Tutustu yhdenvertaisuuslakiin

Yhdenvertaisuuden huomiominen on kirjattu lakiin. Tutustu lakitekstiin.

Klicka på https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2014/20141325 för att öppna resurs