Portfoliosta laajemmin

Portfolio-piirroskuva

 

 

Silloin kuin opiskelemallasi ammattialalla käytetään portfolioita työnhaussa tai muussa ammattialalle tyypillisessä toiminnassa, koulutuksessa opetetaan portfolion valmistaminen ammattialan käytäntöjen mukaisesti. Osallistu tällaiseen koulutukseen.

Portfolio on erittäin hyödyllinen työkalu oman oppimisen ja osaamisen kehittymisen seurannassa. Portfoliota käytetään tällöin oman osaamisen reflektointiin, joka on keskeinen taito ja toimenpide opiskelussa. Reflektoinnilla tarkoitetaan sitä, että opiskelija ymmärtää ja arvioi omaa toimintaansa.

Yksinkertaisimmillaan portfolio on laatikko tai kansio, johon on kerätty dokumentteja omasta elämästä ja varsinkin ammatillisesta toiminnasta. Tällaisesta prosessiportfoliosta voi sitten jalostaa näyteportfolion esitettäväksi eri henkilöille.

Näyteportfoliosta voidaan käyttää myös ilmaisuja osaamis-, näyte-, esittely- tai mallikansio. Näyteportfolio voi periaatteessa olla minkä mallinen vaan, mutta eri ammattialoille on vakiintunut tietyt käytänteet. Seuraavaksi esittelen joitakin yleisiä huomioita ja neuvoja liittyen erilaisiin näyteportfolioihin, joista käytän jatkossa vain termiä portfolio. 

Materiaalin kerääminen ja päivittäminen

Portfolioon on syytä kerätä materiaalia suunnitelmallisesti ja järjestelmällisesti jo opiskelun alusta alkaen, mutta koskaan ei ole myöskään liian myöhäistä aloittaa. Asioita tulee dokumentoida silloin kun ne tapahtuvat ja tiedostot tulee nimetä ja säilyttää loogisesti. Tällöin ne on löydettävissä kun portfolion valmistaminen tai päivittäminen tulee ajankohtaiseksi.

Portfolio voi olla aluksi hyvinkin niukka, koska työnäytteitä ja osaamista ei juuri vielä ole kertynyt. Aloita silloin esimerkiksi esittelemällä harrastuksiasi, mielipiteitäsi tai suunnitelmiasi.

Portfolion idea on, että sitä päivitetään säännöllisin väliajoin. Vanhaa materiaalia jätetään pois ja uutta tuoretta tuodaan tilalle. Muista, että portfolioita ei välttämättä tarvitse olla vain yhtä ja ainoaa, vaan voit tehdä eri tarkoituksiin erilaisia portfolioita.

Portfolion rakenne

Portfolioita on teknisesti eri tyyppisiä, mutta niiden kaikkien rakenne voi olla seuraavanlainen:

  • Yhteystiedot
  • Ansioluettelo (CV)
  • Tiivistelmä omasta ammatillisesta toiminnasta
  • Työnäytteet ja niiden selostukset
  • Esittely valmistella olevista töistä ja tulevaisuuden suunnitelmista

Sisällön järjestys voi vaihdella ja joitakin asioita voi jättää pois, esimerkiksi CV voidaan esitellä erillisenä dokumenttina. Muista, että hän joka portfoliotasi katselee ja lukee, käyttää siihen aluksi aikaansa ehkä vain hyvin lyhyen hetken. Asioiden tulee silloin hahmottua lukijalle nopeasti ja selkeästi.

Ansioluettelo (CV)

Ansioluettelon laatimisesta on tällä kurssilla omat erilliset ohjeensa Kohti työelämää –osiossa. Curriculum vitae eli elämän polku on usein luettelomainen katsaus ammatilliseen toimintaan. Joskus portfolioissa saatetaan käyttää luettelon tilalla tai lisäksi vapaamuotoisempaa kertomusta elämänkokemuksesta. Tällaisessa BIOssa (biography = elämäkerta, -kaari, -kulku) henkilö kertoo lyhyesti ja selkein lausein ammatillisesta toiminnastaan ja suunnitelmistaan.

Tiivistelmä omasta ammatillisesta toiminnasta

Tiivistelmien tavoitteena on, että lukija saa hyvin lyhyesti ja ytimekkäästi käsityksen siitä, mikä on toimijan (opiskelijan tai ammattilaisen) keskeinen ammatillinen tavoite tai millaisia palveluja hän tuottaa. Tiivistelmää kirjoittaessa kannattaa miettiä työnantajaa, asiakasta, katsojaa tai työsi vastaanottajaa ja sitä, mitä hän toiminnastasi saa tai hyötyy. Potentiaalista työnantajaa kiinnostaa sinun ammatillinen osaaminen, yleiset työelämätaidot, itsensä johtamisen taidot sekä oma-aloitteisuus.

Tiivistelmästä (summary) saatetaan eri yhteyksissä ja eri ammattialoilla käyttää termejä toiminta-ajatus (mission statement) tai taiteellinen selvitys (artist´s statement). Tiivistelmää voi käyttää myös esimerkiksi omassa LinkedIn-profiilissa.

Työnäytteet ja niiden selostukset

Aiemmin portfoliot olivat yksinomaan analogisia ja ne saattoivat pitää sisällään originaalityönäytteitä tai niistä tehtyjä jäljennöksiä, jotka olivat usein valokuvia. Tällaisia konkreettisia, kädessä pidettäviä portfolioita käytetään vieläkin joillakin ammattialoilla ja ne voivat olla hyvinkin käyttökelpoisia esimerkiksi työhaastattelutilanteissa tai esimerkiksi kulttuurialalla järjestettävissä portfoliokatselmuksissa.

Työnäytteet ovat yhä usein valokuvadokumentaatioita (kopioita) alkuperäisistä työn tuloksista. Joillakin ammattialoilla konkreettisia, näkyviä tuloksia syntyy helposti ja ne saattavat olla jo valmiiksi kuvatiedostomuodossa.

Toisilla aloilla kuvallisten työnäytteiden kerääminen ei välttämättä ole helppoa. Toisaalta kuvat elävöittävät portfoliota, ja niitä voi ottaa arkisistakin käytännön tilanteista. Portfoliossa kuvien tulee olla mahdollisimman informatiivisia ja teknisesti riittävän laadukkaita.

Kuvat ovat kuitenkin aina tulkinnanvaraisia ja siksi portfolioon on syytä lisätä lyhyitä kirjallisia selostuksia työnäytteistä. Kerro selostuksessa työn tavoitteista ja toteutuksesta, mainitse myös tekniset yksityiskohdat. Jos kyseessä on ryhmätyö, kerro mikä oli sinun osuutesi työssä. 

Esittely valmistella olevista töistä ja tulevaisuuden suunnitelmista

Portfoliossa voi esitellä myös ammatillisia suunnitelmia ja tavoitteita. Muista, että lukijaa kiinnostaa ennen kaikkea saada tietää millainen ihminen ja mahdollisesti työntekijä sinä olet. Älä tässäkään kohti lavertele niitä näitä vaan keskity oleelliseen. Konkretisoi suunnitelmiasi kuvien avulla, joko itse luomillasi tai kopioidulla. Kun kopioit toisten luomaa materiaalia, muista tekijänoikeudet eli mainitse kopioidun kuvan alkuperä.

Portfolion tekninen toteutus

Analogisessa näyteportfoliossa huomio kiinnittyy työnäytteiden sisällön lisäksi tekniseen laatuun ja portfolion taittoon - siis siihen, miten eri teksti- ja kuvaelementit ovat keskenään sijoiteltu. Myös portfolion luettavuus tai selailtavuus on keskeistä. Kädessä pidettävä pystymallinen portfolio on tällöin käytännöllinen.

Kannattaa muistaa, että portfoliossa on aina kyse asioiden visualisoimisesta, tai muulla tavoin konkretisoimisesta, ja visualisoimisessa taas on kyse ymmärryksen lisäämisestä. Kyse ei siis ole yksittäisistä kuvista tai kuvien yksityiskohdista. Hyvä portfolio ei ole liian koristeellinen eli lähes kaikki muodollinen ”kikkailu” kannattaa jättää pois.

Hyvä portfolio voi siis olla hieman tylsä. Hyvä portfolio on yksinkertaisesti vain asiallinen.

Käyttökelpoisimmat tietokoneohjelmat kuvia sisältävän portfolion luomiseen ovat ns. grafiikka- eli taitto-ohjelmia, kuten Adobe Illustrator tai InDesign. Mutta hyvä ja selkeä portfolio on periaatteessa taitollisesti yksinkertainen tehtävä ja sen voi toteuttaa toimisto-ohjelmillakin, esimerkiksi MS Wordilla, PowerPointilla tai vaikka Excelillä - kuten myös Googlen ilmaisohjelmilla.

Analogisessa portfoliossa tulostetun materiaalin laatu on tärkeää. Laadukkaan analogisen portfolion voi kohtuullisin kustannuksin luoda myös digitaalisessa painossa POD-kirjana (print on demand). Huolellisesti tehtynä lopputulos näyttää hyvin ammattimaiselta.

Muista, että graafinen ja visuaalinen suunnittelu on ammatti, johon opiskellaan erikseen. Kaikkien muiden ammattilaisten ei tule osata graafisen tai visuaalisen suunnittelun hienouksia.

Digitaalinen portfolio

Vaikka analogisia portfolioita yhä käytetään joillakin ammattialoilla tai joissakin tilanteissa, ei analogisia portfolioita juurikaan enää lähetetä tai jaeta, vaan jakeluun käytetään digitaalista portfoliota, joka onkin useimmissa tapauksissa ehdottomasti käyttökelpoisin portfolion muoto. Se on myös helposti päivitettävissä.

Digitaalisen portfolion yksi vahvuus on myös se, että siihen voi sisällyttää joko suoraan tai linkkien kautta liikkuvaa kuvaa ja ääntä, joka on esimerkiksi kulttuurialan ammattilaisille keskeistä. Nykyisin myös video CV:t alkavat olla melko yleisiä ja sellaisen voi jouhevasti liittää digitaaliseen portfolioon.

Digitaalisella portfoliolla tarkoitetaan varsinaisesti internetissä tavalla tai toisella esillä olevaa osaamisen esittämistä (Online portfolio). Digitaaliseksi portfolioksi voidaan mieltää myös digitaalinen tiedosto. Valmis portfolio kannattaa tallentaa ja jakaa PDF-tiedostomuodossa. Muista kuitenkin pitää myös muokattava alkuperäinen tiedosto tallessa.

Kun PDF-formaatissa olevan portfoliotiedoston lähettää sähköpostilla, kannattaa tarkistaa, ettei tiedostokoko kasva liian suureksi (ei yli 10 Mt). Tarkista myös, jos vain mahdollista, miten tiedostosi avautuu eri käyttöjärjestelmissä ja eri esikatseluohjelmilla.

Useimpien näyttöjen kuvasuhde on nykyään 16:9, joten digitaalinen portfolio kannattaa toteuttaa tähän kuvasuhteeseen vaakamallisena.

Internetissä esillä oleva digitaalinen portfolio on teknologia kehittymisen myötä yhä tyypillisempi portfolion muoto. Digitaalinen portfolio voi olla omalle some-kanavalle tehty ammatillinen esittely, jollekin valmiille portfolioalustalle tehty toteutus tai omat verkkosivut omalla domain-tunnuksella.

Some-portfolioon voi kerätä suosituksia, peukutuksia ja muita sosiaalisen median elementtejä. Portfolio ei siis enää välttämättä olekaan sellainen dokumentti, joka paljastetaan vain harvoille ja valituille. Esimerkiksi LinkedIn perustuu vahvasti verkostoihin ja suositteluihin. Some-kanavilla on kuitenkin rajalliset (audiovisuaaliset) mahdollisuudet esitellä kaikkea osaamistaan.

Portfolioalustat

Portfolio-alustoja on lukuisia. Niissä pystyy laajemmin esittelemään omaa erityislaatuisuuttaan. Osa alustoista on täysin ilmaisia, tosin silloin ominaisuudetkin ovat niukemmat, mutta maksamalla saa lisää ominaisuuksia käyttöönsä. Useimmissa tapauksissa ilmainen portfolioalusta on riittävä.

Alustojen käyttäminen vaatii vaihtelevan määrän paneutumista ja osaamista, niiden kautta syntyy tavallaan yksinkertaisen selkeät omat henkilökohtaiset verkkosivut. Varsinaiset omat verkkosivut omalla domain-tunnuksella tarjoavat toki laajimmat mahdollisuudet. Ne ovat tyypillisiä ammatinharjoittajille, kevytyrittäjille tai kulttuurialan toimijoille. Verkkosivujen toteutuksen voi tilata niihin perehtyneeltä visuaaliselta suunnittelijalta (web designer) tai opetella tekemään itse. WordPress on muodostunut jonkinlaiseksi standardiksi, mutta monia muitakin verkkosivutyökaluja on, eikä niiden käyttämisessä tarvitse välttämättä osata koodata mitään.

Muista pitää portfolion tekeminen ennen kaikkea hauskana juttuna, sillä silloin se antaa sinusta positiivisen kuvan potentiaaliselle työnantajalle!


Esimerkkejä portfolioista


Takaisin alkusivulle

Viimeksi muutettu: perjantai, 5. kesäkuuta 2020, 13:37