Sähkölaitteistojen turvallisuus

Sähkölaitteistojen turvallisuus

Päätös koskee sähköturvallisuuslaissa tarkoitettujen sähkölaitteistojen rakenteellista ja toiminnallista turvallisuutta. Tätä päätöstä ei sovelleta televerkkojen, hissien, ilma-alusten eikä maa- ja vesikulkuneuvojen sähkölaitteistoihin.

Sähkölaitteistojen on täytettävä päätöksen KTMp 1193/1999 liitteessä luetellut olennaiset turvallisuusvaatimukset ottaen huomioon Suomessa vallitsevat olosuhteet ja noudatettavat asennustavat.

Sähkölaitteistojen katsotaan täyttävän nämä vaatimukset, jos ne suunnitellaan, rakennetaan ja korjataan soveltaen standardeja tai julkaisuja,
joiden vastaavuus olennaisiin vaatimuksiin on vahvistettu. Sähköturvallisuusviranomainen vahvistaa olennaisia turvallisuusvaatimuksia vastaavien standardien luettelon. Tässä luettelossa ovat mm. seuraavat standardit:
SFS 6000 Pienjännitesähköasennukset
SFS 6001 Suurjännitesähköasennukset
SFS 6002 Sähkötyöturvallisuus

TUKES (Tietopalvelu =>TUKES-ohjeet S-10)

Näistä standardeista voidaan myös poiketa. Tällöin olennaisten turvallisuusvaatimusten täyttymisestä on laadittava kirjallinen selvitys, ennen kuin sähkölaitteiston rakentaminen ja korjaaminen aloitetaan. Tavanomaisissa kohteissa on kuitenkin yleensä perusteltua tehdä asennusstandardien mukaisesti.

Sähkölaitteiston haltijan on huolehdittava, että käyttöolosuhteiden muuttuessa ryhdytään tarvittaviin toimenpiteisiin, joilla voidaan varmistaa sähkölaitteistojen turvallisuus muuttuneissa olosuhteissa.