Jännitteen aleneman laskeminen

Tekniseen asiakirjaan CLC-TR 50480 perustuva jännitteenaleneman laskentaohje

Jännitteenleneman merkitys

Standardijännitteet ja -taajuudet on esitetty standardissa SFS-EN 60038.Yleisessä sähkönjakelussa pienjännitteellä (U < 1000 V) käytetään kolmivaiheisissa järjestelmissä 230/400 V nimellisjännitettä. Tätä suurempaa jännitettä käytettään esimerkiksi raskaassa teollisuudessa.

Standardi suosittelee, ettei jakelujännitealue ei normaaleissa käyttöolosuhteissa eroa järjestelmän nimellisjännitteestä enempää kuin ± 10 %. Pienjänniteliittymäpisteessä vaihejännite siis voi vaihdella 207 V ... 253 V:n välillä.

Jännitteen taso vaikuttaa sähkölaitteiden toimintaan. Tämän vuoksi kiinteistön sähköverkko tulee suunnitella siten, ettei jännite ole liian alhainen minkään kulutuslaitteen asennuspaikassa.

SFS 6000-525 suosittelee, ettei jännitteen alenema olisi taulukon arvoja suurempi.