Ikääntyvien seksuaalisuutta käsittelevää kirjallisuutta ja muuta materiaalia

Brusila P. 2011. Seksuaalisuus ikääntymisen ja sairauksien näkökulmasta. Suomen lääkärilehti 35/2011(66): 2499-2503.

Brusila P. 2011. Seksuaalisuus ikääntymisen ja sairauksien näkökulmasta. Teoksessa: Ritamo M, Ryttyläinen-Kornonen K. & Saarinen J. (toim.) 2011. Seksuaalineuvonnan tueksi. Osa I ja II. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL-raportti 27/2011. Saatavana pdf-muodossa.157-168. http://www.thl.fi/thl-client/pdfs/638fa3f5-4df4-4dc8-86e9-37e0d9db7a9c (Linkki tarkistettu 2/2013)

Drake U. 2002. Ikääntyminen ja ikääntyvien ”naista rakastavien naisten” ajatukset mummolaaksosta. Turun ammattikorkeakoulu, sosiaalialan koulutusohjelma.

Gott M. 2005. Sexuality, Sexual Health and Ageing. MPG Books Ltd, Bodmin, Cornwall.

Heikura A & Kinnunen H. 2000. ”Seksi on elämää ja iällä ei oo mittään väliä”. Omaishoitajan seksuaalisuus parisuhteessa, jossa hoidettavana on dementoituva puoliso. Stakes 24/2000.

Hjelt R. 1996. Seksuaalisen eheyden tukeminen. Teoksessa Oulun ammattikorkeakoulu: Hoitotyön auttamismenetelmät. WSOY. Juva. 265-282

Huhtaniemi I. 2003. Miehen vanhenemisen erityispiirteet. Teoksessa Heikkinen & Rantanen (toim.) 2003. Gerontologia. Duodecim. Tammer-Paino Oy. Tampere. 237-246.

Ilmonen T. 2001. Iloinen soturi ja suloinen kuningatar. Seksuaalikasvatuksesta. Kehitysvammaliitto.

Invalidiliitto 2004. Piristystä parisuhteeseen.

Jokela V. 1996. Iäkkäiden käsityksiä seksuaalisuudesta ja seksuaalisuuden ilmenemisestä vanhemmalla iällä. Lisensiaatintyö. Tampereen yliopisto, Hoitotieteen laitos.

Leinonen A. & Syrjälä J. 2011. (toim.) Kosketuksen kaipuu – kypsän iän seksuaalisuus. Väestöliitto. Vammalan kirjapaino.

Karvonen E. 1992. Ikääntyvän naisen seksuaalisuus. Pro gradu- työ. Jyväskylän yliopisto, Psykologian laitos.

Kivelä S-L & Salmi T. 1995. Seksuaalisuus ja ikääntyminen. Teoksessa: Hovatta O, Ojanlatva A, Pelkonen R & Salmimies P. Seksuaalisuus. Duodecim. Kirjakas/Rt-paino. Pieksämäki. 69-76

Kiviluoto P. 2000. Ikääntyvien seksuaaliterveys. Teoksessa Kontula O & Lottes I. (toim.) Seksuaaliterveys Suomessa. Studia. Tammi. Helsinki. 307-316.

Kontula O. 2003. Seksuaalikäyttäytyminen. Teoksessa Heikkinen E. & Rantanen T. (toim.) 2003. Gerontologia. Duodecim. Tammer-Paino Oy. Tampere. s. 220-236.

Kontula O. 2008. Seksuaalikäyttäytyminen. Teoksessa: Heikkinen & Rantanen (toim.) 2008. Gerontologia. Duodecim. s. 242-259.

Kontula O. 2009. Parisuhdeonnen avaimet ja esteet. Perhebarometri 2009. Väestöntutkimuslaitos - Katsauksia E 38/2009.Väestöliitto.

Kontula O. & Sandberg T. 2012. Halut jäissä? Naisten seksuaalisen halun puute. Väestöliitto. VL Markkinointi Oy.

Kontula O. 2012. Mielen seksuaalisuus. Matka kiihottumisen alkulähteille. Duodecim.

Korteniemi-Poikela E & Cacciatore R. 2011. Aikuisen naisen seksi. Tunteita - kokemuksia - nautintoja.  WSOY.

Kosunen, Cacciatore & Hervonen. 2003. Seksuaalisuus elämänkaaressa. Duodecim 2003. (119); 3; 209-216

Leinonen A & Syrjälä J. (toim.) 2011. Kosketuksen kaipuu – kypsän iän seksuaalisuus. Väestöliitto.

Lottes I. 2000. Uusia näkökulmia seksuaaliterveyteen. Teoksessa Kontula O & Lottes I. (toim.) Seksuaaliterveys Suomessa. Studia. Tammi. Helsinki. 13-35.

Nainen, ikä ja seksi. Invalidiliitto. Saatavissa pdf -muodossa: http://inport2.invalidiliitto.fi/pdf/nainenikajaseksi.pdf (Linkki tarkistettu 1/2013)

Mies, ikä ja seksi. Invalidiliitto. Saatavissa pdf -muodossa: http://inport2.invalidiliitto.fi/pdf/miesikajaseksi.pdf (Linkki tarkistettu 2/2013)

Määttä, K. 2000. Kestävä parisuhde. Helsinki. WSOY.

Määttä, K. 2005. Seniorirakkaus. Helsinki. WSOY

Rautasalo E. 2008. Hoitotyön ammattilaisten näkemyksiä ikääntyvien ihmiste seksuaalisuudesta. Väitöskirja. Jyväskylän yliopisto, Terveystieteiden laitos, Gerontologia ja kansanterveystyö. Diakonia-ammattikorkeakoulu. A tutkimuksia 19.

Rautiainen H. 2006. Ikääntyminen ja seksuaalisuus. Teoksessa Apter, D. ym. (toim.) Seksuaalisuus. Duodecim. 226-235.

Ritamo M, Ryttyläinen-Kornonen K. & Saarinen J. (toim.) 2011. Seksuaalineuvonnan tueksi. Osa I ja II. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL-raportti 27/2011. Luettavissa: http://www.thl.fi/thl-client/pdfs/638fa3f5-4df4-4dc8-86e9-37e0d9db7a9c (Linkki tarkistettu 02/2013)

Ronkainen, Pohjolainen & Ruth. 1994. Erotiikka ja elämänkulku. WSOY. Juva.

Ryttyläinen K & Valkama S. 2010. Seksuaalisuus hoitotyössä. Edita Prima. Helsinki.

Salmi T. 2003. Naisen reproduktiivisen systeemin vanheneminen. Teoksessa Heikkinen & Rantanen (toim.) 2003. Gerontologia. Duodecim. Tammer-Paino Oy. Tampere. 248-254

Sandberg T. 2011. Seksin leikkivälineistä apua seksuaaliseen hyvinvointiin. Teoksessa Leinonen A & Syrjälä J. (toim.) Kosketuksen kaipuu - kypsän iän seksuaalisuus. Väestöliitto.

Syvänne M. 2010. Erektiohäiriö voi olla valtimotaudin varhainen varoitusmerkki. Suomen Sydänliitto ry. Saatavissa pdf-muodssa: http://www.miesinfo.fi/assets/Uploads/pdf/erektiohairio-valtimotaudin-varhainen-merkki.pdf (Linkki tarkistettu 1/2013)

Vakimo S. 2001. Paljon kokeva, vähän näkyvä: tutkimus naista koskevista kulttuurisista käsityksistä ja vanhan naisen elämänkäytännöistä. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia.

Valkama S. & Ryttyläinen, K. 2007. Seksuaalisuus. Teoksessa Lyyra T-M. ym. (toim.) Vanheneminen ja terveys. Edita. Tammer Paino, Tampere.169-182.

Vuola T. 2011. Seksuaalisuuteen liittyvät lääkkeiden haittavaikutukset. Suomen Lääkärilehti 35/2011(66):2493-2496.

Väestöliitto. Ikääntyminen ja seksuaalisuus.

Linkit

Linkkejä ikääntymismuutoksiin ja parisuhteen muutoksiin

Eloniemi-Sulkava U. Dementoitumisen vaikutukset parisuhteeseen. http://www.gernet.fi/artikkelit/isanpaiva/parisuhde.html (Linkki tarkistettu 2/2013)

Miesinfo http://www.miesinfo.fi/ (Linkki tarkistettu 2/2013)

Miehen Aika, Väestöliitto. http://www.vaestoliitto.fi/seksuaalisuus/seksuaaliterveysklinikka/miehen_aika/ (Linkki tarkistettu 2/2013)

Terve.fi http://www.terve.fi/ (Linkki tarkistettu 2/2013)
Katso verkkoklinikan sivustoilta tarkemmin alasivuja, esim. seksuaalisuus, seksuaaliterveys ja vanhuus.

Seksuaalioikeudet, Sexpo. http://www.sexpo.fi/seksuaalisuus/seksuaalioikeudet/ (Linkki tarkistettu 2/2013)

Iäkkäiden seksuaalioikeuksien toteutuminen pitkäaikaishoidossa hoitajien kokemana. Heinonen, Lampinen Nurmeksela (2008) JAMK:n opinnäyte https://publications.theseus.fi/handle/10024/18964 (Linkki tarkistettu 2/2013)

Setan verkkosivut http://www.seta.fi/ (Linkki tarkistettu 2/2013)

Seksuaaliterveysklinikka (Juhana Piha)
http://www.seksuaaliterveysklinikka.fi/ (Linkki tarkistettu)

Viimeksi muutettu: torstai, 14 helmikuu 2013, 11:52