Asennusstandardi

Sivusto: DIGMA-oppimisympäristö
Kurssi: Valaistus
Kirja: Asennusstandardi
Tulostanut: Vierailija
Tulostettu: keskiviikko, 29. kesäkuuta 2022, 03:06

Kuvaus

asennusstandardi

1. Valaisinasennukset

Valaisimet tulee valita ja asentaa valmistajan ohjeiden mukaisesti ja niiden on täytettävä SFS-EN 60598 standardisarjan vaatimukset. Valaisimet aiheuttavat asennusympäristöönsä lämpövaikutuksen sekä säteilemällä että lämmön johtumisella. Tämän vuoksi on valaisinvalinnoissa otettava huomioon valaisimen suurin sallittu teho ja lähellä olevien materiaalien palo-ominaisuudet. Lisäksi erityisesti kohdevalaisimilla on vähimmäisetäisyys palaviin materiaaleihin. Valaisimet tulee asentaa merkintöjen mukaisesti ja noudattaen valmistajan asennusohjeita. Valaisinasennusten johtojärjestelmä kiinteässä asennuksessa tulee päättää:

 • rasiaan (EN60670 mukainen)
 • rasiaan asennettuun valaisinpistorasiaan (IEC 61995-1 tai SFS 5799)
 • sähkölaitteeseen, joka on suunniteltu liitettäväsi suoraan johtojärjestelmään.

Valaisimen kiinnittämiseen tulee olla sopivat laitteet, jotka kestävät valaisimen painon.

Valaisimet voidaan ketjuttaa vain silloin, kun ne on suunniteltu ketjutettaviksi. Asennuksessa käytettävä kaapeli on valittava valaisimen lämpötilamerkintöjen tai valmistajan ohjeiden mukaisesti. Mikäli ketjutus tehdään kolmivaiheisena ryhmänä, on kolmivaiheisen piirin johtimet asennettava samaan valaisimen sisällä olevaan ketjuttamiseen tarkoitettuun tilaan.

Valaisinryhmät, joissa valaisimet jaetaan kolmivaihejärjestelmässä kolmelle vaiheelle ja yhdelle yhteiselle nollajohtimelle, on merkittävä ja sijoitettava siten, että kaikki vaihejohtimet voidaan erottaa samanaikaisesti.

2. Erikoistilat

Linkkiin on koottuna asennusstandardin määrittelemien tavanomaisimien erityistilojen vaatimuksia.

Erikoistilat

3. Valaisinmerkinnät

Valaisimelle annetaan monia eri tietoja luetteloissa ja itse valaisimissa erilaisten symbolien avulla. Nämä voivat kerto esimerkiksi suojaustavasta, kotelointiluokasta, asennustavasta, tyyppihyväksynnästä ja johdotuksesta.

4. Turvavalaistus

Turvavalaistus on yleisnimitys valaistukselle, jota käytettään silloin, kun normaalin valaistuksen sähkönsyöttö häiriintyy. Turvavalaistuksella on oltava normaalin valaistuksen syötöstä riippumaton sähkönsyöttö.

Poistumisvalaistuksen yleisenä tarkoituksena on mahdollistaa turvallinen poistuminen paikasta silloin, kun normaali virransyöttö häiriintyy. Sitä tarvitaan:

 • Osoittamaan poistumistiet
 • Valaisemaan poistumistiet, jotta turvallinen poistuminen on mahdollista
 • Varmistamaan, että paloilmoituspainikkeet ja sammutusvälineet voidaan paikallistaa
 • Varmistamaan tärkeiden tehtävien turvallinen alasajo

Poistumisreittivalaistuksen tarkoituksena on mahdollistaa paikassa olevien henkilöiden turvallinen poistuminen. Sillä luodaan sopivat näkyvyysolot ja osoittetaan suunnat poistumisreiteille. Se varmistaa, että sammutus- ja turvavälineet ovat helposti paikannettavissa ja käytettävissä. Poistumisopasteiden on oltava aina valaistuja. Poistumisreitin muun valaistuksen on käynnistyttävä, kun tavallinen valaistus joutuu epäkuntoon. Valaistuksen on toimittava turvalliseen poistumiseen ja evakuointiin vaadittavan ajan.

Avoimen alueen valaistuksen tarkoituksena on vähentää paniikin todennäköisyyttä sekä mahdollistaa rakennuksessa olevien henkilöiden turvallista siirtymistä poistumisreiteille. Sen tulee luoda sopivat näkyvyysolot ja osoittaa poistumisreitit. Poistumisreiteillä ja avoimilla alueilla valon tulisi langeta alaspäin työtasolle. Kaikki esteet tuosta tasosta kahden metrin korkeuteen saakka tulisi myös valaista.

Riskialttiin työalueen valaistuksen tarkoituksena on edesauttaa sellaisten henkilöiden turvallisuutta, jotka ovat tekemisissä mahdollisesti vaarallisen prosessin tai tilanteen kanssa, ja se mahdollistaa toiminnan hallitun pysäyttämisen muiden tilassa olijoiden turvallisuutta silmällä pitäen.

Varavalaistuksella varmistetaan tilassa tapahtuvan toiminnan jatkuminen normaalisti.

4.1. Turvavalaisintyypit

Turvavalaistuksessa käytettävät valaisimet voidaan jakaa käyttötarkoituksensa ja tehonsöttönsä perusteella eri ryhmiin.

Käytön mukainen jaottelu

Yhdistelmävalaisin

 • Turvavalaisin, jossa on kaksi tai useampia lamppuja, joista vähintään yksi siirtyy akkusyötölle välittömästi normaalin sähkönsyötön häiriön sattuessa. Yhdistelmäturvavalaisin voi olla joko jatkuvatoiminen tai ajoittain toimiva.

Jatkuvatoiminen valaisin

 • Valaisin, jossa turvavalaistukseen tarkoitetut lamput palavat normaalitilassa ja siirtyvät akkusyötölle välittömästi syöttöhäiriön sattuessa.

Ajoittain toimiva turvavalaisin

 • Valaisin, jonka lamput eivät pala normaalitilassa, mutta siirtyvät akkusyötölle ja syttyvät välittömästi syöttöhäiriön sattuessa.


Tehonsyötön mukainen jaottelu

Yksikkövalaisin

 • Itsenäisesti toimiva turvavalaisin, johon kuuluu valaisinkohtainen akku, latauslaite, kytkinlaitteet ja muut tarvittavat komponentit.

Keskusjärjestelmästä syötettävä turvavalaisin

 • Turvavalaisin, jonka virtalähteenä turvavalaistuskäytössä on useampaa turvavalaisinta syöttävä keskusakusto latauslaitteineen.

Tuotetietoja yksikkövalaisimista

Jatkuvatoiminen yksikkövalaisin sisältää oman tehonsyöttöyksikön. Valaisimen valontuotto ei akkukäytössä ole sama kuin verkkokäytössä. Valaisimen BLF ilmaisee valon alenemakertoimen turvavalaistuksessa.

Yksikkövalaistuksen johdotuksessa tulee ottaa huomioon teholähteen edellyttämä suora jännitteen syöttö.

Turvavalaisimien turvavalokortit