Vanhojen asennusten korjaus-, muutos- ja lisätyöt

Sivusto: DIGMA-oppimisympäristö
Kurssi: Sähköasennusten perusteet
Kirja: Vanhojen asennusten korjaus-, muutos- ja lisätyöt
Tulostanut: Vierailija
Tulostettu: sunnuntai, 4. joulukuuta 2022, 03:47

Kuvaus

Aineistossa on käsitelty lyhyesti keskeisimpiä vanhoihin asennuksiin liittyviä asennusvaatimuksia.

1. Säädösten soveltaminen

Vanhojen sähköasennusten korjaus-, muutos- tai lisätyöt voidaan tehdä vastaaavasti kuin uudisasennukset täyttäen SFS 6000 asettaman turvallisuustason. Tämä voi kuitenkin aiheuttaa melko kohtuuttomiakin asennustöitä. Tämän vuoksi on standardisarjaan tehty kansallinen osa SFS 6000-8-802, jonka mukaan voidaan vaihtoehtoisesti tehdä sähköasennusten korjaus- muutos- ja lisätöitä. Standardissa esitettyjä periaatteita ei saa soveltaa uudisasennuksissa eikä sellaisissa peruskorjauksissa, joissa sähköasennus (esim.
tietyn jakokeskuksen syöttämä asennus) uusitaan kokonaan.

Sähköasennusten korjaustyössä asennuksen käyttötarkoitus ei muutu. Korjaustyötä on siis aikaisemmin rakennettuun sähköasennukseen kohdistuva toimenpide, jossa:

 • vaihdetaan asennukseen kuuluva laite (koje tai tarvike) tai useita laitteita, niiden rikkoutumisen tai huonokuntoisuuden takia
 • jokin laite tai laitteiston osa halutaan vaihtaa vastaavan uuteen
 • laite irrotetaan ja kiinnitetään uudelleen esim. seinäpintojen uudistamisen yhteydessä
 • sähkölaite siirretään toiseen paikkaan ilman, että käyttötarkoitus tai olosuhteet muuttuvat.

Sähköasennusten muutos- ja laajennustyö on toimenpide, jossa

 •  asennusta muutetaan tai laajennetaan siten, että asennuksen laajuus, käyttötarkoitus, olosuhteet tai
  suojausmenetelmät muuttuvat. Asennukseen kuuluu sekä uusia että aikaisemmin käytössä
  olleita osia
 • käyttöolosuhteet muuttuvat ja asennukset muutetaan vastaamaan muuttuneita käyttöolosuhteita ( esim. rakennustekniset muutostyöt, kuten peseytymistilan kylpyammeen tai suihkun paikan siirtäminen)

2. Korjaustyöt

Korjaustyöt Korjaustöissä saa noudattaa alkuperäisenä asennusajankohtana voimassa olleita sähköasennuksia koskevia vaatimuksia (määräyksiä), jos turvallisuustaso ei siitä huonone. Tämä siis edellyttää kunkin ajankohdan vanhojen määräysten tuntemista. Vioittuneen laitteen tilalle saa pääsääntöisesti asentaa vastaavan uuden käyttäen alkuperäistä asennustapaa.

Kuitenkin kojaustyön yhteydessä on: ulkotiloissa, peseytymistiloissa ja tiloissa, joissa on maahan johtavassa yhteydessä oleva lattia tai alusta, käytettävä suojamaadoitettuja pistorasioita ja muiden laitteiden osalta olosuhteisiin sopivaa suojausmenetelmää keittiöissä tms. olevat 0-luokan pistorasiat vaihdettava suojamaadoitettuihin pistorasioihin, jos ne sijaitsevat lähempänä kuin 3,25 m vesihanasta tai metallisesta tms. pöytätasosta.

Mikäli korjaustyön yhteydessä vaihdetaan johdotuksia, on suositeltavaa asentaa myös erillinen PE-johdin, joka kytketään, mikäli mahdollista, syöttöpuolen suojamaadoitukseen. Suojajohdinta ei saa kytkeä pelkästään kuormituksen puoleisesta päästä.

3. Muutos- ja lisätyöt

Muutos- ja laajennustöissä tulee noudattaa standardisarjaa SFS 6000. Käytettäessä aikaisemmin käytössä olleita silloisten standardien mukaisia asennustarvikkeita uuden tai muutetun asennuksen osana, on niiden käyttöä aina erikseen harkittava ottaen erityisesti huomioon laitteiden ikä ja kunto. Vanhoissa liittymissä saattaa olla vaikea saavuttaa automaattisen poiskytkennän vaatimukset ja SFS 6000-8-802.411 antaakin joitain poikkeuksia. Suojausta vikatilanteissa voidaan näissäkin kohteissa parantaa mm. seuraavilla toimenpiteillä:

 • käytetään suojausluokan II sähkölaitteita (suojaeristettyjä)
 • käytettään 30 mA:n vikavirtasuojakytkimiä suojaamassa kaikkia tavanomaisessa käytössä olevia pistorasioita.

Rakennukseen tehtävien muutos- ja laajennustöiden yhteydessä on suositeltavaa tarkistaa ja tarvittaessa lisätä tai korjata potentiaalintasaus sekä maadoituselektrodi. Jos tilan käyttötarkoitus on muuttunut alkuperäisestä sähköasennusten rakentamisajankohdasta, on korjattavan osan vastattava muuttuneen tilanteen vaatimuksia. Myös ympäristössä olevat muut asennukset on mahdollisuuksien mukaan muutettava muuttunutta tilannetta vastaavaksi. Tällaisia muutoksia voi olla esimerkiksi lattiapinnoitteen vaihto johtavaksi (laatoittaminen) tai tilan käyttötarkoituksen muutos.

4. Aineistolinkkejä

Tutustu lisä- ja muutostöihin soveltuviin ratkaisuhin

ABB Asennustuotteet