Koulu seksuaalikasvattajana

Kuva: Shutterstock

Kuva: Shutterstock

 

Seksuaalikasvatus koulussa

Peruskoulun terveystieto-oppiaineen opetuksen laaja-alaiset tavoitteet tukevat hyvinvoinnin ja terveellisten elintapojen edistämisen tavoitetta ja siten myös seksuaalikasvatuksen tavoitteita. Seksuaalikasvatuksen toteutuminen ei saisi vaihdella kouluittain. Meneillään on paljon eri hankkeita koulujen seksuaalikasvatuksen kehittämiseksi. Liinamo (2004) kuvailee teoksessa Näkökulmia nuorten seksuaaliterveyteen kansainvälisiä tutkimuksia, joissa on tutkittu eri seksuaaliterveyden kouluohjelmien vaikuttavuutta. Pääsääntöisesti vaikuttavuus on tiedollista ei niinkään asenteisiin ja käyttäytymiseen vaikuttavaa. (Kosunen & Ritamo 2004, s. 126-130)

Liinamo (2004) kuvaa alkuaan Kirbyn (2001) lähteiden mukaan, että kouluissa toteuteuilla tehokkailla laaja-alaisilla seksuaalikasvatusohjelmilla voi olla vaikuttavuutta juuri seksuaalikäyttäytymisen ja erityisesti riskikäyttäytymisen vähentämiseen.

Kirbyn (2001) mukaan tehokas koulun seksuaaliopetusohjelma:

  1. Kohdistuu selkeästi riskikäyttäytymisen vähentämisen.
  2. Perustuu teoreettisiin lähtökohtiin, jotka on havaittu tehokkaiksi muilla terveyskasvatuksen alueilla ja jotka jäsentävät seksuaalikäyttäytymistä määrittäviä tekijöitä joihin pitäisi vaikuttaa.
  3. Antaa nuoille selkeän tavoitteiden mukaisen viestin esim. kondomien ja raskauden ehkäisymenetelmien käytöstä. Tätä viestiä tulee vahvistaa koko ohjelman ajan.
  4. Tarjoaa perusteellista ja tarkkaa tietoa nuorten seksuaalikäyttäytymisen riskeistä sekä niiden välttämisestä.
  5. Sisältää harjoituksia, jotka kohdistuvat sosiaalisen paineen vastustamiseen seksuaalikäyttäytymisessä.
  6. Tarjoaa esimerkkejä ja harjoituksia keskustelu- ja vuorovaikutustaidoista sekä taidosta kieltäytyä.
  7. Käyttää opetusmenetelmiä, joissa nuoret osallistuvat aktiivisesti asioiden käsittelyyn voiden pohtia omalta kannaltaan saamaansa informaatiota.
  8. Huomio tavoitteissaan, sisällöissään ja menetelmissään nuorten ikä- ja kehitystason sekä kulttuuritaustan.
  9. Kestää riittävän pitkään (muutama tunti ei riitä!).
  10. Kouluttaa ja sitouttaa opettajat ja muut ohjelman tuottajat ohjelman sisältöön ja tavoitteisiin.

 

Lähteet

Kosunen E & Ritamo M. 2004. Näkökulmia nuorten seksuaaliterveyteen. Stakes. Helsinki.

 

Seksuaalikasvatuksessa huomioitavia asioita

Valtioneuvoston perusopetusta koskevan asetuksen mukaan (nro 1435) opetuksessa tulisi huomioda tyttöjen ja poikien erilaiset tarpeet sekä kasvun ja kehityksen erot. Tärkeää on yhteistyö kodin ja koulun välillä. Opetus on heterokeskeistä - biologian oppitunneilla opetuksen perustana on ihmisen kehitys miehiin ja naisiin. Seksuaalinen moninaisuus ei pääse esiin koulun opetuksessa. Opetuksessa tulisi erityisesti kiinnittää huomiota tunteisiin ja niiden käsittelyyn. Tutkimusten mukaan tunteiden käsittely jää erittäin vähälle opetuksessa. Tiedot seksuaaliterveydestä lisääntyvät, mutta vaikuttavuutta asenteisiin ei näytä juurikaan tapahtuvan.

Opetusmenetelmät ja materiaalit

Tärkeää olisi kehittää menetelmiä ja oppimateriaaleja sellaisiksi, että ne eivät myöskään vääristä seksuaalikäyttäytymistä, odotuksia ja käsityksiä. Pornografiaa sisältävät internetsivustot ovat helposti saatavilla, tutkimusten mukaan joka viides lapsi joutuu vahingossa näille sivuille ja joka kahdeksas on tästä järkyttynyt. Toisaalta porno-sana hakusanana on erittäin yleinen myös lasten käyttämänä.

Oppilaskeskeiset ja yhteistoiminnalliset menetelmät tukevat oppilaiden päätöksentekoa ja harjaannuttavat vuorovaikustaitoja ja ymmärrystä.

Suomen käytännöistä voi hakea lisätietoa esim: www.edu.fi ja www.thl.fi (Linkit tarkistettu 2/2013)

Ohjeistuksia:

WHO/THL. 2010. Seksuaalikasvatuksen standardit Euroopassa. http://www.thl.fi/thl-client/pdfs/039844e2-c540-4e81-834e-6f11e0218246 (Linkki tarkistettu 2/2013)

UNESCO. 2009. International Technical Guidance on Sexuality Educationhttp://unesdoc.unesco.org/images/0018/001832/183281e.pdf?bcsi_scan_877679723254a017=0&bcsi_scan_filename=183281e.pdf (Linkki tarkistettu 2/2013)

IPPF Framework For Comprehensive Sexuality Education  http://ippf.org/resources/publications/ippf-framework-comprehensive-sexuality-education (Linkki tarkistettu 2/2013)

SIECUS Comprehensive Sexuality Education http://www.siecus.org/index.cfm?fuseaction=Page.viewPage&pageId=514&parentID=477 (Linkki tarkistettu 2/2013)

RFSU. Knowledge, reflection and dialogue - Swedish sexuality education in brief http://www.rfsu.se/en/Engelska/Sexuality-Education/Knowledge-reflection-and-dialogue/ (Linkki tarkistettu 2/2013)

Väestöliitto. Seksuaalikasvatus http://www.vaestoliitto.fi/seksuaalisuus/tietoa-seksuaalisuudesta/ammattilaiset/tietopankki/seksuaalikasvatus/ (Linkki tarkistettu 2/2013)

 

Viimeksi muutettu: maanantai, 25 helmikuu 2013, 13:45