Keskukset

Perustietoa sähkökeskuksista, suojauksesta ja suojalaitteista

1. Keskuksen merkitys

1.2. Asennusympäristö

(SFS6000-729:2012 ja SFS-EN 61439)

Jakokeskusten edellytetään olevan standardisarjan SFS-EN 60439 mukaisia. Maallikoiden käyttöön tarkoitetut keskukset tulee olla tyyppitestattua rakennetta. Ne voidaan koota käyttöpaikkaan noudattaen tyyppitestatulle keskukselle laadittua kokoonpano-ohjetta. Tällöin tulee käyttää ohjeen mukaisia komponentteja ja keskukselle tulee tehdä standardin mukaiset kappaletestit, joista laaditaan pöytäkirja.

Keskuksen kotelointiluokan on oltava vähintään IP2XC, silloin, kun sitä maallikot pääsevät käsittelemään.

Asennusympäristö


Keskuksen rakenne tulee valita asennuspaikan ulkoisten olosuhteiden mukaan.

Ympäristön lämpötilavaatimukset:

Asennusympäristö Ympäristön lämpötilarajat
(suluissa 24 h:n keskiarvo)
Normaali sisäasennus -5 … +40 (+35) °C
Ulos asennettava keskus -25 … + 40 (+35)°C
Arktisen ympäristön keskus -50 … +40 (+35) °C

Ympäristön kosteuden vaikutus:

Asennustila IP-luokka
vähintään
Sisäasennus,, kuiva tila ( lämpötila > -5 °C ) IP20C
Sisäasennus, kostea tila IP21C
Ulkoasennus, asennuskorkeus > 0,5 m IP23C
Ulkoasennus, asennuskorkeus < 0,5 m IP24C
Märät, erityiset tilat IP24C

Kuivissa sisätiloissa on vesipisteiden lähiympäristö luokiteltu kosteaksi tilaksi, jolloin kuivan tilan keskuksen tulee sijaita riittävän etäällä (n. 0,5 m) vesipisteestä. Keskus tulee myös sijoittaa (esim. teknisissä tiloissa) siten, ettei sen yläpuolella kulje vesi- tai viemäriputkia.

Keskuksen suojaamiseen ja varastointiolosuhteisiin tulee rakennusvaiheessa kiinnittää erityistä huomiota. Keskuksen kastuminen tai likaantuminen saattaa tuhota keskuksen komponentit käyttökelvottomiksi.