien tietojen sivulta. Käyttäjällä on myös mahdollisuus pyytää itseään koskeva tieto paperiversiona.

   Tietojen korjaaminen ja poistaminen

   Käyttäjä voi itse korjata omat tietonsa kirjautumisen jälkeen omien tietojen sivulta. HAKAlla kirjautuneen käyttäjän tiedot tulevat omasta kotiorganisaatiosta, joten niiden osalta muutospyynnöt tulee osoittaa sinne.

   Käyttäjän tiedot voidaan myös poistaa maksutta käyttäjän pyynnöstä. Pyynnön yhteydessä tulee toimittaa riittävät tiedot, joiden avulla voidaan varmistua käyttäjän henkilöllisyydestä vertaamalla niitä rekisterissä oleviin tietoihin.

   Kielto-oikeus

   Henkilötietoja ei käytetä sellaisiin tarkoituksiin, joihin käyttäjän kielto-oikeus on perusteltu.


   Registry Description

   Section 10 of the Personal Data Act (523/99)
   EU General Data Protection Regulation (EU) 2016/679
   Translated into English: 1 Feb 2021

   Name of the register

   DIGMA learning environment user data register

   Registry holder

   Tampere University of Applied Sciences (TAMK)
   Teija Lehto
   Kuntokatu 3, 33520 TAMPERE

   Requests related to registry 

   Requests related to registry issues should be directed to the DIGMA Learning Environment Helpdesk:
   Phone number: +358 50 5936 492
   Email address: helpdesk@tuni.fi

   Technical administrator of the register

   Tampere University of Applied Sciences, Kuntokatu 3, 33520 Tampere
   Website: https://www.tuni.fi

   Purpose of processing personal data

   Registry information is used in TAMK's open Moodle-based learning environment. Personal information is used to manage the customer relationship: to identify users (authentication) and to authenticate users' access rights (authorization). The information can also be used to detect and protect against abuse.

   Information content of the register

   The user can register in the system either with the username of their own university (HAKA login) or with the ID registered by them. Other login methods can also be enabled as needed.

   For users registered directly in the environment, their first name, last name, username, e-mail address, place and country of residence are stored. Depending on the login method, password-related information can also be stored in the system. Those who log in with HAKA automatically save their user ID (EPPN), name information, e-mail address, home organization, and home organization type.

   If desired, the user can store other contact information in the system (telephone number, address, website address, identifiers of various messaging services).

   While studying or teaching in the environment, the user may store other information related to himself in the system and disclose such information to other users. The controller is not responsible for any personal data related to the user, which the user voluntarily makes available to other persons.

   Regular sources of information

   Information provided by the customer with his consent. For HAKA login users, information that comes through the HAKA ID management federation from student information systems of Finnish universities and universities of applied sciences.

   Regular disclosures

   The information is used only for the activities of TAMK and its projects and customers, and is not disclosed to other parties.

   Retention period of personal data

   Personal data is stored in the service for 12 months after the user's last login, after which the user's data is deleted.

   Principles of personal data protection

   The data is stored in the information system. The data is technically protected so that only system administrators have access to it. The computer systems used for storage are subject to continuous maintenance to ensure their security. Servers and network devices are located in controlled premises. When transferred over the Internet, the data is encrypted with SSL technology.

   Right to inspect registration

   Everyone has the right to know what information about himself or herself is stored in this system. After loggin in, the users can check their own information on their personal profile page. The users can also request information about themselves in hard copy.

   Correction and deletion of data

   The users can correct their own data after logging in on their personal profile page. The information of the user logged in with HAKA ID comes from their own home organization, so change requests must be addressed there.

   User data can also be deleted free of charge at the request of the user. The request must be accompanied with sufficient information to verify the user's identity by comparing it with the information in the register.

   Right of prohibition

   Personal data will not be used for purposes for which the user's right to prohibit is justified.

   Käyttöehdot / Terms of UseOhjeet käyttäjille