Asennustavat

Perustietia asennustavoista

3. Asennusten ryhmäjohdot

(SFS 6000-132:2012)

Kuormituksen määrä ja laatu
Valaistusta, lämmitystä, tehonkäyttöä, ohjausta, merkinantoa, televiestintää yms. varten tarvittavien virtapiirien lukumäärä ja laji määritetään seuraavien tekijöiden perusteella:

 • -kulutuspisteiden sijainti
 • eri virtapiirien odotettavissa oleva kuormitus
 • tehontarpeen päivittäiset ja vuotuiset vaihtelut
 • mahdolliset erityisolosuhteet kuten harmoniset yliaallot
 • ohjauksen, merkinannon, televiestinnän yms. asettamat vaatimukset jne.
 • ennakoitava tehontarve tulevaisuudessa, jos se on tiedossa.

Ryhmäjohtojen koko (poikkipinnat) määritellään samojen periaatteiden mukaan kuin pää- ja nousujohdotkin. Mitoitusta on käsitelty tarkemmin "Johdon mitoitus" -osassa aineistoa ja linkissä.

Erotuslaiteet (SFS 6000-132.10, 6000-465,6000-559)

Sähköasennuksessa on oltava riittävästi erotuslaitteita siten, että virtapiirit tai yksittäiset laitteet voidaan kytkeä ja/tai erottaa verkosta huoltoa, testausta, vian etsintää ja korjauksia varten.

Kaikille sähkölaitteille suunnitellaan siis käyttökytkin käytön kannalta valittuun paikkaan. Lisäksi jokaisessa laitteiston osassa, jossa voi olla tarpeen ohjata syöttöä odottamattoman vaaratilanteen poistamiseksi, on oltava hätäkytkentämahdollisuus.

Valaisinryhmät, joissa valaisimet jaetaan kolmivaihejärjestelmässä kolmelle vaihejohtimelle ja yhdelle yhteiselle nollajohtimelle, on merkittävä tai sijoitettava siten, että kaikki vaihejohtimet voidaan erottaa samanaikaisesti.

Ryhmäjohtojen määrä (SFS 6000-3-314.1:2012)

Jokainen asennus on ryhmiteltävä virtapiireihin siten, että

 •  vikatapauksetään vaara ja haittavaikutukset rajoitetaan mahdollisimman pieniksi
 • asennusta voidaan turvallisesti käyttää, tarkastaa, testata ja huoltaa (ks. myös osa 5-53)
 • vältetään vaara, joka voi aiheutua yksittäisen virtapiirin esim. valaistusvirtapiirin vioittumisesta
 • vähennetään liian suurten suojajohtimen virtojen, jotka eivät johdu vioista, aiheuttamaa vikavirtasuojien epätoivottua toimimista
 • lievennetään sähkömagneettisten häiriöiden (EMI) vaikutusta
 • ehkäistään jännitteettömäksi tehtyjen piirien tulemista epäsuorasti jännitteiseksi.

Samassa ryhmäjohdossa (<1000 V) voi olla useita sähkölaitteita. Suuritehoiset laitteet ja koneen (ryhmäjohtoa suojaavan suojalaitteen nimellisvirta > 16 A) asennetaan yleensä omaan ryhmäjohtoonsa. Ryhmät voivat olla 1-, 2- tai 3-vaiheisia. Ryhmiä suunniteltaessa on selvitettävä, että kojeiden liittimet sopivat ryhmäjohdolle. Samaan ryhmään sijoitetaan teholtaan samaa suuruusluokkaa olevia laitteita, jolloin johdon ylivirtasuoja suojaa osittain myös kulutuskojetta.