Keskukset

Perustietoa sähkökeskuksista, suojauksesta ja suojalaitteista

2. Suojalaitteet

2.4. Automaattinen poiskytkentä

Sähköasennusten edellytetään olevan turvallisia sekä normaalissa käyttötilanteessa että myös silloin, kun asennuksiin tulee vikatilanne. Asennuksissa tulee siis olla sekä perussuojaus että vikasuojaus.

Suojauksen toteuttamiseen on useita eri tapoja. Perussuojaus tehdään yleensä laitteiden ja asennusten suojilla, koteloilla ja eristyksillä. Vikasuojauksessa tavanomaisimmat menetelmät ovat suojaeristys ja automaattinen poiskytkentä.

Automaattisen poiskytkennän toteutuminen

Lähes jokaisessa asennuksessa on yhtenä vikasuojaustapana käytössä automaattinen poiskytkentä, jolloin laitteiden jännitteelle alttiit osat (kuoret yms.) on kytkettynä suojamaadoitusjohtimeen (PE).

Automaattisen poiskytkennän toiminta edellyttää, että keskuksessa olevat suojalaitteet (sulakkeet, johdonsuojakatkaisijat) toimivat vian sattuessa riittävän nopeasti.

SFS 6000-411.3.2 edellyttää, että suojalaitteen tulee automaattisesti katkaista vikaantuneen piirin sähkönsyöttö vaaditussa poiskytkentäajassa.

Sulakkeiden toiminta-aikaan vaikuttaa virran suuruus, joten niillä vaadittava vikavirran suuruus on erilainen eri poiskytkentäajoilla.

Johdonsuojakatkaisijoita käytettäessä tulee automaattisen poiskytkennän toimia magneettilaukaisun alueella. Suojaus toimii siis tällöin kaikissa johdoissa alle 0,1 s:ssa.

Sulaketaulukko

Johdonsuojataulukko

Poiskytkentäaikojen lisäksi edellytetään lisäsuojauksena vikavirtasuojakytkimen käyttöä:

  • suojaamaan enintään 20 A:n maallikoiden käyttämiä tavanomaisia pistorasioita
  • suojaamaan ulosasennettavia, enintään 32 A:n pistorasioita

    Lisäsuojausta ei vaadita pistorasioille:
    • jotka on tarkoitettu määrätyn laitteen liittämiseen (esim. jääkaappi)
    • joita käyttään ammattihenkilöiden tai opastetujen henkilöiden valvonnassa teollisissa tai kaupallisissa rakennuksissa

Ohjeita vikavirtasuojan käytöstä lisäsuojaukseen on standardin SFS 6000-41:2012 liitteessä41X.