Oppimistehtävä: Ikääntyvien seksuaalisuus

1. Perehdy aluksi oppimisalustalla olevaan ikääntyvien seksuaalisuutta käsittelevään opiskelumateriaaliin.

Erityisesti seuraaviin lähteisiin perehtyminen on tärkeää:

Brusila P. 2011. Seksuaalisuus ikääntymisen ja sairauksien näkökulmasta. Suomen lääkärilehti 35/2011:2499-2503.

Leinonen A & Syrjälä J. (toim.) 2011. Kosketuksen kaipuu – kypsän iän seksuaalisuus. Väestöliitto.

Nainen, ikä ja seksi. Invalidiliitto. http://inport2.invalidiliitto.fi/pdf/nainenikajaseksi.pdf (Linkki tarkistettu 02/2013)

Mies, ikä ja seksi. Invalidiliitto. http://inport2.invalidiliitto.fi/pdf/miesikajaseksi.pdf (Linkki tarkistettu 02/2013)

Ritamo M, Ryttyläinen-Kornonen K. & Saarinen J. (toim.) 2011. Seksuaalineuvonnan tueksi. Osa I ja II. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL-raportti 27/2011. Luettavissa: http://www.thl.fi/thl-client/pdfs/638fa3f5-4df4-4dc8-86e9-37e0d9db7a9c (Linkki tarkistettu 02/2013)


2. Haastattele lisäksi ainakin kahta ikääntyvää yli 65-vuotiasta, eri sukupuolta olevaa henkilöä sekä yhtä ikääntyvien parissa työskentelevää henkilöä.

Valmistaudu haastatteluun huolellisesti etukäteen. Voit lähestyä haastateltavia esimerkiksi seuraavien teemojen kautta:

  • Ikääntymisen seksuaalisuuteen ja sen toteuttamiseen liittyvät muutokset
  • Ikääntyvien mahdollisuuteen ilmaista omaa seksuaalisuuttaan haluamallaan tavalla 
  • Palvelujärjestelmän tarjoamat palvelut ikääntyvän seksuaaliterveyden edistämiseksi ja tukemiseksi 
  • Työntekijän ja työyhteisön valmiudet kohdata ikääntyvien seksuaalisuuden moninaisuus ja tuen tarve 
  • Seksuaalisuuden puheeksi ottamisen käytännöt


3. Kokoa kirjallisuuden ja haastatteluiden anti 7-9 -sivuiseksi esseeksi, jonka voit otsakoida näkökulmasi mukaan.

Ikääntyneiden seksuaalisuutta käsittelevän materiaalin, haastatteluiden sekä ajatusten ja pohdintojen kautta  kuvaile ikääntyneiden seksuaaliterveyttä yhtenä terveyden osa-alueena, sen tukemista ja edistämistä yksilön ja yhteiskunnan keinoin.

Muista pohtia myös omia käsityksiäsi, asenteitasi ja tietojasi, jotka liittyvät ikääntyvien seksuaalisuuteen. Mitkä tekijät vaikuttavat omiin ja yleensäkin ihmisten asenteisisiin.


Noudata kirjallisen työn ohjeita ainakin rakenteen, sisällysluettelo-johdanto-asian käsittely-pohdinta /yhteenveto  ja asianmukaisten lähdemerkintöjen osalta.

Palauta työsi palautuskansioon sovitun aikataulun mukaisesti. 


4. Perehdy muiden kirjoittamiin esseisiin ja kommentoi niitä verkkokeskustelussa (sovitun aikataulun mukaisesti)

Viimeksi muutettu: keskiviikko, 13 helmikuu 2013, 09:39