Marita Tuomala. Minäkö brändi (osa 1). Oman osaamisen tunnistaminen. Edeltävän videon sisältö tekstinä

Oman osaamisen tunnistaminen

Osaamisten ja vahvuuksien tunnistaminen on keskeistä urasuunnittelussa. Osaaminen on moninainen kokonaisuus, joka koostuu tiedoistasi, taidoistasi ja persoonallisista ominaisuuksistasi. Urasuunnittelussa on tärkeää miettiä myös omia arvojaan, unelmiaan ja kiinnostuksen kohteita. Näiden avulla löydät työurallesi mielekkään suunnan.

Persoonallisuudellasi on myös keskeinen merkitys urasuunnittelussa ja työnhaussa. Kun haet töitä, sinulle esitetään usein persoonallisuuteen liittyviä kysymyksiä, kuten kuvaile itseäsi, mitkä ovat vahvuutesi ja mitkä ovat tärkeimmät ominaisuutesi.

Osaamista voi jaotella monin eri tavoin; Suomen Ekonomit jakaa osaamisen kolmeen luokkaan:

 

1. Ammatillinen osaaminen on koulutuksen ja kokemuksen kautta syntynyttä osaamista. Ammatillinen osaaminen liittyy ammattiin tai työhön, esimerkiksi opinnot, projektit, työkokemus, luottamustehtävät ja harrastukset kerryttävät ammatillista osaamista.

2. Yleiset työelämätaidot ovat ammatissa tai työssä tarvittavia taitoja, jotka vaihtelevat ajan myötä, eivät niinkään tehtävittäin tai toimialoittain. Viimeisimpien tutkimusten mukaan tärkeimmät työelämätaidot ovat tällä hetkellä halu ja kyky oppia uutta, ongelmanratkaisukyky, luovuus ja tunnetaidot. Samalla kun digitaalisessa maailmassa pitää osata käyttää uusia teknologioita, tarvitaan myös hyviä vuorovaikutustaitoja, kielitaitoa, organisointikykyä, projektin hallintataitoa, innovatiivisuutta ja verkostoitumisen taitoja.

3. Itsensä johtamisen taidot ovat usein ihmisen luontaisia taitoja, mutta niitä voi myös oppia. Ajanhallinnan taidot, asenne, muutoskyvykkyys, priorisointitaidot, suunnittelutaidot ja tavoitteiden asettaminen ovat tärkeitä taitoja tämän päivän työelämässä.


Osaamista voi kartoittaa sekä itse, että pyytämällä apua muilta. Usein muut näkevät osaamisemme paremmin ja pystyvät sanoittamaan sen osuvasti. Voit miettiä, mistä saat hyvää palautetta muilta, tai missä sinulta pyydetään apua. Oman osaamisen hahmottamisen ja todistamisen taidot ovat entistä olleellisempia nykypäivän pirstaleisen työn maailmassa, ja matalissa, itseohjautuvissa organisaatioissa.


Takaisin kurssin alkusivulle

Viimeksi muutettu: torstai, 27. kesäkuuta 2019, 15:07