Keskukset

Perustietoa sähkökeskuksista, suojauksesta ja suojalaitteista

2. Suojalaitteet

2.1. Ylikuormitussuojaus

Ylikuormitussuojana toimivien sulakkeiden ja johdonsuojakatkaisijoiden päätehtävä on suojata johtoja liialliselta lämpenemiseltä, jonka virta johtimissa voi aiheuttaa. Ylikuormitussuojat ovat siis estämässä, ettei johdon syöttämään ryhmään normaalissa tilanteessa kytketä liian suuritehoista kuormaa. Ylikuormitussuojien ja johtimien kuormitettavuuden tulee täyttää seuraavat epäyhtälöt (SFS 6000-433 :2012):

Johdon mitoitus ja suojalaitteen valinta on sovitettava yhteen. Mitoitus lähtötietoina tarvitaan arvio kuormituksena olevasta tehosta, johdon asennusolosuhteet ja -tavat sekä asennuspaikan oikosulkuvirtatiedot.

Mitoituksessa tarvittavat johtojen kuormitustaulukot on esitetty SFS 6000:2012 liite 52B.


Virrat I2, joilla suojalaitteet toimivat tehokkaasti, on määritellään suojalaitteiden standardeissa:

  • Sulakkeilla I2 on ylempi toimintarajavirta
  • Johdonsuojakatkaisijoilla I2 on termisen laukaisun (1 h ) rajavirta.

Suojalaitetaulukot, sulakkeet

Suojalaitetaulukko, johdonsuojakatkaisijat