Sähköverkon rakenneosat

Lyhyt kuvaus kiinteistön sähköverkon perusrakenteista

Liittyminen sähkönjakeluverkkoon

Pienet ja keskisuuret kiinteistöt liittyvät yleiseen sähköjakeluverkkoon 400/230 V:n jännitteellä. Suurilla kiinteistöillä tai teollisuuslaitoksilla tulee edullisemmaksi hankkia sähköenergia suurjänniteliittymällä, jolloin niillä on omia muuntajia.

Liittymän kokoa määritettäessä tulisi ottaa huomioon liittymishetken tehontarpeen lisäksi mahdolliset laajenemistarpeet. Liittymää ei kuitenkaan kannata ylimitoittaa, koska se aiheuttaa tarpeettomia liittymismaksuja sekä mahdollisesti sähkön perusmaksuja. Liittymän suuruuteen voidaan myös vaikuttaa tehovuorotteluilla, jotka ovat yleisiä mm. sähkölämmitysratkaisuissa.

Kiinteistön sähköverkossa voidaan tulevaisuuden sähköntarpeisiin varautua mitoittamalla keskuksien nimellisarvot suuremmiksi kuin on alkuperäinen tarve. Tällöin voidaan liittymää suurentaa myöhemmin ilman, että joudutaan vaihtamaan esimerkiksi pääkeskuskusta.

Sähkön liittymä jakeluverkkoon

Kiinteistön sähköverkon liittämistä yleiseen sähkönjakeluverkkoon on aina tehtävä ko. alueen verkonhaltijan kanssa sopimus. Yleisistä sopimusehdoista voidaan liittyjän ja verkonhaltijan keskinäisellä sopimuksella poiketa.

Jakeluverkon haltija liittää liittyjän sähkölaitteistot verkkoonsa, kun:

 • liittymissopimus on voimassa
 • liittymän laitteet on toteutettu sovitulla tavalla
 • liittyjä vakuuttaa sähkölaitteistonsa olevan sellaisessa kunnossa, että yhteen kytkemisestä ei aiheudu vaaraa tai häiriötä.


Vakuutuksena liittyjä voi esittää sähkölaitteistoa koskevan asianmukaisen tarkastuspöytäkirjan.

Sopijaosapuolet ovat velvollisia pitämään sähkölaitteistonsa sähköturvallisuuslain ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräyksien edellyttämässä kunnossa.
Liittymän mitoittamista varten tulee verkkoyhtiölle toimittaa riittävät tiedot kohteesta ja sen sähköverkosta. Tyypillisesti tarvittavia tietoja ovat:

 • rakennustiedot (pinta-ala, tilavuus ja lämmitystapa)
 • tonttikartta, asemapiirros tai karttaote
 • sähkötyöselitys (jos laadittu)
 • pää- ja nousujohtokaavio
 • tasopiirustus pääkeskuksen ja liittymisjohdon sijainnista
 • mittalaitteiden sijoitus- ja lukumäärätiedot
 • pääkeskuksen ja mittauskeskusten pääkaaviot ja kokoonpanopiirustukset
 • tarvittavat kaapelireittipiirustukset


Sähkösopimukset
Sähkön liittymän aiheuttamat kustannukset riippuvat kohteen koosta ja sijainnista. Liittymismaksun määräytymisperusteena on pääsulakkeen koko ja sen suuruus on muutamista tuhansista euroista kymmeniin tuhansiin euroihin.

Yleiset sopimukset ovat:

 • Liittymisehdot
 • Verkkopalveluehdot
 • Sähkön toimitusehdot
 • Sähkön myyntiehdot

Sähköverkkoon liittyviä sopimuksia (Energiateollisuus ry)