Jakelujärjestelmät

Sivusto: DIGMA-oppimisympäristö
Kurssi: Sähköasennusten perusteet
Kirja: Jakelujärjestelmät
Tulostanut: Vierailija
Tulostettu: torstai, 29. syyskuuta 2022, 17:20

Kuvaus

Lyhyt kuvaus kiinteistöissä käyettävistä sähkönjakelujärjestelmistä

Jakelujärjestelmät

Sähkönjakeluverkkoissa käytetään useita erilaisia jakelujärjestelmiä (kts. SFS 6000-3). Jakelujärjestelmät jaotellaan jännitteisten johtimien järjestelmien ja maadoitustavan mukaan.

Vaihtosähköjärjestelmät voi olla yksi- , kaksi- tai kolmivaihejärjestelmä. Useissa vaihtosähköjärjestelmissä on käytössä jännitteisten johtimien (= vaihejohtimet L1, L2, L3, yms) lisäksi maan potentiaalissa oleva virrallinen paluujohdin (=nollajohdin N).

Tasasähköjärjestelmä on kaksi- tai kolmijohtiminen järjestelmä.

Käyttömaadoitetussa järjestelmässä yksi virtapiirin piste on yhdistetty maan potentiaaliin (yleensä muuntajan tähtipiste).

Suojaustarkoituksia varten on tarvittaessa virrallisten johtimien lisäksi suojajohdin PE.

Jakelujärjestelmien tunnukset

Jakelujärjestelmien rakennetta kuvataan kirjaintunnusjärjestelmällä.

TN-järjestelmä

Suomessa kuluttaja-asennuksissa käytettään yleensä TN-C-S järjestelmää. Sähkön jakeluverkko (pienjännitejakelussa) on TN-C-järjestelmän mukainen ("4-johdinjärjestelmä"), jolloin nolla ja suojamaadoitusjohdin on yhdistetty yhdeksi PEN-johtimeksi.

Kiinteistöjen sisäisessä verkossa on yleensä erillinen N- ja PE-johdin ("5-johdinjärjestelmä"). Vanhemmissa asennuksissa (ennen vuotta 1994) on myös laajasti kiinteistöjen verkoissa käytössä PEN-johtimen.

Erillisen PE-johtimen käyttö kiinteistön liittymästä lähtien lisää verkon turvallisuutta sekä estää häiriöiden syntymistä.

TN-S

Mikäli koko järjestelmässä on erillinen suojamaadoitusjohdin (PE), on tunnus TN-S

TN-C

Mikäli nolla- ja suojajohtimena käytetään samaa johdinta koko järjestelmässä, on tunnus TN-C.

Tunnusmerkinnät

Sähkökaavioissa johdintunnukset esitettään standardin SFS-IEC 60617 mukaisilla merkinnöillä.

TN-järjestelmän ominaisuuksia

Kuluttaja-asennuksissa on yleisesti käytössäTN- järjestelmä (ns. käyttämaadoitettu järjestelmä). Kiinteistöissä liittymän jälkeen tulee käyttää koko asennuksessa erillistä PE ja N-johdinta.

Aiemmin (ennen 1990-lukua) kiinteät asennukset tehtiin koko asennuksessa käyttäen PEN-johdinta ja osassa asennuksista (esim. maadoitetut pistorasiaketjut) käytettiin erillistä suojamaadoitusjohdinta. Tämä asennustapa on edelleen sallittu vanhoissa asennuksissa (kts. SFS 6000-802). Muutos- ja korjaustöissä on kuitenkin pyrittävä muuttamaan asennus siten, että siinä on erilliset N- ja PE-johtimet.

Yhdistettyä N ja PE- johdinta (=PEN-johdin) voidaan käyttää myös suurilla poikkipinnoilla (SFS 6000-5-543.4) ennen asennuksen liittymiskohtaa.

Erilliseen suojamaadoitusjohtimeen siirtymiseen on ollut useitakin syitä:

  • PEN-johtimen katkeaminen aiheuttaa suojamaadoitettujen osien tulemisen jännitteisiksi.

                       Vaarallisen kosketusjänittteen syntyminen

  • Virrallinen PEN-johdin aiheuttaa potentiaalieron eri laitteiden suojamaadoitettujen osien, kuten kuorien, välille.

                        Häiriövirtapiirin syntyminen

IT ja TT-järjestelmät

Teollisuusverkoissa ja sähkön siirrossa voidaan käyttää IT-jakelujärjestelmää. Tällöin sähköverkon mikään piste ei ole yhdistettynä maan potentiaaliin (käyttömaadoitus puuttuu) tai muuntajan tähtipiste on yhdistetty maahan suuren impedanssin kautta (sammutettu verkko).

TT-järjestelmässä ei ole yhteistä maadoituspistettä vaan jännitteelle alttiit osat (laitteiden kuoret yms) on yhdistetty suoraan paikallisesti maan potentiaaliin. Järjestelmä ei ole Suomessa käytössä.